is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 5, 15-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor haar vertrek had zij een intiem diner met President en Mevrouw Rooseveld op het Witte Huis. Mrs. Ashby heeft groot vertrouwen in het beleid van Amerika's president; hoewel zijn programma niet door een ieder ten volle goedgekeurd wordt, wil men het toch een kans van slagen geven.

In Amerika heeft men op het oogenblik de handen zoo vol met de nationale problemen, dat er slechts matige belangstelling en energie voor internationale belangen kan overblijven, ofschoon voor de internationale vredesactie voortdurend schitterend gewerkt wordt.

De Eere-Presidente van den Wereldbond, Mrs. Chapman Catt, vierde 9 Januari jl, haar 75sten verjaardag. De vrouwen die vroeger met haar voor het kiesrecht gestreden hadden, kwamen dien dag uit verschillende streken van het land in de Cosmopolitan Club in New-York bijeen, waar aan de jubilaresse een lunch werd aangeboden. Alles was in de oude kiesrechtkleuren gehouden, geel en licht-blauw en ook de verjaringstaart met zijn 75 kaarsen was op dezelfde wijze versierd. De internationale vrienden, die niet aanwezig konden zijn, lieten haar stem hooren door middel van gramophoonopnamen, wat een alleraardigste verrassing was voor Mrs. Catt. Namens onze vereeniging spraken Mej. Johanna W. M. Naber en Mevr. Wijnaendts Francken op één plaat terwijl op een andere plaat Mej. Rosa Manus de spreeksters inleidde en het slotwoord sprak.

Gelukkig geniet Mrs. Catt nog een zeer goede gezondheid. Zij heeft het Congres te Washington in Januari jl. gepresideerd, heeft nu een reis naar Californië achter den rug, waar zij tal van spreekbeurten vervulde en op het oogenblik is zij vast van plan het volgende Congres in Istanbul bij te wonen!

In Juli werd een groot vrouwencongres in Washington gehouden waaraan Mevr. Wijnaends Francken—Dyserinck en Mej. Rosa Manus deelnamen. Dit congres droeg een zéér speciaal karakter; er was een groot aantal van de jongere werkende vrouwen aanwezig, die feitelijk nog nooit een dergelijk groot vrouwencongres hadden bijgewoond daar zij zich door haar werkkring en vakorganisatie meestal afzijdig van de vrouwenbeweging hadden gehouden. Het was een verblijdend teeken voor onze beweging deze groep enthousiaste jongeren op het congres te begroeten.

De Amerikaansche vrouwen hebben wat de nationaliteitskwestie betreft, een schitterend succes te boeken. Twintig Staten, waaronder de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, hebben op de Pan-Amerikaansche Conferentie te Montevideo einde December jl. een tractaat geteekend waarbij volkomen rechtsgelijkheid der vrouw in zake nationaliteit wordt gegarandeerd. Welk een tegenstelling met den staat van zaken hier in het Oude Europa, waar de vrouw wat eigen nationaliteit aangaat, geheel afhankelijk is van haar man alsook in alle gezinsbelangen.

Wat Nederland betreft, heeft de Minister in de Memorie van Antwoord aangaande de begrooting van Justitie aangekondigd dat met betrekking tot de nationaliteit der gehuwde vrouw binnen afzienbaren tijd de noodige wetsontwerpen kunnen worden tegemoet gezien. Daarin zullen maatregelen zijn vervat ter voorkoming dat vrouwen, Nederlandsche onderdanen, door, of ten gevolge van haar huwelijk met een vreemdeling, staatloos worden.

Over Amerika sprekende, wil ik voor de aardigheid even vermelden dat daar een club is opgericht voor .... grootmoeders!! Om lid te kunnen worden, moet men minstens een leeftijd hebben van 6$ jaar. De eerste vergadering is zulk een geweldig succes geweest, dat er nu in de verschillende staten van Amerika overal dergelijke grootmoedersclubs zullen worden opgericht.

De Frederika Bremer Forbund in Stockholm vierde 5 April jl. haar 50-jarig bestaan; deze vereeniging heeft steeds feministisch, opvoedend en sociaal werk