is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 5, 15-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is onze meening, dat de werkende vrouw tot plicht heeft: lid te zijn van haar Vakorganisatie, — iets, dat wij herhaaldelijk trachten gedaan te krijgen; vroeger o.a. via onzen Leidraad —; maar daarna tot plicht: lid te worden van ons Bureau,*) aangezien het onze taak is velerlei op vrouwenarbeidsgebied te verbeterenl

Anna Polak.

i) De minimum-contributie is ƒ2.50 per jaar (gironummer: 107350, 's-Gravenhage; ons adres: Van Speykstraat 30, daar ter stede; onze spreekuren: 10—11 's morgens, 2—3 's middags); — en met ƒ2.50 er bij kan men zich, lid-zijnde, abonneeren op ons Maandbulletin.

VROUWEN TE GENèVE.

De eerste weken van September zijn erg druk geweest voor de verschillende vrouwen-organisaties, die in Genève werken gedurende de zittingen van denVolJkenbond. Vooral dit jaar was de activiteit bijzonder groot met het oog op de te behandelen problemen, welke op de agenda geplaatst waren. In de eerste plaats was aller aandacht gericht op het Italiaansch-Ethiopisch geschil. Geen plaats bleef ■onbezet in de groote zaal (Salie du Grand Conseil) waar de openbare zittingen werden gehouden en het was moeilijk een toegangskaart te veroveren. Duidelijk merkbaar was de spanning, die ook buiten de vergaderzaal heerschte, de geheele atmospheer te Genève werd beheerscht door dit vraagstuk.

Het Internationale Bestuur van de Alliance had reeds de dagen voordat de volkenbondsvergaderingen aanvingen, vergaderd en een petitie opgesteld, welke gezonden werd aan den voorzitter van den Volkenbondsraad. Deze petitie staat reeds in het vorig maandblad afgedrukt.

Het Internationale Ontwapenings Comité te Genève, samengesteld uit 16 vrouwen-organisaties, waarbij ook de Alliance, heeft verschillende bijeenkomsten gehouden en aan de hand van het adres van de Alliance eveneens een petitie opgesteld, welke door alle organisaties onderteekend, aan den voorzitter van de zestiende Volkenbondsvergadering is overhandigd. Dit adres staat elders in dit nummer afgedrukt.

De 13de September is voor de verschillende vrouwen-organisaties een gewichtige dag geweest. Zij werden in het Volkenbondsgebouw ontvangen door den voorzitter van de Assemblée, Z.E. Benesj, die 1% uur van zijn druk bezetten tijd afstond, om onze verschillende verzoeken aan te hooren. Mrs. Corbett Ashby, onze presidente, hield de algemeene inleiding en drukte er haar waardeering over uit, dat Zijne Excellentie ons zooveel tijd afstond, om ook de vrouwen gelegenheid te geven voor hare belangen op te komen. Mrs. Ashby stelde vervolgens alle spreeksters op haar beurt voor. Eerst kregen het woord Miss Courtney en Madame DreifuszBarney, welke spraken namens het Ontwapenings-Comité. Daarna besprak Senatrice Plaminkova, lid van het Intern. Bestuur van de Alliance, de twee tractaten van Montevideo, het eerste, dat gaat over gelijk recht op arbeid, het tweede over het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw inzake haar nationaliteit. Beide punten stonden •op de agenda van deze volkenbondszitting. Waar de Alliance niet mee gaat met eenige andere vereenigingen inzake de nationaliteit, verzocht zij den heer Benesj een commissie te doen benoemen, om dit vraagstuk in studie te nemen.

Mej. Manus overhandigde den voorzitter de resoluties op ons congres te Istanboul genomen door het Vredes-Comité, en Mademoiselle Gourd, onze internationale secretaresse, die betreffende Gelijke Moraal, Slavernij, de positie der Vrouw in landen onder mandaat, en de Positie der Vluchtelingen in verschillende landen.

Waarom iuist MAISOIV SCHAEFFER t Omdat U daar een origineele Wella-Super-Olie-Permanenl

Krijgt volgens het nieuwste krullen-kapsel voor slechts 13.50 (2x wasschen en watergolf inbegrepen).

MAISON SCHAEFFER - Marathonweg 19, Telefoon 93145

Erkend Permanenteur - Specialist in Watergolf Gelieve tijdig te bespreken