is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 10, 15-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet de school ten deze reeds? Is het mogelijk dit onderwijs zo te geven dat het gemiddelde meisje er belangstelling voor verkrijgt en behoudt? Dit punt is verwerkt in afdeling 4 van het concept-werkprogramma, zie de toelichting daarop. Waar niet alle punten van het concept-werkprogramma tegelijk kunnen worden behandeld, komt het ons gewenst voor dit punt afzonderlijk naar voren te brengen. De Commissie zou zich kunnen wenden tot de Vereniging tot Behartiging van het Onderwijs in de Staatswetenschappen, welke reeds een soortgelijk onderzoek liet instellen, doch zich hierbij natuurlijk niet in het bijzonder richtte op het meisjesonderwijs. De nijverheidsscholen vallen buiten dit reeds ingestelde onderzoek.

Prae-advies van het H. B.

Het Hoofdbestuur is van meening, dat in dezen contact gezocht moet worden met de Vereeniging tot Behartiging van het Onderwijs in de Staatswetenschappen; en, waar na onderzoek mocht blijken, dat de Staatsinrichting niet op het programma van een school voorkomt, zal het er naar moeten streven deze leemte te doen aanvullen en het afzonderlijk onderwijs in dezen te doen bevorderen.

3. Het maandblad verschijne in de nieuwe spelling.

Toelichting: Door het maandblad in de nieuwe spelling te doen verschijnen kan onze vereniging er het hare toe bijdragen dat deze spelling, die het onderwijs in de Nederlandse taal zozeer heeft vereenvoudigd, wordt bestendigd.

Amendement van de Afd. Leeuwarden. (Ingekomen na de laatste H. B.verg.) „De Vereeniging dringe er bij de Regeering op aan ten spoedigste een vaststaand besluit ten opzichte van de spelling te nemen, waardoor wederom eenheid in de spellingswijze ontstaat".

Prae-advies van het H. B.

Het Hoofdbestuur, overwegende dat de meeningen in dezen zeer verdeeld zijn, zoowel in het Hoofdbestuur als bij de afdeelingsbesturen en de redactie-Commissie, terwijl het vraagstuk buiten de lijn der Vereeniging ligt, acht het ongewenscht om een gelijkvormige spelling in het maandblad in te voeren.

12. Verslagen der verschillende Commissies enjbespreking van het Werkprogramma.

13. Maandblad.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Onderwerp van bespreking in de bijeenkomst van Zaterdagavond:

„Bespreking van de wenschelijkheid, de Nederlandsche Vrouwen bij de a.s. verkiezingen voor de Tweede Kamer ter Verdediging harer rechten een meer zelfstandige houding te doen aannemen:

xe. hetzij door een of meer gelijk-gezinde groepen vrouwen eene aparte candidaten-

lijst te doen indienen met een of meer vrouwelijke, feministische candidaten. 2e. hetzij door aan politieke partijen te verzoeken haar vrouwelijke candidaten op aparte lijsten te plaatsen, welke met de mannenlijsten zijn verbonden, zoodat voor elk der betrokken partijen géén enkele uitgebrachte stem zal verloren gaan".

Spreker of spreekster nader mede te deelen.

De verdere bijzonderheden voor de jaarvergadering komen in het volgend Maandblad. Het H. B. stelt zich voor Zondag na de jaarvergadering een bijeenkomst van afgevaardigden der kringen te houden.