is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 8, 1937-1938, no 7, 15-12-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 1937 zullen daarom in jaarverslag en jaarvergadering tezamen worden gevoegd.

In een gevoelige rede herdacht Mevrouw Bouricius de onlangs overleden Presidente Mejuffrouw E. van der Hoeven, gewezen hoofdbestuurslid, en bracht o.a. in herinnering, hoe Mejuffrouw Van der Hoeven als feministe altijd heeft gestreefd naar verdieping en bezinning. Denken, de dingen dóórdenken, was haar sterkste eigenschap; zij trachtte immer in alles tot den grond toe door te dringen en bezat de gave, hare zóó verworven inzichten aan anderen duidelijk te maken. Het stemt tot voldoening, dat men tegenwoordig in de Vereeniging weer zooveel meer dan tevoren de opvattingen van Mejuffrouw Van der Hoeven gaat aanhangen, zooals zoowel te Woudschoten als in Den Haag is gebleken. Wij kunnen er zeker van zijn, dat haar werk voor de vrouwenbeweging goede vruchten heeft gedragen.

Over de conferentie te Woudschoten werd door Mevrouw Onvlee, over de protestvergadering te Den Haag door Mevrouw Bouricius verslag uitgebracht.

R. C. M. Veenstra—v. Eck, wn. secr.

Hilversum. — Woensdag 24 Nov. hield onze pas opgerichte afdeeling een Openbare Vergadering, waarop Mej. Piepers en Mej. Reitsma, namens het J. W. C. het woord voerden.

Mej. Piepers behandelde het ontstaan der ver. in 1930 uit de fusie van de Unie voor Vrouwenbelangen en de Ver. van Staatsburgeressen. In een helder, boeiend betoog zette spr. de verschillende programpunten nader uiteen, waarna Mej. Reitsma de taak van de jongeren besprak. Spr. meende dat de oude vrouwenbeweging op dood spoor was geraakt. De jongeren zien zich wel gelijkwaardig, maar toch ,,anders" als de man. Op haar rust nu de plicht dat „anders" zijn een concrete vorm te geven. Dus als wij de tegenwoordige maatschappij niet goed vinden, hoè willen we haar dan wèl. Met dat doel zuiver voor oogen, zal de vrouwenbeweging zeker weer nieuw leven krijgen.

Mej. Dr. Andreae, voorloopig presidente, die een 25 tal aanwezigen had welkom geheeten, sloot de bijeenkomst. Een tiental nieuwe leden gaven zich op, zoodat de jonge afd. zeker niet ontevreden mag zijn en vol moed verder gaat.

Utrecht. — Op initiatief van onze afdeeling is de „Stichtsche Hutspot" opgericht. De eerste gemeenschappelijke maaltijd was een groot succes, met ruim 80 deelneemsters, in Heck's lunchroom. Mr. E. J. Simons sprak een openingswoord en zuster van Oosbree vertelde op vlotte humoristische wijze van

haar werk bij de Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen.

Iedere maand op den 3den Maandag zal een dergelijken maaltijd gehouden worden. Op 20 December zal Mevr. Redeke-Hoek van het Nederl. Padvindstersgilde vertellen.

Roermond. — Vier leden van de Roermondsche afdeeling maakten zoo nauwkeurig mogelijk aanteekeningen van de conferentie te Woudschoten. Met elkanders hulp kwam men tot een vrijwel volledige weergave van de inhoud van de verschillende lezingen. In twee avonden zijn deze gereproduceerde lezingen door de vier leden voorgedragen, zoodat daardoor de conferentie als het ware is herleefd voor diegenen, die zelf niet te Woudschoten aanwezig konden zijn.

Er is hier iets geheel anders bereikt, dan met het uitbrengen van een verslag. Men heeft waar noodig de lezingen eveneens in de eerste persoon voorgedragen.

Verder is er getracht door groote nauwkeurigheid de stijl van de spreekster of spreker te behouden.

De beide samenkomsten waren zeer geanimeerd en op de verschillende lezingen volgde telkens een levendig debat, waaruit bleek, dat er inderdaad belangstelling voor het onderwerp bestond.

Wellicht dat deze methode navolging zal kunnen vinden. Het is ongetwijfeld mogelijk hierdoor een uitstekende propaganda te maken in een veel wijdere kring dan die der conferentiebezoekers (sters) met de op de conferentie behandelde stof.

Voor degenen, die eventueel plannen mochten opvatten voor een dergelijke reconstructie van een conferentie, kan ondergeteekende zeggen, dat het prettig en dankbaar werk is.

In de afdeeling Roermond is de bestuursvacature, die door vertrek van Mevr. L. Boogerd-Hofman was ontstaan, ingenomen door Mevr. D. Krijger-de Vries.

E. Adriaanse.

Amsterdam. — De penningmeesteresse, Mevrouw A. D. Cnoop Koopmans-van Tienhoven, J. J. Viottastraat 9, Zuid, verzoekt den leden de contributie voor het jaar 1938 te willen gireeren tot uiterlijk 1 Februari a.s. Na dien datum zal per quitantie over het bedrag gedisponeerd worden. Het gemeente-gironummer is N 412. Zij, die postgirorekening hebben, kunnen het bedrag overschrijven op het nummer van het gemeente-girokantoor 13500 onder vermelding, dat het bestemd is voor rekening N 412 ten name van Mevrouw Cnoop Koop' mans-van Tienhoven.