is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 7, 15-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor een jongmensch, dat zich bij het verlaten der school een toekomst uitgestippeld heelt en daar een streep doorheen gehaald ziet, is het uiterst moeilijk staande te blijven. Maar,' wellicht is het voor den volwassene, die reeds in eigen onderhoud heeft voorzien en daaraan plotseling een einde gemaakt ziet, nog moeilijker. De vrouwen van werkloozen hebben het ontzettend hard, misschien nog harder dan naar mannen.

Wat beteekent nu de arbeid en de werkloosheid voor de vrouw? Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de vrouw in het algemeen eerder arbeidsvreugde ondervindt dan de man. Voor haar beteekent daarom werkloosheid haast verhes van de mogelijkheid in haar levensonderhoud te voorzien, tevens verlies van levensvreugde.

Omtrent den omvang der werkloosheid onder de vrouwen is het moeilijk betrouwbare cijfers te krijgen. Voor de vrouw beteekent arbeid, veel meer dan voor den man, dienen. Heel veel vrouwen die in haar vak niet aan den slaq kunnen komen, zoeken een andere betrekking of een mogelijkheid om zich nuttig te maken Uaardoor gaan groote schatten aan vakbekwaamheid teloor.

Wat kunnen de vrouwen nu doen om mede te werken aan de bestrijding der werkloosheid? fn de eerste plaats moeten zij zich veel meer oriëntceren in maatschappelijke vraagstukken. Indien zij zich daaraan onttrekken, verwaarlozen zij een groote maatschappelijke functie.

Bestrijding der werkloosheid en van de gevolgen daarvan behoort tot een der eerste problemen, die men moet aanpakken. De

vrouwen moeten er zich bewust van worden, dat het noodig ,s de werkloosheid te bestrijden Van het grootste belang is daarbij de houding' die wij daartegenover aannemen. Daarvoor moeten ontzaggelijk groote offers gebracht worden. Voor de vrouwen ligt hier een mooie taak. Zij moeten werkelijk bereid zijn offers te brengen geestelijk en moreel hulp te bieden. Men bedenke, dat het om menschen gaat en dat men dus zich als mensch moet geven om te trachten het groote gevoel van wanhoop der werkloozen, den zin van het leven te hebben verioren, te overwinnen.

Laat den werklooze zijn zelfrespect, verhoogt het zoo mogelijk. Laat werken! Steun daarnaast de instellingen tot cultureel werk onder de werkloozen.

Deze inleiding, die eveneens met groote aandacht werd gevolgd, gaf aanleiding tot het stellen van vele vragen, het maken van opmerkingen en het geven van aanvullingen.

Tot slot gaf prof. dr. C. A. Mennicke een korte samenvatting der drie inleidingen, waarin ij vooral de aandacht erop vestigde, dat alle sprekers den nadruk hadden gelegd op het geheel, op de bearbeiding van de vraagstukken in al zijn geledingen.

Mejuffrouw E. H. Piepers sloot daarop de conferentie met een kort woord van dank aan de sprekers, aan mevrouw Mennicke voor de

vTJeh7rZuTnE' 3f" de afdeelin9 Amersfoort tv* A . ij J voorbereiding en constateerde met voldoening, dat met recht gesproken

bijeenkomst!

SOMBER, MAAR LEERRIJK.

Somber, maar leerrijk is het feitenmateriaal vermeld in hoofdstuk XI van het zooeven verschenen Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1937, dat gegevens behelst nopens de huisindustrie, nu 1 October 1936 de Huisarbeidswet 1933 in werking is getreden. Enkele zeer schrijnende détails uit dit ambtelijk rapport zijn reeds 26 October 1938 in de dagbladpers vermeld. Wie tegen aanschaffing van het Centraal Verslag (prijs ƒ2.50) bezwaar mocht hebben, bestelle bij de Landsdrukkerij te s-Cravenhage (postgiro 39500; duidelijke vermelding van de bestelling op het girostrookje gewenscht!) een overdrukje van dit hoofdstuk ,,De Huisarbeidswet 1933" overdrukje dat slechts 25 ets. kost.

Wij geven hier twee citaten: „Voor het vervaardigen van ondergoedern (pantalons en borstrokken) door huisarbeidsters werden in betaald" gemeente de volgende loonen

voor pantalons 40 en 50 ct. per dozijn.

voor borstrokken 18, 15, 22 en 26 ct per dozijn, (blz. 324).

,.Verder welrden in weer een andere gemeente in de provincie Limburg ruim 80 huisarbeidsters aangetroffen... Vakkundige werksters konden hier een loon halen van 9 a 10 ct per uur." (blz. 324—325).

De cursiveeringen zijn van mij.

Marie Heinen.

s-Gravenhage, 28 October 1938.