is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 7, 15-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Leeuw vaststelt, dat het Communisme zich bewust is de eenig mogelijke uitweg te wijzen uit de rampen van het ineenstortende kapitalisme, naar de socialistische maatschappij. Ten slotte geeft Dr. Em. Verviers, van wièn evenmm als van Mr. de Leeuw een maatschappelijke functie wordt aangegeven — twee groote hervormingen op, die — afgezien van de vernietiging van den goddeloozen absoluten modernen staat, waardoor meteen het Kapitalisme in zijn wortel wordt aangetast, de volgende zijn: er moet volgens den schrijver in

de fascistische samenleving een nieuw algemeen ruil- en geld-recht komen, waarbij het Komeinsch buitrecht weer vervangen wordt door Christelijk arbeidsrecht, terwijl er daarnaast nog behoefte is aan een fijnere bizondere rechtsorde voor het organisch of corporatief leven der maatschappij.

Een belangwekkend boek dus, al geeft het op de eeuwige vraag „Wat is waarheid" helaas nog geen antwoord.

M. C. T.

UIT DE VEREENIGING.

De H.B.-vergadering had 25 November te Amsterdam plaats. Geruimen tijd werd gewijd aan de afwerking van de bijzondere Algemeene Vergadering van 5 November j.1. Naar aanleiding van een aangenomen voorstel op de jaarvergadering werd besloten aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een request te zenden betreffende de ontwikkeling van het voorbereidend onderwijs hier te lande. Het H.B. besloot voorts eenige candidaten te stellen voor enkele internationale comité's van den Nationalen Vrouwenraad bij de aanstaande verkiezingen op de Algemeene Vergadering van dien Raad in April a.s. Tevens werd ingegaan op het verzoek van den Nationalen Vrouwenraad om een onderwerp aan te geven, dat behandeld zou kunnen worden op de avondbijeenkomst, die tijdens bovengenoemde vergadering zal plaats hebben. Op verzoek van het J.W.C. werd besloten Mevr. Mr. H. M. Scheltema—Blasé te Amsterdam te verzoeken tot dit comité te willen toetreden. Ook werd de wenschelijkheid besproken van een bezoek aan de afdeelingen door H.B-leden in den loop van het volgend jaar, ter bevordering van het contact. Tenslotte deelde de Presidente mede dat te Zalt-Bommel een afdeeling is opgericht. De oprichtingsvergadering had zij bijgewoond.

Contact tusschen Hoofdbestuur en Afdeelingen.

Daar uit verschillende afdeelingen de klacht is gekomen, dat men, vooral in kleinere afdeelingen, zoo weinig persoonlijk contact heeft met het hoofdbestuur, hebben de presidente en verschillende andere H.B.-leden zich bereid verklaard dezen winter de afdeelingen te bezoeken. De bedoeling is niet om dan een lezing over een bepaald onderwerp te houden, maar een bespreking, hetzij met het bestuur, hetzij met bestuur en leden in besloten bijeenkomst, over hetgeen men dezen winter zou kunnen doen om

de belangstelling op te wekken, ook van buitenstaanders, om op die manier te pogen nieuwe leden te winnen.

Zouden de afdeelingen, die hierop gesteld zijn, dit zoo spoedig mogelijk willen laten weten aan ons bureau, liefst met opgave van den tijd, dat dit het beste schikken zou, dan kan nader overleg gepleegd worden tusschen de afdeeling en het H.B.-lid dat op dien tijd disponibel is.

VOORBEREIDING JAARVERGADERING.

Als wij alles op tijd in ons maandblad willen publiceeren, zoodat de afdeelingen daarmee rekening kunnen houden bij het uitschrijven van vergaderingen, moeten wij nu reeds onze voorbereidingen beginnen.

Afdeelingen of algemeene leden, die voorstellen hebben voor de agenda van de jaarvergadering, worden verzocht deze vóór 20 Januari in te zenden. Dan kunnen deze in het Februarinummer worden gepubliceerd; de afdeelingen hebben dan tot 20 Maart tijd om amendementen op die voorstellen in te dienen. Daarop volgt dan in het April-nummer van ons blad de volledige agenda voor de vergadering in Mei.

Op verzoek van enkele afdeelingen maken wij nu ook reeds bekend, wie in 1939 volgens rooster aan de beurt van aftreden zijn.

Mevr. Mr. Bakker—Nort, die reeds in de loop van dit jaar aftrad.

Niet herkiesbaar zijn:

Mr. A. van Dullemen.

Mej. E. H. Piepers.

Mevr. Ch. L. Polak—Rosenberg.

Mr. D. J. Veegens.

Wel herkiesbaar:

Mej. Mr. E. F. J A. Adriaanse.

Mej. Mr. N. S. C. Tendeloo

Indien vóór de verkiezing het nieuwe huishoudelijke reglement is aangenomen, zal de vergadering eerst hebben te beslissen of het hoofdbestuur uit 9 of uit 12 leden zal bestaan.