is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 11, 1940, no 4, 15-04-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit werk met spoed ter hand te nemen met het oog op de naderende Kamerverkiezingen in 1941.

Redactie. Mevr. A. C. Mayer-Landman en Mej. Ch. Noë maken sinds 1 April geen deel meer uit van de redactie. Mevr. Mayer wegens overmaat van werkzaamheden, Mej. Noë wegens verandering van woonplaats. In beide verliest de redactie gewaardeerde krachten die niet gemakkelijk te vervangen zullen zijn.

„Zeven facetten van het vrouwenleven".

Het zomervacantie-kamp van 24—31 Juli heeft voortgang; zij, die er in beginsel voor voelen, zouden ons werk vergemakkelijken door ons dat alvast op een briefkaartje te schrijven. De volledige opzet staat in het volgende nummer. Kosten vermoedelijk ƒ 20.— a ƒ 25. — , alles inbegrepen.

Mr. Corry Tendeloo,

Keizersgracht 434, Amsterdam (C.).

UIT DE AFDEELINGEN.

Amsterdam. — Bestuur. Het afdelingsbestuur is thans als volgt samengesteld: A. M. Boissevain-van Lennep, le voorzitter; ir. M. Knottenbelt, 2e voorzitster; M. C. Bouwmeester, le secretaresse; C. M. C. RietveldGreeter, 2e secretaress; mr. L. L. W. van den Dries, le penningmeesteresse; mr. Max Bamberger, 2e penningmeester; H. D. Ludeker, lid.

Verlanglijstje. Elders in dit nummer vinden de lezeressen en lezers een verslag van de opening van het nieuwe clubhuis „De Basis". Reeds heeft de afdeeling een ledenvergadering gehouden en wij mogen gerust zeggen, dat de leden, die het huis hebben bezocht, met recht trotsch zijn op dit centrum, dat de afdeeling zich heeft geschapen.

Dit wil echter niet zeggen, dat er nu niets meer te wenschen zou overblijven. Integendeel. Juist, nu wij er een goed gebruik van willen gaan maken, blijkt, wat wij allemaal nog te kort komen.

Ten eerste: Nog lang niet alle leden hebben voldaan aan ons vriendelijk verzoek om in de kosten van inrichting bij te dragen. Voor een deel komt dat, omdat wij nog niet in de gelegenheid waren allen te bezoeken; voor een ander deel, omdat zij, die een bijdrage toezegden, nog verzuimden haar belofte in te lossen. Wij vertrouwen, dat zij dit niet met opzét deden en deze enkele herinnering haar naar de pen zullen doen grijpen, om haar bijdrage te gireeren. Voor haar, en voor anderen, die alsnog willen gireeren, vermelden wij even, dat

ons gemeente-gironummer is: N 412, ten name der afdeeling, p/a mejuffrouw mr. L. L. W. van den Dries.

Daarnaast kunnen wij nog tal van andere dingen gebruiken. Wij vermelden o.a. een paar kleine tafeltjes, stoelen, een pianolamp (de piano is er al), pianomuziek, een klok (liefst electrisch; neen, bescheiden zijn wij niet, maar het is ook voor ons eigen clubhuis), een bel aan de voordeur, kleedjes, matten, een gietertje, kolenkit, boeken, een voorzittershamer, enz. enz. Ook suikerbonnen, thee, koffie of koekjes zullen gaarne aanvaard worden.

Wie van de leden helpt ons aan deze noodzakelijke voorwerpen? Wij zullen U er zeer dankbaar voor zijn.

M. C. Bouwmeester, Secretaresse.

Den Haag. — Onze afdeeling hield op 2 April haar Jaarvergadering. Nadat de secretaresse het jaarverslag had voorgelezen en de penningmeesteres een overzicht gaf van den financieelen toestand der afdeeling, hadden bestuursverkiezingen plaats wegens periodiek aftreden van de dames Blok-Bokstijn, Gortervan Eek, van Schravendijk-Verkijk en Varekamp, welke niet herkiesbaar waren. Benoemd werden, de dames Hulsker-Zandvoort, MayerLandmann, Stibbe-Koopman en VeegensHuender. De rest van den middag werd gewijd aan het behandelen van den beschrijvingsbrief voor de Algemeene Vergadering.

A. Gorter-van Eck.

ACTIE

VOOR DE VROUWEN VAN FINLAND.

Op 16 April had te 's-Gravenhage op het Bureau van de Vereeniging een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van de meeste vrouwenvereenigingen die aan bovengenoemde actie deelnamen. Met dankbaarheid werd herdacht de krachtdadige samenwerking van de vrouwen van Nederland, die alle naar hun vermogen voor dit sympathieke doel hadden medegewerkt.

Voorloopig vermelden wij dat een bedrag is bijeengebracht van ruim ƒ 41.800.— en dat in de witte schriftjes ruim 34000 handteekeningen geplaatst zijn. In het volgend nummer hopen wij nadere bijzonderheden mede te deelen.

Slechts zij vermeld dat een telegram werd gezonden aan het Hoofdkwartier van de samenwerkende Finsche vrouwenvereenigingen met vermelding van het bedrag om tot overleg te komen omtrent de wijze van uitbetaling.