is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 2, 1927-1928, no 7, 01-04-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzoek van de afgevaardigde van Batavia wordt de redactie van de motie zoo ingekleed, dat het M. O. ook genoemd zal worden, waarna de motie met algcmeene stemmen wordt aangenomen.

Vervolgens worden de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in het H. R. besproken. De afgevaardigde voor Soerabaia geeft een uiteenzetting van het standpunt van deze afd. die er togen is, dat de uitgave van statuten, inningskosten en zegels ten laste van de leden komt. De pres. legt uit, dat elke afd. dat in eigen H. R. kan regelen, dat de voorgestelde aanvulling geldt voor de onder het H. B. ressoi teerende leden. Echter is een dergelijke opmerking van Soer.'s zijde een weinig vreemd, waar deze afd. klaagt over de financiëele toestand. Tot dusver is noch het H- B., noch de afd. Batavia gebleken, d&t de leden bezwaar maken tegen deze lichte kosten, die per lid een zéér kleine som bedragen, terwijl elke verhooging van uitgaven, die de afd. kas drukken, door deze aanvulling vermeden kan worden. Doch wil de afd. royaal optreden, dan is dat haar eigen zaak, mits daardoor de afdracht aan het H. B. niet in het gedrang komt. Met 8 tegen 3 stemmen wordt punt 7 sub 1 aangenomen. Sub 2 (H. B. kan leden assumeeren) wordt met algemeene stemmen aangenomen. Punt 7 sub 3 (aantal stemmen naar rato' van aantal leden, waarvan de verplichte afdracht is gestort) heeft niet Soer.'s goedkeuring, wat de afgevaardigde van Madioen er toe verleidt zijn hevige verontwaardiging te uiten over de geest in deze afd. Naar men uit de instructies zou moeten afleiden, heeft deze jonge afd. nog niet het rechte begrip hoe in een vereeniging als de V. v. V. gewerkt moet worden. Critiek is goed, doch allereerst is samenwerking noodig en zal het vereenigingsbelang vóór afdeelingswenschen moeten gaan. Wat betreft nu b.v. inning van contributiegelden, dat regelt elke afd. naar gewoonte ter plaatse, doch er moet gezorgd worden, dat het geld binnen komt, hetzij maandelijks (al worden dan de inningskosten waarschijnlijk te hoog voor de kleine contributies), hetzij per kwartaal of eens in bet jaar ineens. Wil het H. B. dan voor de V. v. V. kunnen optreden, dan moet de afdracht op tijd plaats hebben. Dit zou ook nog in overleg met het H. B. geregeld kunnen worden, indkn plaatselijke usances afdracht ineens bemoeilijken. Waar de contributies toch niet drukkend hoog zijn, is het een blaam voor een afd. bestuur, indien tijdige inning nog moeilijkheden zou opleveren.

De pres. maakt de afgevaardigde van Madioen er opmerkzaam op, dat waar het Bat. lid, mevr. v. O. persoonlijk niet de inzichten van de afdeeling Soerabaia deelt, zij toch erin toegestemd heeft haar hulp te verkenen en de belangen en wenschen van deze afd. te behartigen, daar het de afd. S. niet mogelijk was een afgevaardigde te zenden, zoadat het H. B. dit zeer op prijs stelt. Niet met deze omstandigheid bekend zijnde, verzoekt de Madioensche afgevaardigde het H. B. zijn meening wel ter kennis van Soer. te willen brengen, hetgeen de pres. mevr. v. O. verzoekt in haar rapport aan de betrokken afd. te willen mededeelen.

Dit punt, in stemming gebracht, wordt met meerderheid van 5 stemmen aangenomen. De pres. neemt daarop punt 8, het voorstel van de afd. Batavia in behandeling, n.1. Kinderverzorging op de scholen, en spreekt de hoop uit, dat dit onderwerp op het a.s. onderwij scongres besproken zal worden. Door den Directeur van O. & E. is „Kinderverzorging" reeds op het leerprogramma van het huishoudonderwijs geplaatst.

De afgevaardigde voor Batavia vertelt, dat het in de bedoeling ligt daar zelfs een leergang voor leeraressen in dit vale aan te verbinden. De pres. zou nog verder willen gaan dan zuigelingenzorg en de zorg tijdens de leef-

Geboorfe

Verjaardag

Huwelijk

Jubileum

Koopt geschenken van blijvende waarde.

tijd van 2 — 7 jaar, dus tot de schoolleeftijd laten behandelen ; dit omvat dan ook het bezighouden van kleine kinderen. De afgevaardigde voor Soer. vraagt voor welke leeftijd deze schoolleergang is bestemd, daar o.a. Kartinischolen zijn genoemd.

De pres. antwoordt, dat de leeftijdsgrens voor de Inlandsche meisjes lager is gesteld, omdat deze meisjes jonger trouwen. Door het de schoolgaande meisjes te leeren, zullen b.v. begrippen van hygiëne zoo langzamerhand van zelf verder in de kampongs doordringen. Volgens mededeeling van de afgevaardigde van Batavia wordt hygiëne en gezondheidsleer reeds in de 2e klas Inl. meisjesscholen onderwezen, hetgeen aangevuld wordt door de mededeeling van Raden Ajoe Santoso, dat ook op de Inl. Kopscholen (meisjesscholen) hygiëne reeds als leervak is ingevoerd. De Dir. van O. & E. wenscht kinderverzorging alleen op de kweekscholen te laten geven, nog niet op de lagere scholen. Op de Europ. scholen wordt kinderverzorging nog niet ingevoerd, met uitzondering van de E. O- cursus van de C. A. S.

De afgevaardigde van Madioen brengt het amendement van Madioen naar voren, dat behelst kinderverzorging buiten de schooluren te laten behandelen op cursussen toegankelijk voor oudere meisjes en jonge vrouwen. Aan den afgevaardigde wordt verzocht aan de afd. mede te deelen, dat die cursussen buiten de bemoeienis van de regeering vallen. Kinderverzorging op het leerprogram geeft meer kans vele meisjes te kunnen onderwijzen.

Met toevoeging „op de M. O. scholen en een omschrijving voor de mheemsche meisj es wordt de redactie van het voorstel goedgekeurd en zal dit dus tegelegener tijd aan het onderwij scongres bekend gemaakt worden.

Alvorens punt 8 sub 2 in behandeling te nemen, geeft de pres. het woord aan mej. Sikman om dit punt (samenwerking met de verschillende bevolkingsgroepen) toe te lichten. Mej. Sikman vangt aan, met alle appreciatie voor het standpunt van de pres., toch echter te moeten opmerken, dat dit een Westersch standpunt is. Spreekster zou willen opkomen voor het Oostersche standpunt. Zij heeft