is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 9, 1934-1935, no 9, 01-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co-educatie is thans in Turkije overheerschend in de elementaire- en middelschoten, terwijl ze in de lycea nog uitzondering is. De meisjesscholen zijn zoo overbevolkt, dat 2 zitplaatsen dikwijls door 3 kinderen moeten bezet worden. Op de universiteiten worden de meisjes onder dezelfde voorwaarden toegelaten als de jongens en volgen de lessen in dezelfde localen.

Turkije telt thans reeds vele vrouwelijke doctoren, advocaten, rechters, auteurs, secretaressen, terwijl het getal vrouwen bij het onderwijs dagelijks toeneemt.

In verschillende gemeenteraden hebben reeds vrouwen zitting; en men treft overal in de gouvernements departementen vrouwelijke werkkrachten aan ; ook worden vrouwen benoemd tot afgevaardigde voor de jaarl'ijksche Balkanconferentie

De presidente der Turksche vrouwenvereeniging, Kardin Birligi genaamd, is Bayan Latife Bekir, die tot een van de oudste Turksche families behoort. Zij is 10 jaar lang bij het onderwijs geweest en was een der eerste vrouwen, die in den gemeenteraad werd gekozen.

Latife Bekir heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt met sociaal werk, vooral met betrekking tot de bescherming van vrouwen en kinderen.

Ook haar secretaresse, Bayan A. Tsat is een zeer verdienstelijke vrouw. Zij kan wijzen op een 15 jarigen staat van dienst bij het onderwijs en als schrijfslter en lector. Ze verwierf zich „ een plaats in den Bond voor verbetering van onderwijs en opvoeding en voor hul!p aan studeerenden.

Het congres, dat geleid werd door de presidente van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijk staatsburgerschap, Mrs. Margery I. Corbett Ashby, zal door het feit, dat het plaats heeft gehad in een Mohammedaansch land, waarin niet zoo heel lang geleden de vrouwen niet meer waren dan slavinnen, die met lichaam en ziel het eigendom waren van dén man, niet nagelaten hebben een diepen indruk te maken in de andère Islamietische landen en hun vrouwen tot het begrip brengen, dat zij op een misdadige wijze worden tekort gedaan en den wensch bij haar doen ontstaan, om krachtiger dan ze tot nu toe deden te

strijden voor een menschwaardiger bestaan, dan thans haar deel is.

S. van Overveldt-Biekart. 18 April 1935.

N. B. De op het congres genomen beslissingen vermelden wij in het volgende maandblad.

TOCH VOORUITGANG.

In haar intenationaal verslag toont Rosa Manus, secretaresse v. d. Wereldbond aan, dat er, niettegenstaande vrouwen in verschillende landen vele van haar rechten verloren hebben, toch vooruitgang is in de Vrouwenbeweging.

Zoo hebben de vrouwen in Brazilië, Zuid-Amerika, na een strijd van 15 jaar het kiesrecht verkregen, zoodat zij nu haar volledige burgerschapsrechten kunnen uitoefenen. Zij beoogen doelmatige toepassing der grondwettelijke bepalingen in het belang der vrouwen, allereerst wijziging van burgerlijk-, straf- en handelsrecht; wettelijke bescherming van vrouwenarbeid ; instelling van een speciaal departement voor moeder- en kinderzorg ; actieve deelname van vrouwen in de vertegenwoordigende lichamen, bij publieke administratie en bij de rechtspraak ; verbetering van wetten waarbij de begrooting voor Defensie niet hooger mag zijn dan die voor onderwijs, openbare gezondheid.

Gelijk loon bij gelijken arbeid is voor de vrouwen ingevoerd. De Minister van Oorlog wilde de militairen dienstplicht ook voor de vrouwen instellen, doch haar sterke vredeswil heeft doorgezet dat zij van dezen plicht zijn uitgesloten.

In Chili hebben de vrouwen het kiesrecht voor de gemeenteraden gekregen en bij de verkiezingen van 7 April j.1. zijn er meerdere vrouwen gekozen. Zelfs is er in Zuid-Amerika, in de stad Calera met 50.000 inwoners, een vrouw tot burgemeester benoemd.

Calera is een knooppunt' van spoorwegen en het centrum der Chileensche cement-industrie.

Rhodesië, in Zuid-Ajrïka, koos zijn eerste vrouwelijke parlementslid, n.1. Mrs. C. Olds.

In Canada hebben de vrouwen reedis gelijke rechten als de mannen, doch nu is er een wet uitgevaardigd', waar-