is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 10, 1936, no 5, 01-05-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

band houdende mogelijkheden tot nietigverklaring van een huwelyk, waarbij spreker eenige voorbeelden uit de praktijk behandelde, die niet geheel van humor ontbloot waren.

In de pauze werd een thé complet rondgediend, terwijl gelegenheid bestond voor de aanwezigen, zich als lid der vereeniging op te geven, waarvan in ruime mate gebruik werd gemaakt.

Het was wederom een geslaagde avond voor de Vereeniging voor Vrouwenrechten.

LAATSTE STUDIE-AVOND VAN MEJ. MR. JANSSEN VAN RAAY.

Over de laatste studie-avond van Mej. Mr. Janssen van Raay schreef het A.I.D. het volgende :

De presidente opende de jongste bijeenkomst der afdeeling Bandoeng van de Vereeniging voor Vrouwenrechten met de mededeeling, dat Mr. Knottenbelt genegen was bevonden om eene serie voordrachten te geven over de „Huwelijkswetten" en gaf vervolgens het woord aan Mej. Mr. Janssen van Raay.

De laatste voordracht van deze serie handelde over :

,,Het beëindigen van dienstbetrekking".

Die beëindiging kan geschieden op normale of abnormale wijze. Tot de normale gevallen behooren:

a. het beëindigen na afloop van den vooraf vastgestelden termijn.

Als die termijn voorbij is, is van rechtswege de dienstbetrekking afgeloopen en behoeft geen opzegging plaats te hebben. Blijft echter de arbeider doorgaan met werk te verrichten en zegt de werkgever daar niets tegen, dan wordt aangenomen dat de arbeid op denzelfden voet en voor denzelfden tijd is voortgezet.

b. is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalden tijd aangegaan, dan kan die van weerszijden worden opgezegd met inachtneming van een vasten opzeggingstermijn, welke gelijk moet zijn aan de tusschentijd tusschen twee betalingstermijnen ; bij betaling per maand, dus één maand; maar nooit langer dan 6 maanden. Er bestaat tegenwoordig nog een crisisregeling, die tel¬

kens weer voor een jaar verlengd wordt, n.1., dat de opzeggingstermijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, dat de arbeider in dienst was.

Bovendien moet de arbeider, die de dienst heeft opgezegd of wien ontslag is aangekondigd in de gelegenheid worden gesteld het werk voor korten tijd te verlaten om te kunnen solliciteeren.

c. bij overlijden van den werknemer moet het loon tot op den dag van overlijden worden uitbetaald; als de werkgever sterft, dan eindigt daarmee het dienstcontract niet.

d. tot normaal beëindigen van een contract behoort verder nog de ontbinding als de proeftijd is afgeloopen. Die tijd mag echter nooit langer dan 2 maanden duren.

Onder abnormale ontbinding verstaat men:

a. Ontbinding door den rechter b.v. in geval van minderjarigen en er nadeelige gevolgen uit den arbeid voor den werknemer voortvloeien.

b. Éénzijdige verbreking van het contract.

c. Verbreking van een verbinding wegens zéér langen diensttijd.

d. Om gewichtige redenen.

e. Wegens wanprestatie.

Ten allen tijde kan van weerszijden het dienstverband worden verbroken. In Indië maakt de koelieordonnantie hierop eene uitzondering. Wanneer de verbreking onrechtmatig geschied is, is echter een schadevergoeding verplicht, tenzij er dringende redenen tot die verbreking bestaan.

Men kan een contract opzeggen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of door een daad, waaruit blijkt, dat het de bedoeling is, de dienstbetrekking te beëindigen.

Eene staking wordt niet als een zoodanige daad beschouwd, omdat daaruit niet de wil tot beëindiging blijkt.

Wanneer een werknemer zonder wettige redenen den arbeid neerlegt, is hij verplicht, schadeloosstelling te betalen, en daarom bestaat bij sommige maatschappijen bij voorbaat een fonds, berustend bij de spaarbank, waarvan de maatschappij in geval van onwettige verbreking van het werkcontract de haar toekomende schadevergoeding, maar ook niet meer dan