is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 10, 1938, no 3, 01-03-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid zullen mogen worden gesteund of ten laste der gemeenschap zullen komen. Zij zijn het, die zullen beoordeelen, of om den wille van de toekomst van kinderen de moeder zich de offers van het aanvaarden van de dubbele taak zal mogen getroosten.

Zy mogen wroeten in het familieleven en in de motieven der gehuwde vrouw zelf die soms genoodzaakt zal zijn de meest pijnlijke toestanden te openbaren, als b.v. dronkenschap of andere onzedelijke levenswijze van haar echtgenoot.

Niet aan man en vrouw wordt de verantwoordelijkheid gelaten; het is de overheid, die bij monde van haar ambtenaren en andere organen ten slotte beoordeelt, of zij hun taak juist opvatten.

„Is inderdaad", zoo vraagt men, „het aantal vrouwen, dat haar gezinstaak moedwillig saboteert, zoo groot, dat deze bij uitnemendheid individueele rechten mogen worden aangetast?" Dat de Minister dit bewijze!

In een vergadering door het Comité gehouden, toonde Mevrouw BakkerNort nog met cijfers aan, dat door

vrouwenarbeid nooit de arbeidsmogelijkheid voor mannen in belangrijke mate zou inkrimpen, want van de anderhalf millioen gehuwde vrouwen oefenen er slechts 6% een beroep of bedrijf uit, terwijl het aantal ongehuwde werkende vrouwen niet in buitengewone mate toeneemt.

Zoowel dus gezien vanuit het standpunt van gezinsbescherming, als van uit dat van verruiming van werkgelegenheid voor den man, gezwegen nog van de andere materieele en moreele nadeelen, die er aan verbonden zijn voor de vrouw en het gezin in het algemeen is dit ontwerp van wet niet gelukkig te noemen.

Wij hopen dan ook van harte, dat de vele tegenstanders en tegenstandsters mogen slagen met hun actie, om den Minister tot andere gedachten te brengen, zoodat dit voorontwerp van wet, houdende beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen, nooit in ons wetboek opgenomen zal worden.

H. K.