is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 8, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreigen in oorlogstijd en de verschillende helsche machines, die de tegenwoordige wetenschap uitgedacht heeft, om niet alleen het strijdende leger te treffen, maar ook de steden en dorpen met de bevolking, die hier woont, zoodat deze in een modernen oorlog evenzeer betrokken worden als het leger. Daarom zullen er meer dan ooit bij een eventueelen oorlog maatregelen genomen moeten worden, om ook de burgers weerbaar te maken tegenover de aanvallen, die hun te wachten staan. Dat hierbij de vrouw niet uitgeschakeld zal kunnen blijven, de ondervindingen van den laatsten grooten Europeeschen oorlog hebben dit geleerd.

Het is begrijpelijk, dat voor een goed functioneerende organisatie in tijden van nood, een voorbereiding noodig is in vredestijd en daarom is men bij den Luchtbeschermingsdienst begonnen cursussen te geven aan belangstellenden, die zich vrijwillig hiervoor opgeven.

Mocht men op deze wijze toch nog niet kunnen beschikken over voldoende geschoolde hulpkrachten, dan zal men overgaan tot het instellen van een ordonnantie, waarbij verschillende menschen verplicht kunnen worden aan de opleiding deel te nemen, want men zal over zeer veel menschen moeten kunnen beschikken om eenigszins afdoende gevolgen van bom- en gasaanvallen te kunnen bestrijden en hulp te verleenen aan de gewonden.

Ook te Batavia is men reeds met dergelijke cursussen begonnen. Voor deelname hieraan kan men zich opgeven bij den Heer. J. J. Korteman, hoofd van den Plaatselijken Luchtbeschermingsdienst, Wl. 5024.

Na deze inleiding toonden een paar films, wat er o.a. te Madioen en te Malang reeds door de Luchtbescherming georganiseerd is.

Presidente dankte den spreker namens de aanwezigen en namens onze Ver. voor zijn lezing en wekte allen op daadwerkelijk mede te werken aan deze ernstige plicht, die wij noodgedwongen op ons moeten nemen.

*

* *

Bibliotheek.

Bibliotheekdagen zijn Maandag en Donderdag, waarop gelegenheid is boeken te ruilen des avonds tusschen half zeven en half acht, Wilhelminalaan 14 pav.

Zooals men weet, worden de boeken aan de leden gratis uitgeleend en aan niet-leden tegen een kleine vergoeding. Vraag inlichtingen bij de bibliothecaresse, Mej. D. C. Draayer, Wilhelminalaan 14 pav., tel. 5625.

*

♦ «

BANDOENG.

Onze afdeeling hield haar maandelijksche ledenvergadering in de Loge St. Jan. Het was jammer dat de opkomst in verband met de vacantie minder groot was dan gewoonlijk, want Mej. Mr. Janssen van Raay hield een belangwekkende causerie over «de Kinderwetten".

Nadat de vereenigingszaken waren afgehandeld begon Mej. van Raay met de vermelding dat zij deze lezing had samengesteld op verzoek van de Vereeniging Pasoendan Istri. De Kinderwetten vormen een onderdeel van de Sociale wetten van 't begin van deze eeuw, die gemaakt werden ten behoeve van personen, die bijzondere bescherming noodig hebben. Het gaat hier om 3 wetten, die in 1901 in onze wetgeving zijn opgenomen en waarvan de strekking is: de verzorging van verwaarloosde kinderen en de berechting van kinderen.

Spr. behandelt de verhouding van kind en ouders, de natuurlijke verzorgers van het kind. Het kind blijft tot zijn meerderjarigheid onder de ouderlijke macht, voorzoover de ouders er niet van zijn ontheven of eruit zijn ontzet. De ouderlijke macht komt toe aan beide ouders, zoolang zij zich die waardig toonen, maar ook alleen staande het huwelijk. In normale gevallen blijft er van de ouderlijke macht van de Moeder niet veel over, bij meeningsverschil geeft de Vader den doorslag. Pas komt het recht van de Moeder naar voren, wanneer de Vader dit niet meer mag of kan uitoefenen.