is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 9, 01-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

Eere-Presidenten:

Mevrouw M. Stibbe - Knoch.

„ S. van Overveldc - Biekart.

Hoofdbestuur:

Mevrouw HJ.V.O. Kluit - Kelder, Tandjonglaan 23, Batavia-C. Presidente,

„ C. Ch. Sorgdrager - van Braam Morris, Tel. 2087. Wnd. Secretaresse,

Mejuffr. D. C. Draayer, Wilhelminalaan 14 pav. tel. 5625, Wnd. Penningm.

Mevrouw Th. M. Rover - Hemkes, Lid-Propagandiste,

„ D. Hartelust - Boonzaiër, Lid,

„ Mr. J. Hermans - Lebert, Lid.

„ H. van der Spek-Van Santen, Lid.

Afdeelingsbesturen:

(Correspondentie en adresveranderingen voor de afdeelingen te zenden aan de

secretaressen).

Afdeeling Batavia:

Mevrouw H. J. V. O. Kluit - Kelder, Tandjonglaan 23, Bat.-C.

(Telf. 4343). Presidente,

Mejuffr. F. Swart, Pedjambonplein 5, Batavia-C., Secretaresse,

„ T. Beer, N. Tamarindelaan 10 pav., Batavia-C., Penningmeesteresse,

„ Mr. C. Leidelmeyer, Lid,

„ D. Draayer, Wilhelminalaan 14 pav. Batavia-C., Bibliothecaresse.

Afdeeling Bandoeng:

Mevrouw Mr. J. Hermans - Lebert, Riouwstraat 118, Presidente,

„ A. M. Tan - Schepers, v. Hoytemaweg 4, le Secretaresse,

„ J. Boswijk, 2e „ ,

„ I. S. Detiger - Reijgersberg, Bernhardplein 2, Penningmeesteresse,

„ D. Hardey-Koot, Lid,

„ C. J. Trepper - Lautenbach, Bibliothecaresse,

Afdeeling Soerabaja:

Mevrouw H. van der Spek-Van Santen, Presidente,

Mejuffr. J. Brodhaag, Mergojosoweg 5, Wnd. Secr.-Pem .

Afdeeling Buitenzorg:

Mevrouw Dra. I. A. Veenstra, Schenk de longweg 6. Wnd Penningm.

Redactie-Commissie:

Mevrouw H. J. V. O. Kluit - Kelder,

„ C. Ch. Sorgdrager - Braam Morris.

Stukken, de redactie betreffende, in te zenden vóór den lsten van de maand •aan Mevrouw H. J. V. O. Kluit - Kelder, Tandjonglaan 23, Batavia-C.

ADVERTENTIES.

Va pag. t 2.—, Vi pag. f 4.—, 1 pag. f 15.— per plaatsing. Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen 10% korting. 6 „ „ 5%

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Redactie van het Maandblad