is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 12, 01-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comite's gemakkelijker maken om een overzichtelijk archief samen te stellen.

Hieronder laten wij volgen een lijst van de vragen, die gesteld zullen worden.

VRAGENLIJST.

Naam en eigennaam

Voornaam (voluit)

Geboortejaar .s..

Gehuwd (ongehuwd, gehuwd geweest, aantal kinderen + leeftijd)

Diploma's (vooropleiding)

Gevolgde cursussen :...

Stelt zich beschikbaar voor :

a. Onderwijs

b. Ziekenzorg

c. Administratief werk

d. Huish. of sociale werkzaamheden van verschillenden aard

Wenscht zich op te geven voor het volgen van cursussen voor het Roode

Kruis, L.B.D., E.H.B.O.:

Adires :

Telefoon :

Auto ter beschikking :

(auto's geregistreerd ten behoeve van de defensie niet opgeven).

Eventueele nadere inlichtingen

Toelichting :

Bij „diploma's" opgeven: Universitaire, middelbare en lagere onderwij sbevoegdheden, vakonderwijs, verpleegsters* en kantooropleiding.

N. B. Ook opgeven, of en zoo ja, waar men zich reeds eerder voor genoemde werkzaamheden verbonden heeft. (b.v. bij het Onderwijs, Roode Kruis enz. enz.).

Bij „vooropleiding" opgeven, of een dezer opleidingen gedeeltelijk werd gevolgd (hoe lang ?) zonder dat een diploma werd behaald.

Bij „stelt zich beschikbaar voor" : d. Huishoudelijke of sociale werkzaamheden van verschillenden aard" : o. a. ook vermelden of men bereid is kinderen te verzorgen, waarvan de moeder buitenhuis werkzaam is.

VOOR DE NEDERLANDSCHE OORLOGSSLACHTOFFERS.

Door het Hoofdbestuur van de Vaderlandsche Club werd besloten op korten termijn over geheel Nederlandsch-Indië een inzameling van gelden te organiseeren, om steun

te verleenen aan de Nederlandsche oorlogsslachtoffers ter zee, te land en in de lucht.

Men heeft de bemiddeling ingeroepen van Z. E. Jhr. Mr. B. C. de Jonge, oud- Gouverneur-Generaal van Ned.Indië, om deze gelden aan de daartoe geëigende organisaties en instellingen in Nederland af te dragen; deze verklaarde zich daartoe telegrafisch bereid.

Men richtte zich met het volgende schrijven tot de ingezetenen van Nederlandsch-Indië en verzocht ons dit ook onder de aandacht van onze leden te willen brengen, door opname in ons orgaan :

Landgenooten !

Saamhoorigheid tusschen bewoners van verschillende Rijksdeelen komt nooit nobeler en beter tot uiting dan in den drang tot wederzijdsche hulp bij rampen en ongevallen.

Dan breekt bij allen het gevoel van eenheid door de muurtjes welke ons anders scheiden.

En allen geven naar vermogen.

De herinnering aan wat in tijden van nood de eene groep voor de andere deed, vormt een der mooiste momenten in ons nationaal bestaan.

De oorlog in Europa duurt pas enkele maanden en wordt naar veler meening nog (met terughoudendheid gevoerd. Nederland bleef daarbij tot nu toe gespaard.

Niettemin zijn reeds thans een groot aantal Nederlandsche gezinnen getroffen door leed en groote zorg. Bij voortduren van den strijd zal, naar moet worden gevreesd, dit aantal nog in aanzienlijke mate toenemen.

Men moge met ons van oordeel zijn, dat voor de slachtoffers van den oorlog, dan wel voor hun nabestaanden algemeene voorzieningen dienen te worden getroffen, zeker is dat deze rampen voor velen, zeer velen groote materieelen nood medebrengen, welke door dergelijke voorzieningen nooit geheel zal kunnen worden gelenigd.

Zij, die den dood vonden, laten ge-zinnen achter welke, met hun kostwinners alles verloren.

Verminkten, niet in staat tot verderen arbeid, zien dagelijks de zorg rondwaren in hun woning.

Velen, klein in maatschappelijke positie, doch groot als ieder ander door