is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grèves et lock-outs, terminés au mois de novembre 1910. Au mois de novembre 1910, 11 grèves se sont terminées: 6 avaient commencé en octobre et 5 en novembre.

Une grève a duré 20 jours, une 16 jours, une 7 jours, une 4 jours, deux 3 jours et demi, une 3 jours, deux 1 jour et demi et une 1 jour. La durée d'une grève est restée inconnue.

Le résultat est connu pour 6 grèves: 1 conflit a fini par une réussite; dans 3 grèves il y a eu transaction et 2 eonflits ont fini par échec.

1 grève a fini par des négociations directes entre le patron et ses ouvriers, 3 eonflits ont pris fin par des négociations entre les parties, 1'une des deux ou les deux parties représentées par des syndicats, 1 grève a fini par 1'embaucliage d'autres ouvriers et par un autre mode de règlement.

Au mois de novembre 1910, 1 lock-ont, commencé en octobre, a pris fin.

Ce conflit a duré 45 jours et a fini par échec. Les ouvriers ont cherché da travail ailleurs.

Oprichting en opheffing van vakorganisaties.

(Création et dissolution de syndicats patronaux et de syndicats ouvriers.)

Amsterdam (B). ') De Chr. Bond van Schildersgezellen in Nederland, welke in den loop van 1909 te niet ging, is thans weder opgericht.

Utrecht (D). Opgeheven werd de Federatie van Typografische Vereenigingen. Waalwijk (S). Opgericht werd een vereeniging van kleermakersgezellen.

Overige mededeelingen van sociaaI=economischen aard.

CAutres renseignements d'uti caractère social-économique.)

Maandelijksche mededeelingen.

{Communications mensuelles.)

Bevolking. Hieronder volgen de voorloopige opgaven betreffende de geboorten, huwelijken en sterfte over de maand November; ter vergelijking [zijn tevens opgenomen de cijfers voor de maand November 1909.

Nov. 1910. Nov. 1909.

Aantal levend aangegevenen op 1000 inwoners. . . 26,89 27,94 „ levenloos ,, ,, 1000 geborenen . . 39,06 42,79

„ huwelijken per 1000 inwoners 8,15 7,70

„ overledenen „ 1 000 „ 13,99 12,85

„ „ ben. 1 jaar op 1 000 levend aangeg. 104,20 98,88

In de verhouding tusschen het aantal levend aangegevenen en het bevolkingscijfer in de maand November jl. valt — in vergelijking met de overeenkomstige maand van het vorige jaar — evenals in de voorafgaande maanden (uitgezonderd April) eene vermindering te constateeren. Evenals in de maanden Maart t/m. September valt ook in November ten aanzien van .de verhouding tusschen het aantal levenloos aangegevenen en het aantal geborenen eene vermindering waar tg nemen. In tegenstelling met de maanden Februari, Mei, Juli en October vertoonen de verhoudingscijfers der huwelijken in November eene stijging. Evenals in de maanden Juni t/m. October is het sterftecijfer minder gunstig: het verhoudingscijfer in November is hooger dan in de overeenkomstige maand van 1909. De cijfers betreffende het aantal overledenen beneden 1 jaar op 1 000 levend aangegevenen zijn, evenals in de maanden April t/m. October, ongunstiger dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Bouw- en Woningtoezicht. In de tabellen zijn opgenomen de opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden en Utrecht betreffende bouwen, verbouwen, sloopen en aangaande onbewoonbaarverklaringen over de maand November 1910.

2) Voor de verklaring dezer letters, waarmede de bronnen worden aangeduid, zij verwezen naar bladz. 879.