is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van risicodragende werkgevers werd in 1909 een bedrag ontvangen van f 182 233,02 als contante waarde van definitief toegekende renten, waardoor het totaal bedrag, aan contante waarden ontvangen, steeg tot f 1 088 053,245.

Aan de risicodragende naamlooze vennootschappen en vereenigingen werd in totaal pand gevraagd voor een bedrag van f 1 088 280,605 als contante waarde der te haren laste komende definitieve renten.

De fondsen, welke ingevolge de toepassing van art. 58 der wet in den aanvang van 1909 ter beschikking der pandgevers kwamen, zijn voor het grootste deel weder besteed tot dekking van een gedeelte der in 1909 verschuldigde panden.

Er werden in het jaar 1909 effecten in pand gegeven tot een wettelijke waarde van f 1 225 572,15 en contanten tot een bedrag van f237 165,465, van welk laatste bedrag f 11 100,80 de in pand gehouden opbrengst van uitgelote fondsen vertegenwoordigt, terwijl in 1909 — meerendeels in ruil tegen ander pand — fondsen gelicht werden tot een wettelijke waarde van f 572 229,265 en contanten ad f 63 582,465.

Staat A. geeft aan het bedrag der contante waarden van renten, ingevolge art. 54, sub 3 der Ongevallenwet 1901, door eigen risicodragende werkgevers in de jaren 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909 gestort.

| Staat A.

[ NAAM VAN DEN __ . Gestort in .

I WERKGEVER. ljm 1904. | 1905. 1906. 1907. | 1908. 1909.

)ep. van Koloniën . . — — f5 938,71 5| — — —

)ep. van Marine. . . — f 10 700,54 5;» 11 0é3,535 f 14 593,665 f 6 277,385 — f 5 237,29 )ep. van Oorlog . . . — » 4 099,92=» 8 492,81 » 3 473,705 * 4 977,475 — — )ep. van Waterstaat .f 2 586,38 » 7 857,29 » 2 909,63 » 14 909,17 » 18 035,825 f 42 008,046 f 22 465,245 )ep. van Landbouw, Nijverheid en Handel . — — — . » 6 891,98® — — — iem. Amsterdam . . .f 5 558,25 6 f 20 678,96 f 15 234,77 5 » 1 982,87 5 f 29 992,— f 10 233,18 5 f 17 590,575 iem. Arnhem . ... — _ 2 142,24 — » 1 120,055 » 4069,83 » 1161,02

iem. Leeuwarden ... — f 4 292,605 — — —

iem. Rotterdam . . . f 3 271,95 » 22 764,05 5 f 48 123,725 f 24 638,75 f 33 633,445 f 15 904,885 f 17 063,915

rem. Utrecht . ... — » 836,785 » 4018,495 - — » 2 159,206 » 8 987,88 'irma C. J. v. Houten

en Zoon, Weesp . . — — » 461,465 —

ion. Ned. Papierfabriek

I Maastricht .... — f 6 373,81 6 » 3 392,83 — - f 2 716,175 — [lij. tot Exploitatie van

I Staatsspoorw. Utrecht f 36 401,49 » 77 664,245 » 90 865,98 f 92 042,746 f 99 679,15 5 » 79 887,566 f109 727,09 3

ïem. Groningen . , . — — — _ » 882,60 —

f 47 818,07 s!f 155 268,22 6 f192 624,20 |f 158 532,89 s|f 193 715,34 |f 157 861,49 |f 182 233,02

Staat B. geeft aan voor iedere risicodragende naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging de overeenkomstig het bepaalde in art. 11 van het Kon. Besluit van 5 December 1902 (Staatsblad no. 206), zooals dit is gewijzigd bij Kon. Besluit van 14 October 1903 (Staatsblad no. 271), berekende waarde van de fondsen, in de jaren 1903 t/m 1909 aan de Rijksverzekeringsbank in pand gegeven ingevolge art. 55 der Ongevallenwet 1901.

Staat B.

Wettelijke waarde, berekend op den

dag van storting van de fondsen

KISICODRAGERS.

gedeponeerd in gedeponeerd in

1903/8. 1909.

Nationale Werkgevers Verzekeringsbank tegen Ongevallen. f 540 951,63 —

Eerste Rotterdamsche Maatschappij van verzekering op

het Leven » 102 510,878 f 42 970,-

Verzekeringsbank „De Nieuwe Eerste Nederlaridsche". . » 1 610 549,38 » 175 381,69

Verzekerings- en Herverzekeringsbank „Nova" .... » 952161,69 » 172 274,38

Ongevallen Verzekering Maatschappij „Fatum" .... » 565 881,57 » 51 438,13

Centrale Werkgevers Risico-Bank » 2 848 162,63 » 583 052,64

Eerste Onderlinge Aannemers Verzekering Maatschappij . » 888 960,26 » 79 744,50

Bond van Nederlandsche Schilderspatroons » 116 793,87® » 31041,06

Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering tegen

ongevallen » 218 131,625 » 89 669,75

f 7 844 103,536 f 1 225 572,15 „

K