is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen P,aatsin„en

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om werknemers

nemers werknemers weiKnemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

| overige.

Nummer der be- r roepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen pla„te.i,,BPn

dingen van doorwerk- Plaatsingen

werk- gevers om wprwemers

nemers werknemers weiknemeis

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder, i

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

— j j j j

17 Bereiding van voedings- en genotm. .311 —

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Groningen, 20 Warenhandel 3 —- — — ^ ^

(Office communal de placement a Groningue.) 21 Verkeerswezen ^

Mannen. {Hommes.) 24 Vrije beroepen . - J _

, ., . n o i k o o Verpleging of verzorging 1 _ _

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 4 i t o ^ ,28 Losse werklieden 5 i — — ^

4 Bouwbedrijven . 172 5 67 6 67 2 — Overige beroepen 1 — —

w. o. Metselaars 11 — 3 — 3 •

Opperlieden. . 27 — 13 — 14 — Totaal November 1910. 22 7 4 — « j

Schilders 31 — 7 1 7 — , October 1910. . . 27 2 5 [ 3

Stukadoors 17 — 4 — 4 — Vrouwen. ([Femmes.)

Timmerlieden 68 3 35 1 36 1 ,

5 Chemische nijverheid, enz — — 1 — — — 20 TV arenhandel .

7 Kleeding en reiniging 9 2 5 7 5 1 21 Verkeerswezen

11 Bewerking van metalen 5 2 2 2 1 2 27 Huiselijke diensten

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 2 3 — 1 — 1 w.o. Dienstboden

13 Scheepsbouw en rijtuigfabrieage. . . 3 — — — — — Overige beroepen

17 Bereiding van voedings- en genotm. 15 2 14 1 4 — Totaal November 1910. 14 4 3 3 1

w. o. Broodbakkers . ...... 6 - 10 - 1 - » 0otober 1910 • ■ 16 7 8 2 4

20 Warenhandel 18 231 2 —

w.o .Pakhuisknechts 14 - 1 — 1 - Totaal mannen en vrouwen:

21 Verkeerswezen 18 17 4 14 4 11 j November 1910 . . . 36 11 7 3 3 *

w. o. Loopknechts, -jongens . ... 14 17 3 14 3 11 \ October 1910 ....

24 Vrije beroepen 5 4 — 2 — 4

28 Losse werklieden 93 — 12—11 — Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Hilversum.

Tf GrZlerkers '. \ \ 66 - 15 - 16_ - (Office communal de placement a Hilversum.)

: 428 S «7 27 189 g >

» Novembes 1909 . 474 62 192 38 177 ^6 .. io i i

4 Bouwbedrijven ■—■ 1

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Haarlem. 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 1

(Office communal de placement a Harlem.) 15 Textiele nijverheid j

,, ,TT . 28 Losse werklieden 11 — '

Mannen. (Hommes.) _ 0verige beroepen 8 — - - - —

3 | Boek- en steendrukkerij, enz. ... 4 1 3 — II —

4 Bouwbedrijven 155 2 9 1 81 Totaal November 1910. .33 — 1 — 1 -

w. o. Metselaars 21 — 3 — 3 — » October 1910 . . 13 — — — — —

O-pperlieden 26 -— 1 — 1 I — » November 1909. 23 —• 1 — 1

Schilders 63 ■— — — — I —

€ Hout-, vX?'IwWridng', ' '. % \ l - \ \ - GemeenteUjke krheidsbeurs te Leeuwarden.

7 \ "KXeeimiS «rai©»® \\\—\ \ \ — V WJJice communal de placement a Leeuwarden}

<) [Leder, wasdoek en caoutchouc . . . f s( — I 1 f — I 1 / —' [ f I Mannen. (Hommes.)

11 Bewerking van metalen 10 j — 3 — 3 ■— lt , , , 0 ,

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. j 14 3 4 j 1 3 ! 1 3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... / -

14 Papier — 1 Ijl — 1 4 Bouwbedrijven _ _ _ _

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — 2 —• — j -*- w. o. Schilders 21^

18 Landbouwbedrijven j 17 — 3 — 3 | •— Timmerlieden 25

w. o. Tuinlieden 11 2 — 2 — 5 Chemische nijverheid, enz 2 — — — — —

20 Warenhandel .19 1 3 1 3 1 6 Hout-, kurk-, stroobewerkmg, enz.. . 1 — — — —

w. o. Magazijnknechts 15 I — 3 \ — 3 — 7 Kleeding en reiniging — — 1 — —

21 Verkeerswezen 15 5 44 \ 3 43 1)| 3 10 Oer, steenkolen, turf !

w. o. Hulpbestellers — — 39 . — 39 ' — 11 Bewerking van metalen... ... 6 1 l — 1 -

Loopknechts, -jongens . ... 12 5 4 \ 3 3 3 12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 5 . ~ ' ~

24 Vrije beroepen 5 2 5 — 5 — 14 Papier ~T

27 Huiselijke diensten — 16 Fabricage van gas en electriciteit ••77—^": i

28 Losse werklieden 40 - 7 — 7 2) — 17 Bereiding van voedings- en genotm. . 10 1 l 1 — —

— I Overige beroepen I 60 2 15 — 16 — 18 Landbouwbedrijven 16 1

w. o. Fabrieksarbeiders 29 2 9 — 10 — w. 0. Boerenarbeiders 10 — —

Grondwerkers I 24 — 6 — 6 — 20 Warenhandel 12 — j 1 i 1

! 21 Verkeerswezen 10 5 1 a l

Totaal November 1910. . ! 349 18 105 7 95 7 24 Vrije beroepen 3 — — — — —

» October 1910 238 j 21 55 9 59 4 27 Huiselijke diensten 1 — — — — —

» November 1909 . I 211 10 37 — 31 I — 28 Losse werklieden 48 1 7 3 b —

Vrouwen. (Femmes.) 31 ! In dienst van eene gemeente.... 1 - - - - -

, , ... , t i — Overige beroepen 6d — 9 — 4/ ■>) —

7 Kleedmg en reiniging 1 — 1— 1 — w. 0 .Fabrieksarbeiders. 30 — — — 26 —

'24 Vrije beroepen 2 ~ ~ Grondwerkers 27 — 9 — 20 —

27 | Huiselijke diensten 10 — 9 — o—

Totaal November 1910 .13 1 10 — 7 — : j Totaal November 1910. . 248 10 39 8 81 4

» October 1910 21 — 10 — 5 — i N> October 1910 . . 249 6 48 13 50 4

» November 1909 .4 1 2 — 2 — '

1 ') Geplaatst in Duitschland, waarvan 4 door bemiddeling van de Nederl

Totaal mannen en vrouwen: Arbeidsbeurs te Homberg.

November 1910 . , . 362 19 115 7 10-. 1 7 « Geplaatst te Hengelo door bemiddeling van de Gemeentelijke Arbeidsbeur:

October 1910 .... 259 21 65 9 64 j 4 tg D(Jrdre^ht>

November 1909 ... 215 11 39 — 33 — Hiervan 35 geplaatst in Duitschland, waarvan 33 door bemiddeling vai

T~ TT], . , ,, n 1 , - . 1 , ,, , , dp Nederl. Arbeidsbeurs te Homberg, en 1 te Epe.

') Hiervan hadden zich aangeboden: 3 als bloemist, 1 als boekdrukker, 1 als

loodgieter, 7 als magazijnknecht, 2 als metselaar, 7 als schilder, 3 als smid, 1 als ..... , . .

stukadoor en 5 als timmerman. Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Leiden.

2) Hiervan 6 geplaatst in Duitschland door bemiddeling van de Nederl. (Office communal de placement a Leyde.)

Arbeidsbeurs te Homberg.

3) Hiervan hadden zich 2 aangeboden als grofbankwerker. Mannen. (Hommes.)

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Hertogenbosch. R , ,teendrukkerii enz 1 I ----- -

(Office communal de placement a Bois-le-Duc.) •' -Boek en steenaiukke j, e . . . . .

JJ 4 Bouwbedrijven 36 ó ó — ó —

Mannen. {Homvies.) w. 0. Schilders 11 3 — , — — —

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 1 1 % — 2 — Timmerlieden 17 — 2 — 2

4 Bouwbedrijven 2 - — — — — 7 Kleeding en reiniging — — 1 —

7 Kleedin^ en reiniging — 1 — — — 1 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 1 — — —

9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 3 — — — — — 11 Bewerking van metalen. ..... 1 — — — —

13 11 Bewerking van metalen — — 1 — — : — 12 Verv. van stoom- en andere werkt, enz. 6 — — — —

12 Verv. van°stoom- en andere werkt., enz. 1 1 — — — | — 18 Scheepsbouw en rijtuigfabrieage. . . 1 — — — — —

1 2 ; - 2