is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 10

■ -

R.-K. Tabaksbewerkersver. „St.

Augiistinus" 28 2 1 1 33 7 1 f 4,90 f 0 50

R.-K. Timmerliedenvereeniging

St. Jozeph" 117 6 6 4 61 41 34 » 20,50 » 17 —

Alg. Ned. Typografenbond (afd. '

Nijmegen)." ....... 121 2 2 2 26 24 24 » 18- » 12,-

Ohr. ochildersgezellenvereeniging

(afd. Nijmegen) 34 1 1 — 26 12 — » 4,20 —

Alg. Ned. Stukadoorsbond (afd.

Nijmegen) 25 6 3 2 29 20 12 10,— » 6,—

R.-K. Sehildcrsgezellenvereenig.

„St. Lucas" ....... 18 1 1 1 12 9 8 » 4,50 » 4,-

Kalk- en Steenbewerkersvereen.

(onderafd. van den Chr. Nat.

Werkmansbond) J2 2 — 18

i Ned. R.-K. Typografenbond (afd.

Nijmegen) 69 ] ] 1 4_ 4 4 » 4,— » 2,—

Alle vereenigingen te zamen . 689 63^ 46 33 ! 758 j 492 | 333 |f 227,85 |f 139,75

Tilburg.

R.-K. Timmerliedengilde „St. I I I I I i I I

Josepli" 61 | l| — j — 2 | — | — _ _

Utrecht.')

I •

Alg. Ned. Stukadoorsbond, (afd.

Ned^Chï. ' Bo.warijeiderabond' " " " " " " ' ï7'50' 16'50 (vakafd. Kalk- en Steenbewerkers der afd. Utrecht) 10 _ 2 2 - 22 32 » 14,30 » 8,58

Metaalbewerkersver. „St. Eloy .70 — 1 1 18 [8 » 15 »> 9

Schildersgilde „St. Lucas". . . 27 — 8 8 - 112 112 56,'- » 33'ö0 ochildersgczelleiivereeri. „Door

Eendracht Sterk". 92 - 18 18 - 274 274 » 114,16*. 68,50

Alg. JNed. Iimmerliedenbond (afd.

• V •, • ■ • • • 126 - 7 7 - 66 66 , 33,- » 19,80

vakafd. limmerlieden van de afd.

Utrecht van den Ned. Chr

Bouwarbeidersbond 39 — 5 4 — 67 46 » "9 41 » 16 59

Timmerliedengilde „St. Joseph" . 60 - 12 12 - 115 115 » 57>0 » 34 50 Aalk- en oteeubewerkersgilde „De

Heilige vier Gekroonden" . . 61 - 19 19 — 177 177 » 88j50 » 5310 rrot. Unr. ochiidersgezelJenver-

eeniSinS 45 | - 5 5 - I 96 96 > 32,- |» 19,20

Alle vereenigingen te zamen . 597 | — 82 81 | — 1013 992 f 467,37® | f279,37

Vlaardingen. 2)

Timmerliedenvereeniging „Arbeid III [ I I [

Adelt" 57 | 1| 1 j 1 12 I 6 | 6 jf 3,— f 3,—

' ,en „ „""g, werd verstrekt door: de Utrechtsche vereeniging van goud- en zilversmeden en verwante vakken, de afd. Utrecht van de Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden, de Kalk- en Steenbewerkersvereemging (onderafd van de afd. Utrecht van den Centr. Bond van Bouwvakarbeiders), de afd. Utrecht van den Alg^ Ned. Typografenbond, de afd. Utrecht van den Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers

1 Qf 1U-)) ? a,f J° L van Ned' Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond, het Typografengilde

,, J\G®en Ultkeermg werd verstrekt door: de Christelijke Kuipersgezellenvereeniging „Eensgezindheid", de -K. Kuipersgezellenvereeniging St. Jozeph", de Zeevisschersvereeniging „Vrede enWelvaart", de Scheepsbouwersvereeniging „Door Eendracht ^Sterk , de Bouwvakarbeidersvereeniging „Onderlinge Steun", het Werkloozentonds „bt. Antonius van Padua en de afd. Vlaardingen van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond.