is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 1, 01-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op cene kleine „farm" kan de kolonist eenige varkens en koeien houden; hij heeft dus in een klein bestek al het noodige voor het onderhoud van zijn gezin en kan tevens nog producten 'op de markt brengen. Hij doet goed niet meer land te nemen dan hij kan betalen, want leeningen op hypotheek kunnen voor den kolonist in een vreemd land licht noodlottig worden; is de betaling voor het land gestort, dan kan dit in alle gevallen in zijn levensonderhoud voorzien, al mogen de winsten in den beginne gering zijn. De eigendomsbewijzen en hypotheekrechtèn op het land zijn door de „County Courts" geregistreerd. De grond wordt getaxeerd per acre naar de marktwaarde (de rechten ten bate van den Staat Virginië bedragen 35 cents pei $ 100 en de rechten voor de „County" ongeveer hetzelfde).

Het jachtrecht wordt daar slechts gedurende eenige wintermaanden uitgeoefend, en wel overal waar het land niet „posted" is, d. w. z. door den eigenaar voor zich gereserveerd is. De visscherij in rivieren en baaien is vrij.

Het is wenschelijk, dat de kolonist het terrein eerst alleen komt onderzoeken om zich op de hoogte te stellen van de locale toestanden. In de hoofdplaats Richmond heeft het Staatsbestuur een Landbouwbureau opgericht, dat inlichtingen verstrekt nopens den aankoop van land. Hoofd van het Bureau is thans Mr. C. W. Koiner, Commissioner of Agriculture. Voorts zijn daar verscheidene staatsproefstations, waarvan de proefnemingen voor den kolonist van belang kunnen zijn. Virginië is volgens genoemden directeur in het bijzonder geschikt voor klein grondbezit. Talrijke Noorsche en Deensche kolonisten, die zich daar sedert kort vestigden, zijn 'uiterst welvarend.

Zeer geschikten bodem voor den landbouw en voor de fruitteelt bieden de Staten Louisiana en Florida. De cultuur van vruchten, groenten, maïs, suikerriet, katoen en rijst levert, wanneer zij wetenschappelijk wordt gedreven, aanzienlijke winsten op. Het land is goedkoop en de voortbrengselen vinden gereeden afzet. Een nadeel is het warme klimaat; de immigrant moet rekenen op ongeveer 8 zeer warme maanden in het jaar. Noodig is eenige bekendheid met het Engelsch of desnoods met het Fransch.

Texas. De gelegenheid tot vestiging in Texas voor Nederlanders kan niet gunstig worden genoemd. Weliswaar worden over den geheelen Staat uitgestrekte woeste gronden aangetroffen, die op kolonisatie wachten, doch deze zijn niet gemakkelijk te ontginnen. De meeste landmaatschappijen en agenturen, welke zich met den verkoop van land bezig houden, adverteeren op ruime schaal, wijzen op alles, wat zij kunnen voortbrengen en op de groote voordeelen, welke zij bieden, zonder echter daarbij den kolonist hulp en voorlichting te verleenen bij zijne moeilijke taak in het vreemde land. Zij zijn meestal alleen bedacht op den verkoop der landerijen en bemoeien zich, na den aankoop, niet met het verdere lot van den kooper.

Voor den Nederlandschen kolonist met eenige middelen is het steeds raadzaam, zonder zijn gezin de toestanden in Texas persoonlijk te komen onderzoeken alvorens een besluit nopens vestiging te nemen. Eerst kan hij, om den landbouw en de markttoestanden in Texas te bestudeeren, bij anderen als arbeider of als landbouwer in dienst gaan en vervolgens zelf een stuk land aankoopen. Daarna kan hij zijn gezin laten overkomen.

In de nabijheid van Port-Arthur vestigde zich ongeveer 10 jaar geleden eene Nederlandsche kolonie van ca. 85 personen van verschillende ambachten. Sommigen vertrokken later naar Californië, terwijl anderen wegens het klimaat naar Nederland terugkeerden, zoodat thans slechts 25 personen van de oorspronkelijke kolonie zijn overgebleven, die slechts na vele jaren vol ontberingen eene zekere mate van welvaart hebben bereikt.

In Texas bestaat voortdurend eene aanzienlijke vraag naar vaklieden, als timmerlieden, metselaars, schilders en machinisten. Met eenige bekendheid met het Engelsch kunnen dezen spoedig werk voor goede Ioonen vinden in de centra, als Dallas, Fort Worth, Houston, Beaumont enz. Nadere inlichtingen nopens de vestiging in Texas kunnen worden verstrekt öf door de Nederlandsche consulaten te Galveston en te Port-Arthur öf door tusschenkomst van Mr. H. H. Harrington, directeur van de „Texas Agricultural Experiment Station" te College Station, Texas.

In Missouri, Arkansas, Utah, New-Mexico en Arizona is nog veel vruchtbaar land met behoorlijke behuizingen voor $ 10 per acre te koop.

In den Staat Washington aan de westkust zijn nog uitgestrekte terreinen geschikt voor kolonisatie. De bevolking groeit echter zeer sterk aan en is in de laatste tien jaren meer dan verdubbeld. Gedurende dien tijd zijn de prijzen van