is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1908 bedroeg 6,98 pCt. der voorschotten, door 63 instellingen verleend, minder dan f 25, in 1907 door 62 instellingen 6,53 pCt; resp. 34,95 en 35,10 pCt. der voorschotten bedroeg f 25—f 100; 26,07 en 26,18 pCt. f 100—f 200; 13,88 en 11,81 pCt. f 200—f 300; 8,42 en 9,54 pCt. i 300—f 500; 5,61 en 6,07 pCt. f 500—f 1 000; 4,09 en 4,77 pCt. f 1 000 en hooger.

Omtrent 18 gemeentelijke en verpachte banken van leening zijn in deze statistiek gegevens opgenomen, terwijl voor den vorigen jaargang door 19 instellingen inlichtingen werden verstrekt.

Bij 18 instellingen waren einde 1908 en 1907 resp. 462 645 en 444 861 panden aanwezig; het verschuldigde bedrag op de panden bij 18 instellingen bedroeg aan het einde van de jaren 1908 en 1907 resp. f2 344 423 en f2 265 791 of resp. 73,72 en 72,75 pCt. der activa, dus eene toeneming van 3,47 pCt.

Art. 35 der Leerplichtwet.

(Subventions des communes selon Partiele 35 de la loi sur Venseignement obligatoire.)

Ten vervolge op het in Afl. VI, blz. 239, Afl. XI, blz. 287, Afl. XV, blz. 164 van het Tijdschrift, Afl. V, blz. 43 van het Maandschrift (1906), Afl. II, blz. 62, Afl. XII, blz. 58 (1908) en Afl. XII blz. 1363 (1909) medegedeelde omtrent hetgeen in de jaren 1902 en volgende in verschillende gemeenten van ons land geschied is, ter uitvoering van art. 35 der Leerplichtwet volge hieronder een staatje '), dat een blik geeft op de verrichtingen gedurende het jaar 1909. Zooals uit vergelijking der staatjes over de jaren 1902 tot 1909 blijkt, bedraagt het aantal gemeenten, dat gelden uitgaf voor het verstrekken van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen in deze jaren resp. 21, 25, 31, 34, 35, 37, 40 en 42. In 1909 werden, behalve door de gemeenten, die in 1908 subsidie verleenden, ook door Schoonhoven en Giethoorn gelden voor dit doel uitgegeven. De totale som der gelden bedroeg voor die jaren resp. f 9 780,91, f 14055,90, f 25 465,895, f 51 648,27, f 49449,92, f 61 044,08, f 70 509,79 en f 87 569,70.

Rechtstreeksche 8ubsidieering Totaal GEMEENTEN. verstrekking

(in guldens). <in guldens): (in guldens).

Hilvarcnbeek — f 50,— f 50,—

Schijndel — 100,— 100,—

Wijk c. a — 25,— 25,—

Arnhem — 1 603,— 1 003,—

Doesburg — 287,435 287,435

Stad-Doetinehem — 100,— 100,—

Nijmegen — 1 200,— 1 200,—

Delft — 300,— 300,—

Dordrecht — 458,49 458,49

Gouda — 200,— 200,—

's-Gravenhage f 8 624,195 17 000,— 25 624,19®

Leiden — 650, — 650,—

Rotterdam — 6 264,605 6 264,605

Schoonhoven — 50,— 50,—

Alkmaar — 300,— 300,—

Amsterdam — 30 579,17 30 579,17

Enkbuizen — 200,— 200,—

Hoorn 200,— — 200,—

Krommenie 70,27 — 70,27

Zaandam — 500,— 500,—

Middelburg — 417,16s 417,165

Vlissingen — 197,43 197,43

Amersfoort ■—• 450,— 450,—

Utrecht 7 239,72 — 7 239,72

Dokkum — 83,888 83,88«

Harlingen — 200,— 200,—

Leeuwarden 433,30 — 433,30

Ooststellingwerf 323,92 — 323,92

Opsterland 751,545 156,88s 908,43

') Opgaven van het Departement van Binnenlandsclie Zaken.