is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de genoemde inrichtingen wordt een druk gebruik gemaakt en de verkregen resultaten zijn gunstig te noemen.

(Vg). Aan de Ambachtsschool worden jongelieden uit deze en omliggende

gemeenten practisch en theoretisch opgeleid voor verschillende vakken. Voorts wordt aan de Gemeentelijke Burgeravondschool en aan de vakteekenschool der plaatselijke afdeeling van den Nederl. R.-K, Volksbond theoretisch en practisch onderricht in timmeren en huisschilderen gegeven. Deze inrichtingen worden druk bezocht en werken, voor zoover bekend, met gunstige resultaten.

Tilburg (B). Ter voorziening in de behoefte aan vakopleiding bestaat hier ter stede een ambachtsschool, welke van jaar tot jaar meer bezocht wordt. Aan deze instelling wordt tevens in de wintermaanden gelegenheid gegeven aan degenen, die reeds een cursus doorloopen hebben, zich verder in hun vak te bekwamen; hiervan wordt een ruim gebruik gemaakt. Voorts werd door het timmerliedengilde St. Jozef ook dit jaar weder een vakcursus gegeven voor hare leden en adspirant-leden.

Utrecht (C). In het kleermakersvak worden leerlingen zoowel door de patroons als door de werklieden aangenomen. Voorts worden leerlingen aangenomen in de bedrijven van schoenmakers, dameshoedenmaaksters en naaisters. De opleiding is zeer verschillend en niet altijd even deugdelijk, daar zij geheel afhangt van de bekwaamheid, den lust en den tact van degene, die de leerlingen aanneemt.

De Utrechtsche vakschool voor kleermakers blijft geleidelijk vooruitgaan. Leerlingen, die den geheelen cursus volgen, hetgeen niet allen doen, worden daardoor tot degelijke werklieden gevormd.

• Tusschen patroons en werklieden zijn geen overeenkomsten gesloten in zake het aannemen van leerlingen.

—- (D). Leerlingen worden door de patroons aangenomen. In het algemeen worden geen maatregelen getroffen tot bevordering van een deugdelijke opleiding. De leerlingen moeten zich door eigen inspanning en lust, nu en dan door meer geoefenden geholpen, trachten te bekwamen.

In April 1910 werd het nieuwe gebouw voor de vakschool voor typografen in gebruik genomen. Deze vakschool begon het jaar 1910 met 51 leerlingen, van wie er 14 in Juni de school met een diploma verlieten. Einde 1910 bedroeg het aantal .leerlingen 61. Het onderwijzend personeel bestaat uit 1 directeur, 3 leeraren in het'zetten, 3 in het drukken, 1 in het teekenen en 1 in de Nederl. taal. Voor zoover de Kamer daarover kan oordeelen, zijn de resultaten van het onderwijs bevredigend.

Voorts wordt door de afdeeling Utrecht van den Alg. Nederl. Typografenbond een cursus voor leerlingen gehouden, voor welk doel zij van de gemeente een subsidie van f 50 per jaar ontvangt.

Overeenkomsten tusschen patroons en werklieden betreffende het aannemen van leerlingen bestaan niet.

—— (T). Leerlingen worden niet aangenomen. De jeugdige werklieden, die sigarenmaker willen worden, treden als bosjesmaker in dienst van een volslagen gezel en ontvangen dan met het toenemen van hunne bekwaamheid en handigheid geleidelijk meer loon. Overigens zijn er ook jongens, die door de patroons worden aangenomen en als hulpen aan volwassen werklieden worden toegevoegd. Al naarmate zij in bekwaamheid toenemen en meer zelfstandig kunnen werken, stijgt hun loon, totdat zij ten slotte als volslagen gezel kunnen optreden. Bijzondere maatregelen voor een deugdelijke opleiding worden niet getroffen. Inrichtingen voor vakonderwijs zijn er niet. Overeenkomsten tot beperking van het aannemen van jeugdige arbeiders worden niet gesloten.

(Vg). Vakopleiding en een „leerlingwezen" worden slechts aangetroffen in

het banketbakkersbedrijf. De patroons nemen leerlingen aan volgens de bepalingen van het reglement hunner vereeniging en den leerlingen wordt gelegenheid gegeven, een examen af te leggen voor een door die vereeniging aangewezen commissie. Na gunstigen uitslag kan een leerling worden aangesteld als eerste, tweede of derde bediende.

Voorts werd door een vereeniging van banketbakkersbedienden weder in samenwerking met de patroons een cursus gehouden tot het aanleeren van het vak.

Vlissingen (B). De leerlingen worden door de patroons aangenomen. Bij de maatschappij „De Schelde" bestaat thans geregeld gelegenheid tot plaatsing van leerlingen, indien daaraan behoefte is. De jongens moeten eerst een geneeskundig onderzoek ondergaan, terwijl voorts door de directie dezer onderneming bij de