is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o. Op Zondagen en ter plaatse als Zondag gevierd wordende R.-K. feestdagen mag niet gewerkt worden. Op deze feestdagen moet nochtans het loon worden uitbetaald, berekend naar het aantal uren, waarop in dat tijdstip des jaars wordt gewerkt, maar nooit langer dan over tien uren.

3o. De aannemer of uitvoerder der werken mag den arbeiders, die voor de uitvoering van de in dit bestek beschreven werken werkzaam zijn, geen lager loon betalen, dan door den plaatselijken loonstandaard is aangegeven. Afwijking van bovengenoemde loonen is alleen geoorloofd onder goedkeuring van den besteder.

Voor jongelieden, die den leeftijd van twintig jaar nog niet bereikt hebben en die nog niet als volledige werkkrachten kunnen worden beschouwd, zullen door den aannemer in overleg met den besteder de loonen geregeld en vastgesteld worden. Zij, die den leeftijd van twintig jaar nog niet bereikt hebben, mogen voor niet meer dan 25 pCt. deel uitmaken van de werkkrachten.

4o. Indien langer gewerkt moet worden dan 11 uren, zal voor het eerste overuur 10 pCt., voor het tweede overuur 20 pCt. en voor de volgende overuren 50 % extraloon betaald worden. Voor eventueel dringend noodzakelijk werk op Zon- of feestdag, dat niet dan met toestemming van den besteder mag verricht worden, zal 100 pCt. extraloon worden betaald.

5o. De aannemer moet iederen Zaterdag schriftelijk aan den besteder opgeven de namen en leeftijden der werklieden, die den leeftijd van 20 jaren nog niet bereikt hebben, welke te zijnen koste voor het werk in arbeid zijn, met vermelding van beroep en juiste opgave van verdiend loon op de over te leggen werkrapporten. Bij het werk moet opgehangen worden eene loonlijst der werklieden.

6o. Sterke drank zal streng geweerd worden. Wie sterken drank op het werk brengt of dronken op het werk komt, wordt onmiddellijk ontslagen. Godslasteringen en onzedige gesprekken zullen niet worden geduld, en de schuldigen direct worden ontslagen.

7o. De aannemer zal, ingeval van niet nakoming dezer bepalingen, telkens verbeuren eene boete van f 25,— af te houden van den eerstvolgenden termijn der aannemingssom.

B. Denzelfden rekenplichtigen Besturen wordt verzocht toe te zien, dat de voor hen werkzaam zijnde patroons rekening houden met de R.-K. werklieden- en vakvereenigingen en wanneer blijkt, dat zij de Katholieke organisatie tegenwerken, of de Katholiek vereenigde arbeiders achterstellen bij de onvereenigde, aan die patroons het werk niet te gunnen.

C. Aan de Besturen van R.-K. instellingen, die niet aan Ons rekenplichtig zijn, verzoeken wij dezelfde bepalingen in de voor hunne rekening uit te voeren bouwwerken op te nemen, als onder A aangegeven, en ook het sub B verzochte te willen toepassen.

— Hilversum (B). Ingevolge het in 1910 door de patroons genomen besluit (zie Afl. 4—1910, blz. 369) werd het uurloon van de schilders gezellen met ingang van 1 Mei 1911 van 21 op 22 ets. gebracht.

— Kampen (T). In één sigarenfabriek zal gedurende de zomermaanden des Zaterdags om 1 uur 's middags met werken geëindigd worden.

— Leeuwarden (K). Het standaard-uurloon voor stukadoors werd met ingang van 1 Mei van 22 op 23 ets. gebracht. Door de afdeeling van den Alg. Ned. Stukadoorsbond was aangedrongen op een uurloon van 24 ets., maar hieraan wilde de Patroonsvereeniging niet voldoen.

Ook in de bedrijven van timmerlieden en metselaars worden pogingen aangewend om tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden te geraken. Tot dusver evenwel zonder resultaat. In het timmerliedenbedrijf wenschen de patroons niet te onderhandelen met het Hoofdbestuur van den Alg. Nederl. Timmerliedenbond, terwijl de gezellen juist den eisch stellen, dat dit Hoofdbestuur bij elke conferentie tegenwoordig zal zijn.

— Nijmegen (B). Door de schildersgezellen worden pogingen in het werk gesteld om den loonstandaard te verhoogen.

— Rotterdam (C). In sommige kleermakerijen (maatzaken) werden de stukloonen van de gezellen iets verhoogd (gemiddeld stegen de wekelijksche verdiensten der atelierwerkers met f 1,—), terwijl het uurloon van de pompiers van 22 op 24 ets. werd gebracht.

— Schiedam (B). Door de timmergezellen werd een actie op touw gezet voor

6