is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 6, 30-06-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 314 5 j 6 7 8 9 10 11 j 12 13 I 14 15 * * ^ i: I

Haarlem.8)

'

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Haarlem) 90 0,20 0 0 ' 0,60 00 3,- 0 0 0000

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Haarlem). 144 2,20i 0 0 13,20 0 0 6,- 0 0 0 0 0 0

Chr. Vereeniging tot bestrijding der

werkloosheid . 112 0,40 0,40 0,40! 2,40 2,40 2,40 6,- 6,- 6,- 0,90 2,25 ■ 0,90 2,25

Hilversum.9)

R.-K. Kalk- eu Steenbewerkersveree-

niging „St. Marinus" 49 2,40 1,60 1,60; 10,20 5,80 5,80 4,2 3,6 3,6 I 2,90 1 81 1 45 0 90

Timmerliedenvereeniging „Door Een- ' ! '

dracht Verbetering" 70 0,80 0 0 4,80 0 0 6,- 0 0 0 O n n

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd.

Hilversum) 42 0,40 0,40 0 0,80 0,80 0 2,- 2,- 0 0 45 0 11 0 0

Textielarbeidersgilde „St. Maria" . . .67 0,80 j 0,60 0,60: 4,— 2,80 2,80:, 5,- 4,7 4,7 : 1^68 2^80 0,84 1,40

'

Nijmegen.10)

Nijiupegsche Chr. Timmerliedenver-

eeniging . . ... 65 0,40 0,40 0,40| 2,40 2,40 2,40, 6,- 6,- 6,- • 1,20 3,- 1,20 3,-

K.-k. limmerliedenvereenigmg „St. I

» 129 W] °'6°i MO 3,_ 1,20! 3,4 3,- 2,- 1,50 1,50 0,60 1,-

K.-k. labaksbewerkers vereeniging I

„St. Augustinus" . 25 0,40 0,40 0,20| 2,20 2,20 1,- 5,5 5,5 5,- 1,54 3,85 0,50 0 25

'

Rotterdam. ")

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam). . ■•••••• 258 10,20 2,40 2,40 44,40 12,60 10,40 4,3 5,2 4,3 6,30 2,62= 5,20 2,17

.Ned. Glir. Bouwarbeidersbond (afd. 1 I I

Rotterdam) . . 66 1,60: 1,20 0,40 5,- 4,20; 1,40 3,1 3,5 3,5 i 2,72 2,27 0,70 1,75

Mat. Joond van Handels- en Kantoor- '

bed. „Mercurius" (afd. Rotterdam). 402 1,80; 1,60 0 9,80 8,60 0 5,4 5,4 0 10 90 6 81 0 0

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbe-

werkersbond (afd. Rotterdam) . . 191 2,40 0,40: 0,20 11,20 2,40 0,60 4 7 6,- 3 - 1 20 3 — ' 0 30 1 50

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd. ! ''>>•>>

Rotterdam) . • • • • ■ ^75 7,20 0,60. 0,40'j 38,80 2,60^ 1,- 5,4 4,3 2,5 ! 1,82 3,03 0,50 1,25

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Rot- j

terdam) . . . . 243 1,- 1,_ 0,60 6,- 6,- 3,- 6,- 6,- 5,- 4,60 4,60 1,50 2,50

vereeniging tot verzekering bijwerk-

loosheid' 361 1.-1 l.-i 9,60 6,- 4,80 6,- 6,- 4,8 4,50 4,50 2,40 2,40

I

Tilburg. 12)

R.-K. Textielarbeidersvereeniging

„St. Severa" ' ' V n\ W\ 0-^. ^ 6.- ^ ft,- ^ 6,- ^ 1,50 { a.75 ^

Utrecht. >3) { " (

TZeggea^!ereemgi,.Ig."NUt. 6.n Ge" ^ 303 0,20 0 0 1,20 0 0 6,- 0 0 0 0 0 0

"Vaksectie Timmerlieden van de afd. j :

SSÏ,bo«*d " Nd' Cl"* B°": 39 0,60 0.60 0,oJ 2,60 2,80 2,60 4,3 4,3 4,3 1,69 8,82 1,23. 2,06

Ntb;fd™UtooS,T*"b".^ 1» 0,60: 0,60 0,60 3,60 3,60 3,- 6,- 5,- 2,52 4,20 1,56 2.60

A16.,ï; .Tlr*."!"<."H' . 124 1,00 0,40 0,40 9,60 2,40 2,40 6,- 6,- 6,- 1,20 3,- 1,20 3,-

Kalk- en Steenbewerkersgilde „De ! n - n n n O (1 0

Heilige vier Gekroonden". ... 68 3,20 0 0 17,60 0 0 5,o 0 0 i 0 0

A'utreclit') MetealbeWeAe.rSb.°lid (afd; : 68 0,60 0,60 0,40 2,40 2,40 1,20 4,- 4,- 3,- 2,- 3,33 0,60 1,50

Vlaardingen. u)

ZewStrt"VereemginS "^r!de " ■ 267 1,401 1,40 1,40| 7,40 7,40 7,40 5,3 ! 5,3 5,3 1,85 1,32 1,85 1,32

ij Geen werkloosheid kwam voor bij de vereenigingen aangesloten bij de gem. werkloozenfondsen te:

Amersfoort: de afd. Amersfoort van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (21 leden), de Timmerliedenvereeniging „St. Joseph" (15 leden), de afd. Amersfoort van den Ned. Schildersgezellenbond (23 leden) en de afd. Amersfoort van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (20 leden). Geen inlichtingen werden ontvangen van: de Kalk- en Steenbewerkersvereen. (de afd. Amersfoort van den Chr. Nat. Werkmansbond);

Bnssum: de Schildersgezellenvereen. „St. Lncas" (16 leden), de Timmerliedenvereen. „St. Joseph" (18 leden), de afd. Bussum van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (21 leden) en de Kalk- en Steenbewerkersvereeniging „St. Marinus" (26 leden);

Groningen: de afd. Groningen van den Alg. Ned, Typografenbond (149 leden), de R.-K. "Vereen, voor Bouwbedrijven (26 leden), de afd. Groningen van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (140 leden), de Chr. Vereen, voor Bouwbedrijven (100 leden), de Groninger Stucadoorsgezellenvereen. „Eensgezindheid" (56 leden), de afd. Groningen van den Ned. Schildersgezellenbond (89 leden), de Chr. Straatmakersvereen. „Toenadering" (26 leden), de Tabaksbewerkersvereen. „Helpt elkander" (48 leden), de afd. Groningen van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden (49 leden) en de Meubelmakersgezellenvereeniging „Eendracht" (49 leden);

Leeuwarden: de Chr. Schildersgezellenvereen. „Bewust Streven" (22 leden), de afd. Leeuwarden van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (44 leden), de Timmerliedenvereen. „Ons Belang" (111 leden), 'cïe Chr. Grondwerkers- en Opperliedenvereen. „Helpt Elkander" (19 leden), de Chr. Timmerlieden- en Metselaarsvereeniging „Door Eendracht Sterk" (19 leden), de R.-K. Timmerliedenvereeniging „St. Joseph" (17 leden), de afd. Leeuw'arden van den Ned. Schildersgezellenbond (44 leden) en de Stukadoorsgezellenvereeniging „Eensgezindheid" (27 leden); i Leiden: de afd. Leiden van den Alg. Ned. Typografenbond (69 leden), de * afd. Leiden van den Ned. Schildersgezellenbond (14 leden), de Timmerlieden-en Modelmakersvereeniging (64 leden), de Vereen, tot Verzekering bij Werkloos¬

heid (83 leden), de afd. Leiden van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (62 leden), de afd. Leiden van den R.-K. Volksbond (78 leden), de Timmerliedenvereeniging „Vooruit" (106 leden) en de Leidsche vereeniging ter bestrijding van de werkloosheid en hare gevolgen (106 leden); ^

Maastricht: het Metaalbewerkersgilde „Door rechtvaardigheid tot bloei (42 leden) en de R.-K. bouwvakvereeniging „Tevredenheid door rechtvaardigheid (31 leden);

Middelburg: de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Typografenbond (1b leden), de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (51 leden), de afd. Middelburg van den Ned. Schildersgezellenbond (34 leden) en de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (60 leden);

Zaandam: de afd. Zaandam van den Alg. Ned. Typografenbond (14 leden), de Timmerliedenvereen. „Concordia Inter Nos" (80 leden), de afd. Zaandam van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (33 leden), de Chr. Timmerliedenvereen. „Door Eendracht Sterk" (17 leden) en de Losse werkliedenvereen. „Door Eendracht Sterk" (37 leden).

Geen inlichtingen werden ontvangen van het fonds te Zeist (keert gedurende de zomermaanden niet uit).

Geen werkloosheid kwam voor bij:

2) de Typografenvereeniging „Voorzorg en Genoegen" (82 leden), de afd. Amsterdam van den Bond van werklieden in de drankindustrie „Door eendrachtverbetering" (395 leden), de Chr. Typografenvereeniging „Draagt Elkanders Lasten" (75 leden), de Amsterdamsche Voegersvereeniging (86 leden), de Schildersgezellenvereeniging „Vooruitgang zij ons Doel" (707 gleden) en de vereeniging van Hotel-, café- en restaurantpersoneel „Eendracht (119 leden);

3) liet Schildersgilde „St. Lncas" (18 leden), de afd. Arnhem van den Ned. Lito-photografischen bond (28 leden), het R.-K. Meubelmakers-, behangersen stoffeerdersgilde „St. Paulus" (21 leden), het Metaalbewerkersgilde „St. Eloy" (25 leden), de afd. Arnhem van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (52 leden), de Schildersvereeniging „de Vrijheid" (52 leden), de Schildersvereen. „Arnhem" (114 leden) en de afd. Arnhem van den Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, behangers, enz. (89 leden). Geen