is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal aantal uren

Aantal meer (+) of

betrokken minder (—).p. week.

BEDRIJFSGROEPEN. werklieden. (Augmentation (+) GR0UPES D'INDUSTRIES.

(Nombre ou diminution (—)

des ouvriers.) des lieures par • semaine.)

Bouwvakken 12 918 — 4 209 Batiment.

Koleumijnbouw 113 — 538 Mines de eharbon.

Metaal- en macbinenindustrie

en scheepsbouw .... 3 524 • + 1677 Métaux, machines et uavires.

Textielindustrie 180 — 290 Industries textHes.

Kleedingindustrie 2 265 — 3 405 Vétement.

Andere vakken 7 325 — 37 354 Autres.

Openbare werken 1 041 — 3 456 Travaux publiés.

. Totaal .... 27 366 — 47 575 Total.

Wetsontwerp betreffende arbeidsgeschillen. ')

(Projet de loi concernant les conflits de travail.)

Door eenige leden van het Lagerhuis is een wetsontwerp betreffende de behandeling van arbeidsgeschillen ingediend. De voornaamste bepalingen daarvan zijn de volgende.

Wanneer er in een mijnbouw- of transportonderneming of eenigen tak van openbaren dienst met minstens 10 werklieden een geschil bestaat tusschen een werkgever en Zijn arbeiders en de partijen kunnen niet tot overeenstemming komen, kan elk van haar het Board of Trade verzoeken een „commissie van bemiddeling en onderzoek" te benoemen, waaraan het geschil zal voorgelegd worden. Acht het Board of Trade de wet van toepassing, dan wordt binnen 15 dagen aan dit verzoek voldaan. Elke bemiddelingscommissie zal bestaan uit drie leden, waarvan twee zoo mogelijk resp. op voordracht van den werkgever en van de arbeiders worden benoemd en één (tevens voorzitter) op voordracht van de zoo gekozen leden.

Voor geschillen, waarbij minder dan 10 werklieden betrokken zijn, zal geen bemiddelingscommissie benoemd kunnen worden. In alle gevallen, waarin een geschil aan een dergelijke commissie is voorgelegd, zal deze met alle haar geschikt voorkomende middelen moeten trachten de partijen tot overeenstemming te brengen. Gelukt dit niet, dan brengt de commissie een uitvoerig verslag omtrent de zaak uit aan het Board of Trade, waarin zij tevens een voorstel doet omtrent de regeling van het geschil. Onmiddellijk na ontvangst van het. verslag der commissie zal het Board of Trade een afschrift daarvan aan de partijen in het geschil doen toezenden en voor verdere publicatie zorgen.

Vóór of tijdens de behandeling van een geschil door een bemiddelingscommissie mag niet tot staking van het werk of uitsluiting worden overgegaan. Werkgevers en arbeiders, die in strijd met dit voorschrift handelen, worden gestraft met boeten van resp. £ 20—£ 200 en £ 2-£ 10 voor eiken dag of elk gedeelte van een dag dat de uitsluiting of de staking geduurd heeft. Zij, die tot staking of uitsluiting aansporen of op eenige wijze daartoe meewerken, kunnen gestraft * worden met een boete van £ 10—£ 200.

Van gewenschte of voorgenomen veranderingen in loonen en arbeidstijden is ten minste 30 dagen te voren kennis te geven, terwijl gedurende de behandeling van een geschil door een commissie wijziging der loonen of van den arbeidsduur verboden zal zijn.

De partijen in een geschil kunnen op elk tijdstip vóór of nadat de commissie haar rapport uitgebracht en een voorstel gedaan heeft overeenkomen, dat dit voorstel voor hen bindend zal zijn, in welk geval een wettelijke verplichting tot nakoming ontstaat.

Geschillen in ondernemingen, waarop de wet niet van toepassing is, kunnen met goedvinden van beide partijen aan een bemiddelingscommissie voorgelegd worden.

') Een afdruk van dit ontwerp werd door den Consul-Generaal te Londen toegezonden.