is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

| Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen , .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

14 Papier —• | — 1 — — — 27 Huiselijke diensten 49 6 11 9 6 —

15 Textielnijverheid — I — 11 — — w. o. Werkvrouwen 38 — 7 — 5 —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 11 — 6 1 4 —

w. o. Aardappelschilsters ..... 11 — — — — — Totaal October 1911 .. 49 7 14 13 9 1

20 Warenhandel 5| 3 1 1, 1') 1 » September 1911 39 8 26 12 13 1

21 Verkeerswezen 8 4 5 10 32) 1 » Oetober 1910 .. 38 9 38 10 11 3

24 Vrije beroepen 22 — 6 — 5

27 Huiselijke diensten 1 437 13 1 364 116 1 081 8 Totaal mannen en vrouwen:

w. o. Dagmeiden 13 11 146 110 8 8 Oetober 1911 .... 331 49 101 32 80 11

Huishoudsters 10 — 2 — — — September 1911 . . . 362 40 226 33 187 12

Noodhulpdienstboden 6 — 10 —• 5 — October 1910 .... 328 30 132 21 91 6

Schoonmaaksters 1 391 — 1 147 — 1 063 —

! Werkmeiden 10 — 52 ■— 5 —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald „ . .... ..... . n

beroep arbeidenden ...... 14 - 5 - 3 Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Delft.

| (Office communal de placement a Delft.)

Totaal October 1911 . .1 485 28 1 419 146 1 108 3) 18 » September 1911 . 1 584 34 1 713 194 1 296 18

» October 1910 . . 1 101 46 868 154 687 19 Mannen. (Sommes.)

Totaal mannen en vrouwen: j 4 Bouwbedrijven 20 — 14 1 7 x) —

October 1911 .... 2931 312 1 787 636 1 348 137 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. . 2 — — — — —

September 1911 ... 3 106 386 2 167 704 1 609 139 7 Kleeding en reiniging — — — 1 — —

October 1910 .... 3 095 416 1173 606 927 155 11 Bewerking van metalen 2 — 1 — — —

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. — 3 — 1 — 1

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — — — — —

') Had zich aangeboden als buffetjuffrouw. 18 Landbouwbedrijven 2 — ■— —

2) Hadden zieh aangeboden als schoonmaakster. 21 Verkeerswezen . . . 1 — 1 — 1 2)

3) De 11 plaatsingen van waschvrouwen en de 1063 plaatsingen van schoonmaak- 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

sters (resp. groep 7 en 27) hadden betrekking op 572 werkneemsters. beroep arbeidenden ...... 30 1 23 2. 22

Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werkneemsters op het einde Totaal October 1911 . . 60 4 39 5 30 3

der maand October bedroes - 531, dat der niet afgedane aanvragen door werk- September 1911 .59 2 33 4 24

geefsters 166. 6 6 » October 1910 .. 77 10 15 2 15 1

V rouwen. (Femmes.)

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Arnhem.

(Office communal de placement a Arnhem.) 27 Huiselijke diensten 1 2 1

Totaal October 1911 . . 1 — 2 — 1 —

Mannen. (Hommes) j | » September 1911 . —■ — 1 — — —

I | | » October 1910 . . — — — — — —

3 \ Boek- en steendrukkerij, enz. ... 51 — 1 — 1 •— 1 — 1 — \ \

V \ \VA\V<WAVC"\YI V.W \_\sa \ >6 \ ï>?, ?> y U\ — VV V tcAaai

w, o. tP/vxatvar-fers /' Sö ( /( /J f 14 — October 191] . . . . / 61 / 4 f él 5 f~31 j 3

Metselaars 10 li ff — I 3 \ — /' / September 1911 ... ! 59 j 2 j 31 j 4 I 24 2

Opperlieden 17 — 3 — 3 —■ October 1910 .... 77 1 10 | 15 2 I 15 1

Schilders 22 — 6 2 4 — |

Timmerlieden 40 j 3 14 1 12 — *

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 3 — — — — 1 2) ') Hiervan hadden zich 2 aangeboden als werkman zonder vakkennis.

7 Kleeding en reiniging 1 — - 8 — — — 2) Had zich aangeboden als werkman zonder vakkennis.

9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 1 — — — — —

11 ; Bewerking van metalen 8 — — 1 1

12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 3| 1 4 2 11 Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Dordrecht.

14 Papier. 2— (Office communal de placement a Dordrecht.)

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 1 1 — — — —

18 Landbouwbedrijven ....... 4 : - 4 - 4 »), - I Mannen. (Hommes)

20 | Warenhandel 1 , — — — — | — ; j v '

21 Verkeerswezen 31 25 3 11 4 4) 6 3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 2 — — — — —

w. o. Loopknechts 19 j 23 1 10 2 6 j 4 Bouwbedrijven 57 1 26 2 21 ï) 1

24 ! Vrije beroepen 3 | 1 — — — — { I w.o. Schilders 14 — 3 1 1 —

26 Verpleging of verzorging 1 — — — — — Stukadoors 10 — — — 4 —

27 Huiselijke diensten 4 1 1— 1 5) — Timmerlieden 19 1 8 — 6 —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald 11 Bewerking van metalen 5 3 16 1 — 1

beroep arbeidenden 3] 7 5.2 5 6) 2 7) 12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 13 6 14 — 1 —

81 In dienst van eene gemeente. ... — — 9 — 9 8)| — 13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . — — 2 — — —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — 1 — — —

j 20 I Warenhandel 3 — — —• — —

Totaal October 1911 . . 282 42 87 19 71 10 j 21 Verkeerswezen . 17 1 3 5 2 1

» September 1911 . 323 32 200 21 174 11 24 : Vrije beroepen 6 3 - 1 — —

» October 1910 . . 290 21 94 11 80 3 28 Losse werklieden en niet in een bepaald beroep arbeidenden .... 41 5 22 7 16 2) 1

Vrouwen. (Femmes.) \ w. o. Fabrieksarbeiders 16 5 12 7 13 1

— ; Overige beroepen 1 — — — -r- —

7 Kleeding en reiniging — — 3 2 3 9), — I

17 Bereiding van voedings- en genotm. . — — — 2 — 1 Totaal October 1911 . . 148 19 84 16 40 4

21 i Verkeerswezen — 1 — — — j — : » September 1911 . 127 15 165 19 36 2

=> October 1910 . . 202 19 57 13 52 j 3

j Vrouwen. (Femmes)

27 Huiselijke diensten — — 1 — — —

') Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als koetsier en 2 als werkman zonder 128 i Losse werklieden en niet in een bepaald

vakkennis; geplaatst: 1 te Deventer, 2 in Duitsehland, door bemiddeling van beroep arbeidenden — — 5 — — —

de Nederlandsche arbeidsbenrs te Oberhansen, 1 te Pannerden, 2 te De Steeg

en 1 te Zetten. Totaal October 1911 . . — ,— 6 — —

2) Had zich aangeboden als loopjongen. » September 1911 . 2 — 2 — —■ —

3) Hiervan hadden zich aangeboden: 2 als grondwerker en 1 als werkman | ; » October 1910 . . 1 — — — — — zonder vakkennis. |

4) Hiervan had zich 1 aangeboden als werkman zonder vakkennis. Totaal mannen en vrouwen:

5) Had zich aangeboden als loopknecht. | October 1911 .... 148 19 90 16 40 4

6) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als koetsier, 1 als magazijnknecht en September 1911 . . . 129 15 167 19 36 2

1 als opperman; 3 geplaatst in Duitsehland door bem. van de Nederl. arbeidsbeurs j October 1910 .... 203 19 57 13 52 3 te Oberhausen.

7) Hiervan had zich 1 aangeboden als loopjongen. ') Hiervan 4 geplaatst te Enschede door bemiddeling van de gem. arbeids-

8) Hadden zich aangeboden: resp. 6 als grondwerker, 1 als straatmaker en beurs aldaar.

2 als werkman zonder vakkennis. 2) Hiervan hadden zich aangeboden: 3 als loopknecht, 3 als schilder, 1 als

9) Hiervan had zich 1 aangeboden als werkvrouw. schoenmaker en 2 als stukadoor.