is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 11 12 13 14 15 Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 268 4,75 0,75 0,75 23,25 3,75 3,25 4,9 5,- 4,3 1,875 2,50 1,625 2,165

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd.

Rotterdam) 88 1,25 0,50 0 3,— 1,75 0 2,4 3,5 0 1,05 2,10 0 0

R.-K. Oud-Weezenbond 47 0,75 0,75 0,75 4,25 4,25 4,25 5,7 5,7 5,7 2,55 3,40 2,125 2,835

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbe-

werkersbond (afd. Rotterdam) . . 193 0,75 0,50 0 3,— 1,50 0 4,- 3,- 0 0 75 1,50 0 0 Alg. Ned. Typografenbond (afd. Rotterdam) 254 5,25 3,25 2,— 30,25 18,25 10,75 5,8 5,6 5,4 13,41 4,125 5,375 2,685

Vereeniging tot verzekering bij werk-

^ loosheid . 370 0,25 0 0 1,50 00 6,- 0 0 0000

Centrale Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Rotterdam) 65 1,25 0 0 5,25 00 4,2 0 0 0000

Nat. Bond van Handels- en Kantoor-

bed. „Mercurius" (afd. Rotterdam). 435 4,50 4,— 2,50 27,— 24,— 15,— 6,- 6,- 6,- 15,— 3,75 6,75 2,70 Tvpografenvereeniging „Door Eendracht 't Zaam Verbonden" . . . 229 0,25 0 0 1,50 0 0 J 6,- 0 0 0000

Tilburg. 18)

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph". 101 0,25 0,25 0,25 1,— 1,— 1,_ 4,- 4;_ 0,75 3,— 0,375 1,50 R.-K. Textielarbeidersvereeniging

„St. Severus" 700 2,75 2,75 2,75 13,— 13,— 13,— 4,7 4,7 4,7 7,41 2,695 5,59 2,035

R.-K. Metaalbewerkersgilde „St.

Eligius" 53 0,75 0,75 0,75 3,50 3,50 3,50 4,7 4,7 4,7 2,628 3,50 1,575 2,10

Utrecht.19)

Nederl. Schildersgezellenbond (afd.

Utrecht) 78 3,— 0 0 18,— 00 6,- 0 0 0000

TJtrechtsche Prot. Christ. Schilders-

gezellenvereeniging 55 1,75 0,50 0,50 9,75 3,— 3,— 5,6 6,- 6,- 1,— 2,— 0,60 1,20

Alg. Ned. Stukadoorsbond (afd.

Utrecht) 63 11,75 11,75 11,75 65,50 65,50 65,50 5,6 5,6 5,6 32,75 2,78 5 19,65 1,67

Typografenver. „Nut en Genoegen" 295 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6.- 6,- 1, — 4, 0,60 2,40

Algem. Ned. Typografenbond (afd.

Utrecht) 73 0,25 0,25 0 1,50 1,50 0 6,- 6,- 0 1,25 5,— 0 0

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewer-

kersbond (afd. Utrecht) 163 1,— 1,— 1,— 6,— 6,— 6,— 6,- 6,- 6,- 4,20 4,20 2,52 2,52

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Utrecht) . 68 1,50 1,50 0 9,— 9,— 0 6,- 6,- 0 6,30 4,20 0 0

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph" 65 1,25 1,— 1,— 6,75 5,25 5,25 5,4 5,2 5,2 2,625 2,625 1,575 1,575 Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd. .

^ Utrecht) 127 3,25 2,75 2,75 18,50 15,50 15,50 5,7 5,6 5,6 5,75 2,82 4,65 1,69

Kalk- en Steenbewerkersgilde „De

Heilige vier Gekroonden". ... 61 1,75 1,50 1,50 10,50 • 9,— 9,— 6,- 6,- 6,- 4,50 3,— 2,70 1,8' Vaksectie Timmerlieden van de afd.

Utrecht van den Ned. Chr. Bouw-

aïloeVdeisWA \ %1\ 0,%\ 0,25\ 0,2&\\ 1,50 1,50 l,5tt\ 6,- 6,- 6,- 0,975 3,90 1 0,585 2,34

V.w^¥," . . . . \ 'i?\ O.WiV ?•.—"i.—V V «>.- V «-■- vV V.ï>Cs V V »!» -\ gft

— , TT I ƒ 7 f f f f f (II

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd. j /

Zaandam) 33 0,50i 0,50 0,50 3,— 3,— 3,— 6,- 6.- 6,- 1,50 3,— 1,50 3,—

Timmerlieden vereeniging „Concordia

Inter Nos" 81 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 2,- 2,- 2,- 0,25 1,— 0,25 1,—

Zeist. 21)

„De Voorzorg" (St. Joseph). ... 30 1,50; 1,50 0 6,50 5,— 0 4,3 3,3 0 2,44 1,628 0 0

Ned. Schildersgezellenbond (afd.Zeist). 19 0,50! 0,50 0 3,— 3,— 0 6,- 6,- 0 1,50 3,— 0 0 Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Zeist) 33 2,— 2,— 0 10,50 10,50 0 5,2 5,2 0 5,25 2,625 0 0

Onderlinge Hulp (timmerlieden) . . 17 2,751 2,75 0 j 16,50 16,50 0 6,- 6,- 0 8,25 3,— 0 0

') Zie bladz. 693 van deze aflevering.

Geen werkloosheid kwam voor bij de vereenigingen aangesloten bij de gem. werkloozenfondsen te

Maastricht: het Metaalbewerkersgilde „Door rechtvaardigheid tot bloei" (45 leden) en de R.-K. bouwvakvereeniging „Tevredenheid door rechtvaardigheid (29 leden);

Vlaardingen: de Timmerliedenvereeniging „Arbeid Adelt" (56 leden), de R.-K. Kuipersgezellenvereeniging „St. Joseph" (19 leden), de afd. Vlaardingen van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (13 leden), de Scheepsbouwersvereen. „Door Eendracht Sterk" (38 leden), de afd. Vlaardingen van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (25 leden), de Vereeniging van Bouwvakarbeiders „Onderlinge steun" (16 leden), de vereeniging „St. Antonius van Padua" (31 leden), de Zeevisschersvereen. „Vrede en Welvaart (280 leden), de Chr. Kuipersgezelleuvereen. „Eensgezindheid" (50 leden) en de vereen, van Kuipers, Houtbewerkers en aanverwante vakken (179 leden).

Geen werkloosheid kwam voor bij:

2) de Timmerliedenvereeniging „St. Joseph" (15 leden) en de afd. Amersfoort van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (15 leden). Geen inlichtingen werden ontvangen van de Kalk- en Steenbewerkersvereeniging (de afd. Amersfoort van den Chr. Nat. Werkmansbond);

3) de Typografenvereeniging „Voorzorg en Genoegen" (67 leden), de afd. Amsterdam van den Bond van werklieden in de drankindustrie (406 leden), de afd. Amsterdam van den R.-K. Typografenbond (73 leden en de Chr. Diamantbewerkersvereeniging (72 leden);

4) de afd. Arnhem van den Nat. Bond van Handels-en Kantoorbedienden „Mercurius" (57 leden), de afd. Arnhem van den Ned. Lito-photografisehen bond (28 leden), de afd. Arnhem van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (192 leden), het Kalk- en Steenbewerkersgilde „De Heilige vier Gekroonden" (93 leden), de afd. Arnhem van den Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (27 leden), het Schildersgilde „St. Lucas" (17 leden) en de afd. Arnhem van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (36 leden);

5) de Kalk- en Steenbewerkersvereeniging „St. Marinus" (24 leden), de Timmerliedenvereeniging „St. Joseph" (16 leden), de afd. Bussum van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (18 leden) en de afd. Bussum van „Patrimonium" (10 leden);

6) de afd. Delft van den Alg. Ned. Typografenbond (28 leden), de afd. Delft van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (77 leden), het werk-

loozenfonds van de afd. Delft van het Ned. Werkliedenverbond „Patrimonium" (13 leden), de afd. Delft van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (95 leden), de afd. Delft van den Nat. Bond vau Handels-en Kantoorbedienden (34 leden), de afd. Delft van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (32 leden), de afd. Delft van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (18 leden), en de afd. Delft van den Chr. Nat. Werkmansbond (66 leden);

7) de Kalk- en Steenbewerkersvereen. „St. Lebuinus" (12 leden), het R.-K. Houtbewerkersgilde „St. Joseph" (11 leden), de afd. Deventer van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (43 leden), het R.-K. Pakhuis- en Magazijnbediendengilde „St. Antonius van Padua" (8 leden), de afd. Deventer van de Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond (89 leden), de afd. Deventer van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (96 leden) en de afd. Deventer van den Alg. Ned. Typografenbond (50 leden);

8) de afd. Dordrecht van den Ned. Lito-photografischen Bond (21 leden), de afd. Dordrecht v/d Ned. Steenhouwersbond (35 leden), de Metaalbewerkersvereen. „Vooruit" (23 leden), de afd. Dordrecht van den Ned. Sigarenmakers-en Tabakbewerkersbond (39 leden), de afd. Dordrecht van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (69 leden), de Machinisten- en Stokersvereen. „Sta Pal" (379 leden), de afd. Dordrecht van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (319 leden), de afd. Dordrecht van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (75 leden), de afd. Dordrecht van den Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (74 leden) en de Dordrechtsche Scheeps- en Bootwerkersvereeniging (70 leden);

9) de afd. 's-Gravenhage van den Chr. Metaalbewerkersbond in Nederland (19 leden). Geen inlichtingen of onvolledige gegevens werden verstrekt door: de Typografenvereeniging „Leo XIII", de Kalk- en Steenbewerkersvereeniging „St. Marinus", de Werkloozenkas van de vakafd. van „Onze Hulp is in den naam des Heeren", de Prot. Chr. Kalk- en Steenbewerkersvereeniging en de Bouwvakarbeidersvereeniging „de Voorzorg";

10) de R.-K. Vereen, voor Bouwbedrijven (26 leden), de afd. Groningen van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (141 leden), de Chr. Vereen, voor Bouwbedrijven (99 leden), de Groninger Stucadoorsgezellenvereeu. „Eensgezindheid" (56 leden), de afd. Groningen van den Ned. Schildersgezellenbond (112 leden), de Chr. Straatmakersvereen. „Toenadering" (26 leden), de Chr. Opperliedenen grondwerkersvereeniging „Helpt Elkander" (26 leden), de afd. Groningen van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden (49 leden) en de Meubelniakersgezellenvereeniging „Eendracht" (48 leden);