is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen D1 .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en', ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen .

dingen van door werk- riaatsmgen

werk- gevers om .van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

i i i i i r

22 i Crediet- en bankwezen 5 — •— — — —

24 Vrije beroepen 44 17 13 7 11 i) 3 Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Haarlem.

w. o. Kantoorbedienden 14 — (Office communal de placement a Haarlem.)

Klerken 23 16 10 7 9 3 ,tt \

26 ! Verpleging of verzorging 1 _ _ - - _ Mannen. (Hommes.)

27 [ Huiselijke diensten 47 14 9| 3 5 2) 2 3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 10 — 1 — 1 —

w. o. Huisknechts 32 14 6 3 4 2 w. o. Typografen 10 — 1 — 1 —

J Oppassers 10 — 3 ■■— 1 — 4 Bouwbedrijven 136 — 24 2 23 ') —

28 [ Losse werklieden en niet in een be- w. o. Grondwerkers 18 — 4 — 4 —

paald beroep arbeidenden .... 172 1 29 — 29 ') — Schilders . 44 — 3 — 3 —

— : Overige beroepen 3 — — — — - Stukadoors en witters . ... \ 15 \ ■— 2 J — 2 j —

j Timmerlieden . 37 'y —

Totaal November 1911. . 1 327 212 392 180 344 92 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. ..412 — 2 —

» Oetober 1911 . . 1 355 234 618 217 502 120 7 Kleeding en reiniging 2— 1 — 1 —

» November 1910. . 1 258 224 321 160 283 98 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 2 — — — —• —

Vrouwen (Femmes 1 11 Bewerkiüg van metalen 9 1 4 — 4 2) —

112 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 25 2 6 —• 4 3) —

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 1 — — — — — w. o. Grof bankwerkers 11 — 2 — 1 —

7 ; Sleeding en reiniging 23 2 12 3 9 4) 1 17 Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — — •— •— —

w. o. Naaisters 12 1 2 2 2 1 118 Landbouwbedrijven 4 — — — — —

8 Kunstnijverheid 11 __ - — - 20 Warenhandel — — 2 — 1 —

14 ; Papier ^ — — 11 — — 21 Verkeerswezen 73 1 32 — 31 —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 4 — 4 — 4 5) — w. 0. Hulpbestellers bij de Posterijen . 36 " — 25 — 25 —

20 ; Warenhandel 17 10 2 5 2 3 Loopknechts 19 1 3 — 2 —

w. 0. Winkeljuffrouwen 13 10 2 5 2 3 Magazijnknechts 10 — 3 — 3 —

21 j Verkeerswezen 13 1 3 — 3 — 24 Vrije beroepen 9 1 — — — —

24 j Vrije beroepen . . 12 6 1 — 1 — 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

26 Verpleging of verzorging 14 •— 8 — 6 — beroep arbeidenden 49 — 13 — 13 —

27 Huiselijke diensten 469 47 328 65 192 15 — Overige beroepen — — 2 — 2 —

: w. 0. Dagmeiden 38 42 47 63 18 14

Huishoudsters 21 — 2 — — — Totaal November 1911. . 326 6 87 2 82 —

Keukenmeiden 4 — 14 — 1 — » Oetober 1911 . . 223 5 103 6 93 2

Kinderjuffrouwen, -meisjes . 11 5 4 2 1 1 » November 1910. . 349 18 105 7 95 7

Noodhulpdienstboden 26 — 22 — 19 — Tr /T, ,

Schoonmaaksters 328 — 151 • 140 | vrouwen. (Femmes.)

IFerkmeiden 26 — 78 — 10 —• 7 Kleeding en reiniging 1 — — — — —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 1 — — — — —

Totaal November 1911. . 554 67 359 74 217 19 24 Vrij e beroepen j 3 — I — — — —

» Oetober 1911 . . 565 71 384 107 201 31 27 Huiselijke diensten 13 — 15 — 12 —

» November 1910 . 509 72 375 94 221 22 w. o. Werkvrouwen 9 — 12 — 11 —

Totaal mannen en vrouwen:

November 1911 . . . 1 881 279 751 254 561 111 Totaal November 1911 .18 — 15—12 —

Oetober mi . . . . \l 920\ 305 \1002 324 703 151 » Oetober 1911 . . 22 — 17 — 8 —

\ ™ . . ■ \v-iw\rn Y \viü _V V * mts . \ ia ^ i ^ i v —_

/ƒ / l'otnal mannen en vrouwen: f /' / f ƒ /

// / November 1911 . . . I344 I G 1102 j 2 I 94 I —

') Hiervan had zich 1 aangeboden als koetsier. i Oetober 1911 . ... 1245 I 5 [ 120 ! 6 f 101 ! 2

2) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als kelluer en 1 als loopknecht. I November 1910 . . . i 362 19 1115 7 I 102 [ 7

3) » » » » : 2 » grondwerker, 1 als huisknecht, 1

als koetsier, 1 als loopknecht, 1 als opperman en 2 als wagenpoetser. „. „ . , , . ~ ., ,, , ,

4) Hiervan hadden zich 2 aangeboden als schoonmaakster. ) ïervan o gep aa s m ui se an j door bem, Van de Ned. arbeidsbeurs 6) » » » aangeboden: 1 als buffetjuffrouw en 1 als schoonmaakster. ^ * " * j te Oberhausen.

Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werknemers op het einde der

maand Nov. bedroeg 2 504, dat der niet afgedane aanvragen door werkgevers 223. Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 45, onder de aanvragen

door werkgevers 14 uit de omliggende gemeenten, terwijl 12 personen m de omliggende gemeenten geplaatst werden.

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Groningen

(Office communal de placement a Groningue.) Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Hertogenbosch.

(Office communal de placement a Bois-le-Duc.)

Mannen. (Hommes.)

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 7(1 5 1 4 — Mannen. (Hommes.)

4 Bouwbedrijven 206 j 8 87 4 79 ') 4 4 Bouwbedrijven 6_ i _ _ _

w. o. Grondwerkers 30 - 17 - 14 - g Hout_; kurk stroobewerki enz.. . _ _ ! - _ _

Metselaars lo | - 3 - 3 - , Kleedi en reimging 3 _ _ _ _

Opperlieden -o 8 <) Leder, wasdoek en caoutchouc ... — 1 — 2 —• —•

4.{ 1 10Q - ® ~ 11 Bewerking van metalen - - 1 - - -

Stukadoors 1/ J a „12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 2 — , 1 — — —

Timmerlieden . . .... 66 4 30 3 28 3 „ Bereid; yan voedin^s. ell enotm. . 2 - ' 8 1 1

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . 5 1 2 1 1 ] i8 Landbouwbedrijven ....... 1 - - - -

7 Kleedmg en reiniging 13 6 7 5 6 2) 4 2, Verkeerswezeu 8 2 - 3 1 1

w. o. Kleermakers 10 4 6 4 5 3 ^ Vrije bero _

9 Leder wasdoek en caoutchouc ... 3 - - - - - 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

11 Bewerking van metalen 7 4 1 1 11 beroep arbeidenden ...... 11 - 1 - 3 -

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 1/ z ö — 5 •>) — 1

13 Scheepsbouw en rijtuigtabricage... 1 - 1 - 1 — Totaal November 191L 28 3 8 6 5 1

14 Papier. . . . 11111 1 a Oetober 1911 . . 42 6 9 4 6 2

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 21 3 16 1 10 1 » November 1910 . 22 7 4 - 2 1

w. o. Broodbakkers 10 1 6 1 o 1

18 Landbouwbedrijven — 1 — 2 — 1 Vrouwen. (Femmes.)

20 Warenhandel t>rir~öïn ~s ~8 7 Kleeding en reiniging 1— 1— — —

21 Verkeerswezen 36 16 9 10 8 8 g Kunstnijverheid - - 1 - - -

w. o. Loopknechts -jongens . ... 12 16 8 10 7 8 ^ BereidinJ van TOedings_ en otm. . _

0( , Pakhuisknechts U - - 20 Warenha8ndel .. f ..... . 1 ! 1 _ _ - -

24 Vrije beroepen 9 6 2 1 2 1 21 Verkeerswezen — 1 — — — —

28 Losse werklieden en met in een bepaald 27 Huiselijke diensten Vè 2 8 - 2 2

beroep arbeidenden 74 _ U -. 11 - w. o. Dienstboden 10 1 -8 - 1 2'

— Overige beroepen 4 — 1 — 1 —

Totaal November 1911. . 412 [ 52 14S 27 130 22 Totaal ®1L " ?? $ j? T l 2

» Oetober 1911 . . 438 48 171 29 165 26 » Oetober 1911 . la 6 14 1 2 -

» November 1910 . 416 | 41 128 39 113 23 » November 1910. .14 4 3 ^5 1 1^

Totaal mannen en vrouwen:

!) Hiervan 2 geplaatst te Oldehove. November 1911 ... 50 7 18 6 7 3*

* 2) » 1 » » Veendam. Oetober 1911 .... 57 12 23 5 8 2

3) * 1 » » Dwingeloo. November 1910 ... 36 11 7 3 3 2