is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5)^ Aan gezellen, die door meerdere bekwaamheid en ijver uitmunten, wordt wel — afhankelijk van de vrijgevigheid van den patroon — een toeslag van 10 pCt. op het loon gegeven.

6) Bij de z.g. burgerbazen verdienen de opperlieden gewoonlijk 1 of 2 ets. per uur minder; zij hebben dan echter geregelder werk.

7) Dit loon geldt voor jeugdige opperlieden. Het is hooge uitzondering, dat volwassen werklieden als opperlieden dienst doen.

8) Het gemiddelde weekloon moet op f 9,50 gesteld worden in verband met werkloosheid van soms eenige dagen per week.

9) In den zomer wordt door metselaars en opperlieden resp. f 14,08 (zeer enkelen f 14,72) en f 9,60 per week verdiend, welke loonen gaandeweg afnemen, totdat zij in den winter tijdens de kortste dagen resp. f 9,24 (zeer enkelen f 9,66) en f 6,30 bedragen. Indien metselaars stukwerk verrichten, worden minstens de hier opgegeven normale weekloonen bereikt.

De metselaars moeten overal eenig eigen gereedschap bezitten. De kosten van le aanschaffing werden geschat op f 5,— voor Delft en Hof van Delft, op f 10,— voor Dordrecht, Zwijndrecht, Enschede, Lonneker, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, 's-Hertogenbosch, Vught, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Schiedam en Vlissingen, op f 15,— voor Hilversum, Bussum en Nijmegen en op gemiddeld f 25,— voor Den Helder. De jaarlijksche uitgaven ter zake van gereedschappen werden begroot op f 1,— voor Dordrecht, Zwijndrecht, Gouda en 's-Gravenhage, op f 1,80 voor Kampen, op f 1—f 2,50 voor Arnhem, op f 2,— voor Breda, Ginneken, Princenhage, Teteringen, Enschede en Lonneker, op f 2,50 voor Alfen, Aarlanderveen, Oudshoorn, Amersfoort, Groningen, Den Helder, Rotterdam, Schiedam, Tilburg en Vlissingen, op f 3,— voor Hilversum en Bussum, op f 5,— voor Leiden en Nijmegen, terwijl die kosten voor Amsterdam, Delft, Hof van Delft, 's-Hertogenbosch, Vught en Leeuwarden zeer gering werden genoemd. Voor het meerendeel der gemeenten werd voorts van het voorkomen van kosten voor licht melding gemaakt. Voorzoover uit de verkregen inlichtingen valt af te leiden, zijn deze kosten echter van weinig beteekenis (voor Amersfoort werd opgegeven 50 ets. per jaar; indien eventueel bij kunstlicht gewerkt wordt, bedragen de kosten daarvan te Kampen naar schatting 15 ets. per week en te Alfen, Aarlanderveen en Oudshoorn ± 10 ets. per week; voor Tilburg werd gemeld: + f 1,60 per jaar bij de meeste patroons).

Opperlieden hebben in de meeste plaatsen geen kosten ten laste van hunne loonen. Alleen voor de volgende plaatsen werd gemeld, dat zij kosten van gereedschappen hebben: Arnhem (onderhoudskosten 50 ets. per jaar); Breda, Ginneken, Princenhage en Teteringen (kosten van aanschaffing en onderhoud f 1,— per jaar); 's-Gravenhage en Leiden (kosten van aanschaffing van een schop ten bedrage van f 1,50; jaarlijksch onderhoud resp. f 1,— en f 0,75) en Groningen (de kosten van aanschaffing en onderhoud zijn gering). Voorts werd nog opgegeven, dat de opperlieden het eventueel noodige kunstlicht moeten bekostigen te'Alfen, Aarlanderveen en Oudshoorn (± 10 ets. per week), Arnhem (doch alleen bij uitzondering)^ Kampen (indien een week bij kunstlicht gewerkt wordt, bedragen de kosten 13 a 14 ets.) en Vlissingen (voorzoover het burgerwerk betreft).

De meest voorkomende dagelijksche arbeids-, rust- en schafttijden in de verschillende gemeenten zijn vervat in onderstaande tabel.

ZOMER. WINTER.

GEMEENTE. — —

Cv.mj!g (n.m.). Schaft- en rusttijden. A(^a"ë Schaft- en rusttijden.

Alfen, Aarlanderveen en Oudshoorn 5 7 ') 8—8$, 1 — 2. licht donker 1—2.

Amersfoort ... 6 7 2) 2 uur. 8 6 2) 1$ uur.

Amsterdam ... 6 6 3) 8 -8$, 12—1, 4—4$. 7 6 3) 8$—9,12—1,4—44-

Arnhem .... 6 7 '>) 2 uur. 7$ 4$ '') 1 uur.

Breda, Ginneken,

Princenhage en

Teteringen. . . 5$ 7$ 6) 8—8$, 12—1 en 4 -4$ 7$ 4$ 12—1.

(beh. des Zat.).

Delft en Hof van

Delft .... 6 7 ') 8$—9, 12—1$ of 8$— 7$ 4$ 8$—8f «) of 9 en

8fG), 12—1$ en 4$— 12-H. 4f6) (beh. des Zat.).

Dordrecht. ... 6 7 ') 8$—9, 12—1$. 8 5 12—1.

Zwijndrecht ... 6 7 7) 8$—9, 12—1. 7$ 4$ 12—1.