is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den baas of werkmeester. Te Schiedam worden in een machinefabriek en in een stoomketelmakerij aan enkele voormannen, die als baas dienst doen, vaste premiën boven hun uurloon toegekend, terwijl in een andere machinefabriek door aangenomen werk soms overgeld kan worden verdiend. Voor zoover uit het vorenstaande niet het tegendeel blijkt, werd opgegeven, dat geen toeslagen op het loon worden gegeven.

Kosten komen blijkens de van de verschillende Kamers verkregen inlichtingen niet ten laste van de loonen der werklieden, behalve te Enschede en Lonneker, waar de vormers eigen gereedschappen moeten bezitten, waarvan de kosten van aanschaffing f 10,— en die voor jaarlijksch onderhoud f 1,— beloopen.

Welke arbeidsdagen in de onderscheidene gemeenten meestal gemaakt worden blijkt uit onderstaand staatje, dat tevens gegevens bevat over het voorkomen van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid.

Uur van:

miïu™ uw KmuTTu t, i. t. «..j Voorkomen van overwerk, nacht- en

WSMEEaTE EN BEDRIJF. „„„„„„„ Rust- en schafttijden. _ , ...

aanvang einde J Zondagsarbeid. (v.m.). (n.ra.).

4|f

c. a. (Reparatieinrichtingen

I machines) Z. 5 7('sZat. 6) i s S1 9 Overwerk (7—10 n.m.) en nacht-

W. 6 7 ( » 6) j 7 eu • arbeid (10 n.m.—5 v.m.) komen

dikwijls voor, terwijl zelden op

L Zondag gewerkt moet "worden.

sterdam (Machinefabr.)... 6 a 7 6 a 7 's middags 1 a 1^ uur Extra arbeid komt wel voor, doch

en 's morgens en in niet dikwijls, den namiddag nog 4t _ _ een ^ uur.

'•em (Machinesmid) .... 6 8 ('s Zat. 5) 2 uur. Hoogst zelden overwerk, nimmer Kt , nacht- en Zondagsarbeid. j en Princenhage (Ijzergieterijen) '. . 6 7 8—8{, 12—] en 4—4{ Overwerk, nacht- en Zondags-

(de rusttijd4—44 geldt arbeid komen zeldeu voor. be]. niet voor de vormers),

j ' (Machinefabricage) . . . Groote fabriek; Geen Zondagsarbeid. Overwerk

6 gegevens betreffen voorna- 7 16 1 8f—9 en 12—1-4.'sZat. en nachtarbeid kwamen in de eerste

Y-.ijk een groote fabriek te jfsZat. 1£)| vervalt 12—14. helft van 1910 zeer dikwijls en in

. ftjenban en een kleine fabriek Kleine fabrieken: de tweede helft minder voor. Dit

^ het tegen Vrijenban aange- 6 7 ('s Zat. 5)|8£—9 (wordt meestal geldt in het bijzonder voor de

J°iwde gedeelte van Rijswijk. doorbetaald) en afdeelingen draaierij en gieterij. ö0 12—lf ; j.^recht (Machinefabricage en

J^ergieterijen) 6 7 ('s Zat. 84—9,12—14 en 4^ -5 Voor gieters en vormers komt

44, voor ('sZat. vervalt 44—5). overwerk (geen nacht- of Zondags-

de vor- arbeid) voor, indien onder handen

mers en gieters zijnd werk moet worden afgemaakt,

alleen indien het Door de overige arbeiders wordt

werk zulks toelaat) alleen iu zeldzame gevallen (spoed-

lL I reparatiën) extra arbeid verricht. , °hede en Lonneker (Machine-

^ricage) : 7 ('s Zat. 4) 8— 8|, 12—l{en4—4{ Overwerk, nacht- en Zondags-

('sZat. vervalt 4—4|). arbeid komen zeer zelden voor.

(Machinefabricage) ... G 8('sZat. G) 8|—9, 1—2 en 6—6^ In drukke tijden moet worden

('sZat. vervalt 6—6{). overgewerkt; naeht- en Zondagsarbeid worden alleen in spoed-

. _ eischende gevallen verricht.

"Qgen (Machinefabricage). . 6 7 8—8^,12—14en4—4| Overwerk komt zelden voor,

('s Zat. 5 j) ('s Zat. vervalt 4—4j). nachtarbeid nagenoeg niet en Zon-

, dagsarbeid nimmer.

ein ( » ) '). 2e en 3e kwartaal: \ Overwerk en nachtarbeid komen

6 | 7 I o gj^ in -n voor, Zondagsarbeid alleen bij

le en 4e kwartaal: I 2' hooge uitzondering (ketelschoon-

'-h 7 7) maken, enz.).

rtogenbosch (Ijzergieterij) . G 7 8—8^, 12 —14, 4—4{. Overwerk komt nogal eens voor;

, nacht- en Zondagsarbeid worden

»-{j zelden verricht.

Rtogenbosch en Yught

aohinefabricage) Z. 6 74 8—84 en 12—1. Overwerk en nachtarbeid komen

W. 7| 8 12—1. nogal eens voor, Zondagsarbeid

alleen bij uitzondering.

16