is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk voor alle werklieden (betaling 25 pCt. extra), nachtarbeid alleen voor de sjouwers (betaling 50 pCt. extra) en Zondagsarbeid alleen wanneer er noodzakelijke nersteilingen aan de machines te verrichten zijn (betaling 100 pCt. extra). Te Kampen komt alleen overwerk voor en dan nog slechts voor de werklieden die kunnen arbeiden zonder dat de machine in werking is; voor de betaling van extra loon is daar geen regeling getroffen.

Huisarbeid wordt niet verricht. De loonen ondergingen sedert het vorige jaar geen verandering. De arbeidsduur was te Kampen dezelfde als in 1909, terwijl te

BEDRUP ^ GemeentV°

0F Kamei van Aibeid, Maatstaf, waarnaar het loon !

BERO EP welke de gegevens berekend wordt, i) LOON.

verstrekte.

~ — ^

Brand kasten fabriek . Dordrecht (B). . . . Per stuk, met garantie yan een Geen standaardloon. De loonen loopen zeer uiteen jj

minimum-uurloon. hangen af van de bekwaamheid der werklieden- ^

minimum wekelijksche verdiensten worden op f Ingeschat, waarbij echter werd opgemerkt, dat ® J schatting met eenige zekerheid niet te make*1 door het voorkomen van stukwerk.

9

Electro-tinfabriek . . Vlissingen (M) . . . Machinisten en stokers per week. De meeste gezellen verdienen 15 ets per uur vijf «4

Ovenge weiklieden gewoonlijk lieden ontvangen 17 ets., de smid wordt beta^f

vnovUrf=V ■ 00 hf met 18 cts-> terwiJ1 de uurloon en voor 3 )onge'l

vooi dat m aangenomen werk resp. 4, 6 en 6 ets. bedragen. Het voor aangenotf6 gearbeid wordt. werk geldende tarief is opgenomen in Ie kol» |

„Overige mededeelingen". Het normale weekl°,j. bedraagt voor een hoofdmachinist f 20,—, een roac1 nist f li,—, een smid f 12,—, een stoker f 11,een gewoon arbeider f 10,—.

Kettingfabriek (byfabr.

eener giofsmedeiij) . Leiden (B) ] per stuk. Geen standaardloon. De wekelijksche verdiensten v»1*

eeren tusschen f 9,— en f 17,—.

Lettergieterij, verbonden

aan een boek- en

courantdrukkerij • . Haarlem (D) Per stuk terwijl steeds gezorgd Het normale weekloon bedraagt f 16 -

wordt, dat een bepaald week- ' '

loon behaald wordt.

Loodpletterij 's-Hertogenbosch (B) . Per dag en per hoeveelheid. Het standaardloon bedraagt voor een arbeider f 4

en voor een arbeidster f 0,50-f 0,75 per dag zoodj. de normale wekelijksche verdiensten resp. óp f ^ en f 3~f 4,50 zijn te stellen.

Metallieke pakking (fa-

briek van) 2) . . . Vlissingen (M) . . . Gewoonlijk per uur. In de laatste maanden van 1910 waren in deze «n*

neming werkzaam:

, drie bankwerkers tegen uurl. van resp. 25,22 en 15 $"■

drie draaiers „ „ „ „ 25, IS en 8 "J

I twee vuurwerkers tegen resp. 20 en 18 ets. per een arbeider, die nu eens vormwerk dan weer sjouwwerk verricht en soms als v»"1

slager optreedt, tegen een uurloon van 16 a 17 ets.; twee leerlingen tegen resp. 3 en 4 ets. per uur.

De normale wekelijksche verdiensten schatte de Kamer op resp. f12,— f12 f lö/ jl

en f 11, a f12,— voor draaiers, bankwerkers, vormers en vuurwerkers. ' '

Oigelmakei Dordrecht (B). . . . Per week. Geen standaardloon. De normale wekelijksche

diensten schatte de Kamer op f14,—.

Slotenfabricage .... Dordrecht (B) Per urn- n * j J

w • ■ . rei uui. Geen standaardloon. Het loon wordt berekend u9?.

bekwaamheid en bedraagt onder normale oms^ digheden voor een slotenmaker f 12,— per weeK'

Staalplaatwerkenfabriek Schiedam (B). pPr n ^ a a, ^ ^

\ i • . . rei uui. Geen standaardloon. De loonen wisselen tusscK

18 en 24 ets per uur; één gezel verdient 25 ets- K normale wekelijksche verdiensten bedragen Y 1 10,50—f 14,50.

Hof van Delft in tegenstelling met het vorige jaar niet wegens slapte van de normale arbeidsdagen behoefde te worden afgeweken. —

Met betrekking tot een grofsmederij te Leiden kan het volgende worden medegedeeld. Het loon wordt per uur berekend, doch er komt dikwijls (voor de sjouwers evenwel in mindere mate dan voor de oyerige werklieden) aangenomen werk voor. De uitbetaling heeft wekelijks plaats.

De uurloonen wisselen tusschen 20 en 24 ets. voor grofsmeden, draaiers en

(Zie vervolg op blz. 138.)

Arbeidsduur.

Overwerk, nacht- en . Rust- en schafttijden. Overige mededeelingen.

Zondagsarbeid. , UVd;xl& i^mue

L (v.m.). (n.m.).

niet voor. Voor overwerk Z. 6 6I's Zat. 84-—84-, 12—1 en Geen toeslagen. Geen kosten. Geen huisarbeid.

■ teri?- ^et gewon© l°on betaald, W 7 7( tot V 4 41 ^ de i°onen kwam sedert 1909 geen verande-

WlJl voor arbeid na 10 uur n.m. * ' lUb 4 ring. De arbeidsduur werd eenigszins gewijzigd,

loboor Zondagsarbeid resp. 50 en (Des Ziat. alleen voornamelijk met het doel den Zaterdagmiddag

{>„1, PCt. extra wordt gegeven (Re- 81—8 i ï vrijaf te kunnen geven.

in 1909 ingevoerd bij het 4

CQ^^king treden van het arbeids-

,stj, overwerk. Het bedrijf staat 6 v.m. 6 n.m. 84-—9, 12—1. Geen toeslagen. Geen kosten. Geen huisarbeid, jr van Zondagmorgen 6 uur tot c c si Q io 1 De loonen en de arbeidstijden waren dezelfde

fandag morgen 6 uur. De arbei- " u:m' ? Y:m' ±*—i. als in 1909.

tol8' die in de nachtploeg werken, l^e ploegen wisselen Tarief voor aangenomen werk:

in Jan80n dezelfde loonen als die wekelijks. het lossen van kolen uit den waggon en in wagens wegrijden 121/2 cts.p.ton.

ae dagploeg. het lossen van kolen uit den waggon en in zakken wegdragen *)

het lossen van ijzer 85 ets. p. ton.

„ „ „ oude bussen 70 „ „ „

„ „ „ blik afval uit de schuit 55 „ „ „

„ „ „ „ „ den waggon 25 „ „ „

*) Naar door den eigenaar en den werkmeester der fabriek aan de Kamer werd medegedeeld, moet de ten vorigen jare verstrekte inlichting — welke de Kamer van den thans niet meer in dienst zijnden directeur verkreeg - omtrent het loon voor het wegdragen van kolen in zakken uit den waggon op een misverstand berusten, aangezien dergelijke arbeid ^ nimmer voor rekening der fabriek is verricht.

?ie.t vo°r. Geen regeling voor 6 6 ('s Zat. 84—8f, 12—1-^ en Geen toeslagen. Geen kosten. Geen huisarbeid.

"^taling. 4.\ 4. a's De loonen en arbeidstijden waren dezelfde

2 4* als in 1909.

Idem- Als boek- en courantdrukkers (zie blz. 13 Idem.

hiervóór).

tyorri Zeer zelden voor. Als er moet Z. 6 7 /12—14 en bovendien De zoogenaamde stagnaalwerksters ontvangen

aiwlf11 overgewerkt, is het meestal W 7 7 'i nno- pph in een premie van 10 ets. voor elke 100 K.G. lood,

arhfftVoordemannen- Voornacht- y' ' ) nug een rubiuja in welke zij per maand boven de 12.000 K.G. ver-

*d wordt 100pCt. extra betaald. clen voor- en den werken; meestal ontvangen zij uit dien hoofde

namiddag. ± f 4,— per maand. Kosten komen niet ten

laste van de loonen. Geen huisarbeid. De loonen en de arbeidsduur waren dezelfde als q j in het vorige jaar.

Öl\nacht- en Zondagsarbeid 6 6-^ 84—9, 12^—14, Geen toeslagen. De gereedschappen worden door (je hoogst zelden voor, nl. als Ts Zat 41 " 41 5 den Patroon verstrekt; toch bezit ieder werk¬

omstandigheden (spoedwerk, ^ 0 /Jay" ^ man een collectie gereedschappen, niet direct

arbpil drukte) het eischen. Extra noodig bij het werk, maar welke hem van

W&i Wordt beloond met een ver- groot gerief kunnen zijn. Geen huisarbeid.

&mg van 50 pCt. In den arbeidsduur kwam sedert 1909 geen

verandering. Een vergelijking van de loonen in 1909 en 1910 kan bezwaarlijk gemaakt worden, aangezien er vrij groote veranderingen onder . het personeel hebben plaats gevonden.

betaS kom.t zelden v0°r en wordt Z. 6 8 | ('s Zat. 84—9.12—14,4-4—5 Geen toeslagen. De werklieden moeten eigen

pOt. extra. Geen W 7 0} c\\ "19 11 P11 a,\ " k gereedschap bezitten (aanschaffing f 20,—en

reRelinn?n 11 ^sa ? n ^een " 2 i> • jaarlijksch onderhoud gering). Geen huisarbeid.

ng voor de betaling. De loonen en de arbeidsduur waren dezelfde

^ als in 1909,

?ij voor- Voor de betaling Als brandkastenfabriek. Als brandkasten fabriek,

fabriek zen naai 1:)randkasten-

Wei

^0ch6rirf 0Verwei*k of nachtarbeid, 6^- 6 84—8f-, 12— 1 en Geen toeslagen. Geen kosten. Geen huisarbeid.

?en Zondagsarbeid. Voor (\7M ^ " i 4,1 Sedert 1909 is het loon met 2 ets. per uur gedord f Sssc^en ^ n,m* en ^ v-m# ' ' 4* stegen, terwijl de 10-urige arbeidsdag werd Weid E, PCt- en voor Zondags- inglvoerd.

100 pCt. extra betaald.

Slotenfabricage . . .

Staalplaatwerkenfabriek

2^ mGt. 1"0n wordfc wekelijks uitbetaald.

) ei wijl vroeger m deze onderneming uitsluitend metallieke pakking gemaakt werd, is de firma er in 1910 noodgedwongen

18

^e8aan ook gewoon smidswerk te laten verrichten.