is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. Bedrijf. ^v^iih)!^ (n!m!t Rust- en schafttijden. Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid- G

\

b

Dordrecht en Vleeschhouwe- 6 9 ('s Zat. gewoonlijk 2—4. Overwerk,nacht- en Zondagsarbeid k°'l

Zwijndrecht, s) rijen. tot 1 soms voor. Bij enkele patroons moet gsjS

, op Zondag (m den voormiddag) ge%

s nacnts; worden, in hoofdzaak voor het bez°l- Sc.i-

van vleesch bij de klanten. 1

Varkensslag. 7 8 ('s Zat. 1 uur op ongere- — in door- gelde tijden, snee 9, enkelen 12)

's-Gravenhage . Vleeschhouwe- Z. 6 ( 5, 6, 7, ook Ongereld ('s Zat. Van 1 Mei tot 1 November kom' $ l:tr,

rijen. W. 7 \ wel 8 2 uur tusschen 2 en alle werklieden Zondagsarbeid voor, op u

('s Zat 6 n in ) vallende tusschen 7 en 12 v.m.

meestal 12)

Varkensslag. Het uur van aanvang wisselt tusschen Van 1 Juni tot l October wordt op \

6 en 7 v.m., terwijl de arbeidsduur 10, door de gezellen om beurten gewerkt

11 12 ook wei 13 en 14 uur per dag bedraagt; des Zaterdags wordt lTo gedurendlfd^mS ^

eenter 15—1» uur gewerkt. Voor allen kan de arbeidsduur — de arbeid Zondagsarbeid verricht. r

op Zondag inbegrepen — op + 76 uur per week worden gesteld. De

externe gezellen genieten over het algemeen een rusttijd van 1^ uur ^

's middags en | uur in den morgen. De interne gezellen gaan gewoonlijk IrCt

onmiddellijk na het nuttigen van het maal weder aan het werk.

Groningen. . . Slagerijen. Z. oj ( Naar ge- Naar gelang het Des Zondags wordt gewerkt van. {',

W. 7 \ lang van werk zulks toe- uur 'smorgens. De arbeid bestaat ï®,

hpt wprlr laat brengen van niet strikt benoodigd ««

neiweiK. iaat. naa]. de koelcellen van het abattoir.®,;

Des Zaterdags wordt Over het geheel het bezorgen van vleesch, voornameH!»

iets langer gewerkt dan op de overige hotels, restaurants en ziekenhuizen, ej,

dagen der week. uitzondering nog aan particuliere V» ^

» Vleesehwaren- Z. 6 In 11—3 en 2 maal Zondagsarbeid komt voor gedurenüe,i

fabrieken. W. 61 i eenige tijd om hoogste 2 uren, nl. voor het reinig®^)

machines in de lokalen, waar des Zaw^ni

kome te drinken. nog ge£00]jt werd, voor het op temper^

rakknechts (tevens houden van de koelkamers, voor ijsberg (l

koetsiers) zoo in de warme zomerdagen en voor he'.

mogelijk 12 —li zenden van aan bederf onderhevig

Haarlem . . . Slagerijen. Mei—Sept. , Van Mei tot October wordt door

6 I 8 | Si 9 12 12i waar mogelijk om beurten, Zondags9' !

Oct.—April " 5-61. 5 verricht van 8-11 v.m.

7| | 8 '

's Zaterdags is het uur van einde 9 a 10 (voor enkelen 11 a 12) n.m.

's-Hertogeubosch Runderslagerijen. W. 7 6

en Vught . . Z. 6 7 I -191 9 Des Zondags moet door een deel vaflj

Varkensslage- W. 7 + 10 i meesldl « f personeel gewerkt worden van 8—lz rijen. Z. 6 +10

Leeuwarden . . Slagerijen. 7 a 8 8 a 9 Zijn afhankelijk van Daar de arbeidsduur onbepaald i8< i

('s Zat. verschillende om- van overwerk niet gesproken worwy

10 a 12, stiradigheden. De ™ Sf^^otTndie'n men A

een zeer voornaamste rust- beschouwing laat de enkele ge vallei

enkele tijd ligt gewoon- des Zaterdags om 12 uur's nachts ge®';,

maal 110» liik tusschen 19 wordt. Zondagsarbeid wordt alleen vey

maai nog jijk uisscnen ïz jn en^eie warme zomermaanden,zooJJ0

iets later) j en 2 uur, doch door alle gezellen tot uiterlijk v

duurt nief altijd 's morgens.

. even lang.

Leiden. . . . Vleeschhouwe- / 5,6 of74) Zondagsarbeid komt niet voor, tenzJL.

rijen. ('s Zat. i de uitvoering . van een onverwaoB'J

11) 4- 2 urn- op spoedbestelling. Wel zijn sommige

Varkensslag.5) 7 8, 9 of 10 onbepaalde tijden. fan8'p^l:Suf In dls^amfddags totVj$

(5s Zat. | geopend, doch er wordt dan alleen

21) door den patroon of diens huisgenoot

Nijmegen. . . Slagerijen. Z. 5-J> a 6 ) 7 6) ;12-li voor hen, AlleeIL

in de week voor Paschen

W. 7 (bij \ ('s Zat. die buiten den kost wel tot laat in den avond en een 8J

enkelen 11 « 1 21 Werken • nverlcens maal 's nachts gewerkt. Zondagsarbeio i

enKeien 11 a 1/) werken, overigens siechts voor een klein gedeelte der g0!!

6 a o^) geen vaste voor en alleen gedurende den morgeB'

schafttijden.

Rotterdam . . A leeschhouwe- 7 4 geen. Bij groote warmte komt wel eens Zon^iij

rijen. Op slachtdagen (in den zomer 3 en in arbeid voor, doch deze duurt dan s' j

den winter 2 per week):! . enkele uren.

7 j 8 a 9 4—6.

Des Zaterdags:

7 I 12 a 1 I 4—6.

's nachts.