is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

(Fabrication de gaz et d'électricité.)

Gasfabrieken.

Amsterdam (K. v. A. v. d. V. en G.). — De cokesomzet was iets beter dan in de vorige maand. De meerdere drukte had ten gevolge, dat ongeveer 20 losse werklieden werden aangenomen.

Schiedam (K. v. A. v. d. V. en G.). — Juli is voor de gasfabricage de slapste maand (lange dagen). Geen ontslag van werklieden. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

XVII. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(Fabrication d'aliments.)

Meelfabricage, grutterijen, enz.

Alfen (K. v. A.). — In de korenmalerij heerschte de gewone seizoenslapte, welke het ontslag van enkele losse arbeiders ten gevolge had. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Amsterdam (K v. A. v. d. V. en G.). — De toestand in de meelfabrieken onderging sedert de vorige maand geen verandering. Het bleef er slap als gevolg van de hooge meelprijzen, waardoor de bakkers niet meer koopen dan zij voor direct gebruik noodig hebben. De heerschende malaise had vermindering van overwerk en verkorting van den arbeidsduur ten gevolge, terwijl van aanneming van los personeel ook in Juli uitteraard geen sprake was. Het aanbod van werkkrachten was ongeveer even groot als in Juni en bleef de vraag overtreffen Waar evenwel de meeste losse arbeiders in verschillende andere bedrijven werkzaam zijn, als er in de meelfabricage niets voor hen te doen is, kan van werkloosheid in dit bedrijf bezwaarlijk worden gesproken.

Arnhem (K. v. A. v. d. V. en G ). — In grutterijen en korenmalerijen bleef de toestand normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten Geen werkloosheid.

Asten (Patroonsvereeniging). -- Ook gedurende de afgeloopen maand was het in het molenaarsbedrijf (met graan- en meelhandel) slap, in hoofdzaak een gevolg van het vergevorderde seizoen. De graanvoorraden bij de boeren zijn langzamerhand verbruikt en hierdoor hebben de graanmolens weinig werk. Voor de werklieden had een en ander alleen verkorting van den arbeidsduur ten gevolge, geen vermindering van verdiensten, want alle knechts ontvangen vaste weekloonen. Niettegenstaande de heerschende slapte bestaat er nog voortdurend gebrek aan arbeidskrachten. Het valt steeds moeilijk bekwame nieuwe knechts te krijgen, wellicht een gevolg van de onzekere toekomst van het bedrijf, waardoor velen weerhouden worden, het als vak te kiezen.

Dordrecht (K. v. A. v. d. V. en G.). — Rijstpelierijen. Groote drukte, zonder bekende oorzaak en zonder gevolgen voor het personeel. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

's-Gravenhage (K. v. A. v. d. V. en G.). — In de stoommeelfabriek viel noe steeds geen verlevendiging te bespeuren. Het bleef er slap als gevolg van de concurrentie van het buitenland, dat onder gunstiger omstandigheden werkt dan Nederland. Er vond ontslag van werklieden en verkorting van den arbeidsduur plaats. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, evenals in vorige maanden en er heerschte werkloosheid.

Groningen (K. v. A. v. d. V. en G.). — De toestand in de meelfabrieken was normaal. De duurte van het meel houdt een grooten omzet tegen. Vraag en aanbod van werkkrachten waren normaal. Geen werkloosheid.

s-Hertogenbosch (K. v. A. v. d. V. en G.). — In de grutterijen en meelfabrieken kon van een bepaalde drukte niet gesproken worden, waarvan de oorzaak gezocht moet worden in het meerdere gebruik van andere voedingsmiddelen als groenten, aardappelen enz. Voor het personeel had de mindere drukte evenwel geen gevolgen. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor, evenmin als werkloosheid.