is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden (K. v. A. Bouwbedr.). Slapte, zonder dat verlevendiging viel waar te nemen. In het laatst der maand overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag. Er heerschte toen werkloosheid, doordat gezellen werden ontslagen en doordat gezellen van elders hierheen kwamen.

Middelburg (K. v. Kooph. en Fabr.). Er viel slapte waar te nemen met ontslag van gezellen als gevolg. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er heerschte werkloosheid.

(Werkliedenvereeniging). De werkzaamheden namen af. Tot ontslag van

gewone gezellen werd nog niet overgegaan. Wel geraakten echter enkele personen zonder werk, die alleen in het drukke seizoen schilderswerkzaamheden verrichten.

Rotterdam (K. v. A. Bouwbedr.). Er heerschte slapte, o. a. een gevolg van den geringen aanbouw (geen groote bouwwerken) en vooral ook van de ongunstige weersgesteldheid. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag. De verhouding was vermoedelijk ongunstiger, zeker niet gunstiger dan in de vorige maand. Eén gezellenvereeniging telde 3 pCt. werkloozen onder hare leden; een andere deelde mede, dat zich voor één vacante plaats wel 10 personen aanmelden.

Schiedam (K. v. A. Bouwbedr.). In het huisschildersbedrijf viel thans slapte te constateeren. Geen verlevendiging. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid.

Utrecht (K. v. A. Bouwbedr.). Geen verlevendiging. Van directe slapte kon nog niet gesproken worden, doch wel liet het zich aanzien, dat deze spoedig zal intreden. Het aanbod van werkkrachten overtrof ver de vraag, doch werkloosheid kwam niet voor.

Vlissingen (K. v. A. Bouwbedr.). Geen slapte, doch evenmin vermeerdering van drukte, hetgeen zoowel geldt voor de burgerbedrijven als voor het grootbedrijf (een scheepswerf en een stoomvaartmaatschappij). Overwerk werd nergens verricht en uitbreiding van personeel vond evenmin plaats. Het aanbod van werkkrachten was gelijk aan de vraag en er waren geen werkloozen.

Zutfen (K. v. A. Bouwbedr.). Het bleef slap, daar er niet genoeg gebouwd wordt en doordat de particulieren geen extra werkzaamheden laten verrichten. De patroons konden dientengevolge niet dan met veel moeite hunne gezellen aan den gang houden. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht.

Behangers en stoffeerders.

Amersfoort (K. v. A. Bouwbedr.). De toestand voor behangers bleef stationnair. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Amsterdam (K. v. A. Bouwbedr.). Behangers ondervonden slapte in verband met het seizoen, evenals in Juli. De arbeidsdag werd met 1 uur ingekort en bedroeg thans 9 a 10 uur. Het aanbod van werkkrachten was iets grooter dan de vraag. Het aantal werkloozen werd van werkliedenzijde op 12 pCt. geschat, tegen 10 pCt. in de vorige maand.

Arnhem (K. v. A. Bouwbedr.). De toestand bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Breda (K. v. A. Bouwbedr.). Stoffeerders hadden voldoende werk, maar behangers bleven slapte ondervinden. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen vrijwel tegen elkander op, evenals in Juli. Geen werkloosheid.

Bussum (K. v. A. Bouwbedr. te Hilversum). De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: men hield behoorlijk werk. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. Geen werkloosheid.

Delft (K. v. A. Bouwbedr.). Ook in Augustus heerschte er nog eenige drukte in verband met reparatie-werkzaamheden, zoodat nog niet van slapte gesproken kon worden. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

Dordrecht (K. v. A. Bouwbedr.). De slapte duurde voort. Er was meer aanbod van werkkrachten dan vraag en er heerschte werkloosheid.

Enschede (K. v. A. Bouwbedr.). Stoffeerders ondervonden noch slapte, noch verlevendiging. Vraag en aanbod van werkkrachten waren met elkander in evenwicht en er heerschte geen werkloosheid.

Gouda (K. v. A. Bouwbedr.). Behangers ondervonden noch slapte, noch vermeerdering van drukte. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op.

3