is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht (K. v. A. V. en G.). Het seizoen bracht groote drukte teweeg. Het gewone seizoenpersoneel was ook nu weder in dienst en er werden uitjes mee naar huis gegeven, om daar schoongemaakt te worden. Overigens had de drukte geen bijzondere gevolgen. Het aanbod van werklieden zonder vakkennis overtreft doorloopend de vraag, doch overigens wegen vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Haarlem (K. v. A. V. en G.). Geen slapte. Er trad verlevendiging in, echter zonder gevolgen voor de werklieden. Aanbod van vakkundig personeel komt zelden voor. Geen werkloosheid.

's-Hertogenbosch (K. v. A. V. en G.). In de conservenfabrieken heerschte drukte (inmaak-seizoen van vruchten en groenten). Het personeel, voornamelijk bestaande uit losse werklieden, die 2 of 3 dagen per week werken, werd geregeld uitgebreid: allen, die zich aanboden, werden aangenomen. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. V. en G.). De afgeloopen maand was gunstiger dan Juli, vooral voor de losse vrouwelijke werklieden. Degenen, die in de vorige maand niet geplaatst konden worden wegens het slechte afkomen van de groenten, werden thans in dienst genomen. De enorm hooge prijzen van de groenten zijn echter oorzaak, dat er in de kleine fabrieken minder geconserveerd wordt dan andere jaren. Geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. V. en G.). Hoewel het iets drukker was dan in vorige maanden, was het toch niet zoo druk als in vorige jaren, hetgeen deels een gevolg was van den natten zomer en deels moet worden geweten aan de vele verzendingen van versche groenten naar Duitschland. Meer personeel werd niet aangenomen. Er werd minder groente schoongemaakt dan in andere jaren. Van bepaalde werkloosheid kon echter niet worden gesproken, daar deze werkzaamheden deels verricht worden door bewoners van godshuizen, terwijl de andere vrouwen, die er zich mede bezig houden, ook nog ander werk verrichten. Er boden zich' enkele blikslagers uit emballagefabrieken aan. Onder de werklieden der conservenfabrieken heerschte geen werkloosheid.

Slagerijen.

Amsterdam (K. v. A. V. en G.). De toestand in vleeschhouwerijen, varkens- en paardenslagerijen en poelierderijen onderging sedert de vorige maand geen verandering. Er heerschte over het algemeen eenige slapte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Arnhem (K. v. A. V. en G.). De toestand bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (K. v. A. V. en G.). Evenals in Juli heerschte er slapte in verband met het seizoen en als gevolg van de afwezigheid van een deel der bevolking. Nadeelen voor het personeel bracht deze slapte, welke trouwens reeds in September bij terugkeer van de afwezigen verdwijnt, niet mede. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. V. en G.). In vleeschhouwerijen en spekslagerijen viel (evenals in Juli) een slechts middelmatige drukte te constateeren, in het eerste bedrijf een gevolg van het reisseizoen, in het tweede een gevolg van de hooge vleeschprijzen in verband met de duurte der varkens. Deze laatste omstandigheid werkte gunstig op den toestand der paardenslagerijen, waar dan ook in Augustus bijzondere drukte heerschte. Voor de werklieden had een en ander geen gevolgen. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

's-Gravenhage (K. v. A. V. en G.). In de spekslagerijen heerschte eenige slapte, welke voor de gezellen geen nadeelige gevolgen had Ook in de vleeschhouwerijen werden de nadeelige gevolgen ondervonden van de uitstedigheid van vele ingezetenen. Alleen in die zaken, welke direct bij de badplaats betrokken zijn, viel eenige verlevendiging (seizoendrukte) waar te nemen, hetgeen voor de gezellen geen andere gevolgen had dan dat wat harder gewerkt moest worden. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Groningen (K. v. A. V. en G.). Slapte. De afzet is niet groot, vooral in de varkensslagerijen wegens de duurte der varkens. Ook in de vleeschwarenfabrieken brachten de hooge varkensprijzen en het ongunstige weder, dat oorzaak was, dat het verbruik in de badplaatsen zeer verminderd is, slapte teweeg. Vraag en aanbod van werkkrachten waren normaal. Geen werkloosheid.