is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervaardiging van dameskleeding, ondergoederen, enz.

Arnhem (C.)- Naaisters (atelierwerksters) ondervonden slapte, zonder dat verlevendiging viel waar te nemen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid

Groningen (C.). In de dameskleedermakerijen is de drukte in dezen tijd van het jaar meestal zeer gering. Modisten en lingeriezaken ondervonden slapte, terwijl mantelmakerijen tamelijk werk hadden. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch bepaalde werkloosheid viel niet te constateeren.

In kleermakerijen voor winkels in gemaakte goederen was bij voortduring vrij goed werk, zonder dat bepaald van verlevendiging kan worden gesproken. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen vrijwel tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Haarlem (C.). Bij de vervaardiging van kinder- en vrouwenondergoederen (confectie) ontstond door het koelere weder verlevendiging. Vooral bij de en-grosinrichtingen kwamen vele bestellingen in, tengevolge waarvan meer arbeidsters geplaatst konden worden. Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan de vraag, hetgeen mede tot het toenemen van den huisarbeid aanleiding gaf. Dameskleermakerijen ondervonden verlevendiging, vooral in de tweede helft der maand (nieuwe mode voor herfst- en winterkleeding).

's-Hertogenbosch (C.). In de dameskleermakerijen bleef de toestand normaal. De vraag naar werkkrachten overtrof eenigszins het aanbod. Geen werkloosheid.

Nijmegen (Vg.). In de parapluienfabricage bleef overal drukte heerschen. In één fabriek werden meisjes gevraagd. Het aanbod van werkkrachten werd door de vraag overtroffen. Geen werkloosheid.

Rotterdam (C.). Damesconfectie. Eén firma berichtte, dat het bij haar reeds druk was voor het a. s. herfstseizoen, zoodat zij haar personeel moest uitbreiden, den arbeidsduur verlengen en overwerk (huisarbeid) moest laten verrichten. Daarentegen meldden andere firma's, dat de toestand nog gewoon was. Het aanbod van werkkrachten was vrijwel even groot als in de vorige maand en gelijk aan de vraag. Geen werkloosheid.

Vervaardiging van ondergoederen. Er bleef drukte heerschen, als gevolg van de omstandigheid, dat men, uit vrees voor verhooging van de prijzen der grondstoffen, met het oog op het benoodigde voor het volgende seizoen reeds veel grondstoffen opdeed en veel in voorraad liet werken. Ook in deze maand vonden uitbreiding van personeel en verlenging van den arbeidstijd plaats. In de ioonen kwam geen wijziging. Geen werkloosheid.

Vervaardiging van hoeden en petten.

Arnhem (C.). Voor heerenhoeden- en pettenmakers bleef de toestand normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Groningen (C). In de dameshoedenmakerijen heerschte seizoenslapte. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch bepaalde werkloosheid heerschte er niet.

Pettenmakerijen. Geen slapte; in de grootste inrichtingen was goed werk. Vrijwel evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid

Haarlem (C.). Er was nog al veel vraag naar kindermutsen en petten, meer dan naar stroohoeden, hetgeen een gevolg was van het ongunstige zomerweder. De groote winkels hier ter stede betrekken hunne waren uit de Amsterdamsche fabrieken. Aanbod van werkkrachten komt hier niet voor. Eén firma deelde mede, dat zij wel gaarne haar bedrijf in deze gemeente zou uitbreiden, indien zij meer medewerking van het gemeentebestuur ondervond.

's-Hertogenbosch (C.). In de dameshoedenmakerijen heerschte nog de gewone seizoenslapte, welke echter voor het personeel geen gevolgen van beteekenis had. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Leeuwarden (K.). Pettenmakerijen. De gunstige toestand handhaafde zich: aanmaak en afzet waren bevredigend. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Leiden (Tn.). De toestand in de hoedenindustrie was iets beter dan in Augustus: men had thans geregeld werk. De vraag naar werkkrachten was grooter dan in de vorige maand en woog op tegen het aanbod. Geen werkloosheid.