is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r.r , , Arbeidsdag.

Wekeliiksche „ .

Maatstaf, „ Duur dei-

waarnaar hpt Standaard- verdienste Uur vau. schaft-

BEDRIJF OF BEROEP. waarnaar net jn uldens)

loon berekend loon. * aa ejnde Ujden

wordt- schatting. (v.m.). (n.m.). (m Uren)'

Aanleg van gas en waterleidingen . . . . per uur 19 ets. p. uur 12,— 6^ Ij

Schilder » » 20 » » » 10,— Z. Gj 7

W. 8 4 1$

Stoffeerder » » 19 » » » 12,— Z. G 7 1|

W. 8 7 1^

Stukadoor » » 23»»» 11,50 Z. 6 7 2

W. 8 4 lj

Mandenmaker .... » stuk — 11,50 Z. G 8

W. 7 8 2j

Borstelmaker .... » week — 8,— 6j 7 2

Straatmaker per uur en 25 ets. p. uur 10,— Z. 6 7

per Meter W. 8 7 2

Aardwerker per uur 18 » » » 8,50 Z. 6 7 2

W. 8 2

Opzichter (Bouwvak) . » maand f 70,-p.maand 1G,50 Z. 6 7 2

W, 8 2

Teekenaar » » » f70,- » » 16,50 8 7 2

Steenbakkerij .... per week en 8,50 Z. 6 7 1 a 11 per stuk W. 7j 1 a Ij

Cementwerker . . . . p. uur, p. stuk 18 ets. p. uur 9,50 Z. 7 1|

en p. Meter W. 7 7 1^

Asphaltdekker.... per uur en 18 » » » 9,50 Z. 7 Ij

per Meter W. 7 7 li

* N.B. Z. beteekent 's zomers, W. 's winters.

Metselaars, opperlieden, schilders en opzichters in de bouwvakken arbeiden des Zaterdags tot 5, stukadoors tot 4 uur n.m. Ook timmerlieden eindigen in den zomer des Zaterdags om 5 uur, terwijl bij de machinefabricage op dien dag tot 4, 4>/4 of 6 uur n.m. gewerkt wordt.

Timmerlieden, wagenmakers, metselaars, stukadoors en vormers in machinefabrieken werken met eigen gereedschappen, terwijl timmerlieden bovendien nog voor kunstlicht in de werkplaats moeten zorgen. Indien buiten de stad gewerkt moet worden, ontvangen stukadoors reis- en kostgeld, de werklieden in machinefabrieken bovendien 3 ets. en cementwerkers 2 ets. per uur extra. Overigens worden geen toeslagen uitgekeerd en komen evenmin kosten ten laste van de werklieden.

Timmerlieden, metselaars, opperlieden en stukadoors ontvangen voor overwerk van 10—12 uur n.m. 20 pCt. en voor nacht- en Zondagsarbeid 50 pCt. extra. Het loon voor schilders wordt voor overwerk (na 10 uur n.m.), nacht-en Zondagsarbeid met 25 pCt. verhoogd, dat voor koperslagers, aanleggers van gas- en waterleidingen en de werklieden in machinefabrieken voor overwerk tot 12 uur n.m. met 25 pCt. en voor nacht- en Zondagsarbeid met 50 pCt. Houtdraaiers ontvangen voor overwerk 2 ets. per uur boven hun gewone loon. In de overige hiervoor genoemde bedrijven wordt voor overwerk, nacht- en Zondagsarbeid geen verhoogd loon toegekend.

Door wagenmakers, meubelmakers, houtdraaiers, houtzagers, klompenmakers, smeden, aanleggers van electrische geleidingen, stoffeerders, mandenmakers, borstelmakers, straatmakers, aardwerkers, teekenaars (bouwvak), cementwerkers en asphaltdekkers wordt niet op Zondag gewerkt, terwijl timmerlieden, metselaars, opperlieden, schilders, stukadoors, aanleggers van gas- en waterleidingen, koperslagers, de werklieden in machinefabrieken en opzichters in de bouwvakken somtijds Zondagsarbeid verrichten en stokers in steenbakkerijen somtijds den halven Zondag moeten werken.

Een andere rustdag in de week wordt bij het verrichten van Zondagsarbeid niet genoten.

In geen der door deze Kamer vertegenwoordigde bedrijven komt huisarbeid of arbeid met ploegen voor.

De loonen en arbeidstijden zijn sedert het vorige jaar niet veranderd,