is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEROEP Maatstaf, waar „ , Arbeidsdag.

nf naar do loonen Algemeen geldend uescnat loon

01 gewoonlijk be- loon. per week Uur van: Rust-en schafttijden..

BEDRIJF. rekend worden. "" guldens). .

aanvang (v.m.). einde (n.ra.).

Beeldhouwer. . per uur. Geen standaardloon. Hangt af van het Z. 6 8 J) 12-f —2

13—22 ets. per uur. aantal arbeids- W. 6-± SJt 2) 12^—2

uren (73^ in den winter en 74 in den zomer).

Goudsmid. . . per week. f 12—f 13,50 p. week. — 7 7 (des Zat. 5) 84—9,12^—2, 4I—E

(des Zaterd. 2 schafttijden van ^ uur).|

Stoomtimmerfa-

briek en zagerij per uur of per 23 ets. p. uur (door Bankwerklieden 64 7 8{—9,12—1{, 5—5J

hoeveelheid, het arbeiden per hoe- 16,50 3). " (Des Zaterdags wordt

veelheid wordt dit Timmerlieden, 84 uur gewerkt; als-

loon met 20—25 pCt. werkzaam aan de dan vervalt de rust-

verhoogd). machines 15,50. tijd van 5- 5|.) I

Cirkelzagers 14,-.

Lmtzagers 14,50.

Sjouwers 10,50.

Metaalfabrieken per uur, doch Geen standaardloon. Indien tegen uur- G 7(desZat. 5)4) 8—8.',, 12—14,5—5|

stuk- en aan- 16—25 ets. per uur. loonen gewerkt (des Zaterdags 2 uur),

genomen werk wordt, gemiddeld

komen ook 12,50.

voor.

Bnrgersmeden . idem. 20 ets. per uur. IIndien tegen uur- 6 8 (des Zat. 5) 84—9,12—1-i, 5—5^

loonen gewerkt (des Zaterdags 2 uur),

wordt, gemiddeld 11,—.

Fan-, steen- en

tegelindustrie Het maken Steenfabricage: Steenfabrieksarb. 5 7 (des Zat. 5) 6^— 6f, 8—8f, I

van pannen, Volwassen werk- \ 4. 9 . IQi—10£, 12—14,j

steenenen £ecd£yemid<ield § § Steënkruiers 21-2J, 4^-51

tegels wordt .leugdige werk!ie-)1-1 § 10,— ;

per 1000 be- den 3, 4, 4»/2,51/2,1 ©-§ Pjuiueiifabriekstaald; kruiers Qpze'tJterï'i ets. J " arbeiders

werken per Pannenfabricage: +10—10,50.

„mond", dag-Vormers. . fl,05\ • » huurders' Bladmakers. -0,96 I « g, nu uraers Kleimalers . -0,55 I

per dag. Snijders . .-0,05 )§_

Afsnijders . -0,15 L — °

Wegzetters . -0,10 l <S s Opbrengers . -0,30 'ft5 Daghuurders Z. f 1,20, W. f 1,— per dag.

Metselaar. . . per uur. 24 ets. per uur. Z. 15,12 Z. G 7 8^—9, 12—1^ ]

W. 10,86 W. 7\ 4| 12—i

Opperman . . » :> 19 » » » Z. 11,97 Als metselaars.

W. 8,55

* N.B. Z. beteekent 's zomers, W. 's winters.

') Het loon per M'. loopt, naar deu aard van liet werk, de grondsoort en den afstand, waarover vervoerd moet worden, zoozeer uiteen, dat hieromtrent geen bepaalde opgave kan worden verstrekt.

2) Des Zaterdags wordt 1 uur minder gearbeid dau op de overige werkdagen.

3) Met inbegrip van overgeld door het arbeiden per hoeveelheid.

4) Gedurende het afgeloopen jaar werd, evenals in 1907, wegens den ongunstigen bedrijfstoestand korter gewerkt dan in de tabel is opgegeven.

Behalve in enkele ondernemingen genieten de werklieden in alle steenfabrieken boven hun loon vrije woning, terwijl zij bovendien éénmaal per jaar een hoeveelheid brandstoffen en in de maand Juli nog een fooi van f 3,— (zoogenaamd kermisgeld) ontvangen. Ook bij de pannenfabricage geniet het personeel vrije woning en brandstoffen (turf). De fooien, welke in het bedrijf worden toegekend, bedragen voor vormers en snijders f 15,—, voor malers en bladmakers f 10,—en voor de overige werklieden f 5,—, f 4,—, f 3,—, f 2,50 enz. Timmerlieden, beeldhouwers en bankwerklieden in stoomtimmerfabrieken en zagerijen moeten