is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesloten, terwijl in een derde onderneming bij het voorkomen van ouderdom of invaliditeit naar omstandigheden gehandeld wordt. Bij de overige banken is deze aangelegenheid nog niet geregeld.

Schriftelijke overeenkomsten in verband met de Wet op het Arbeidscontract bestaan nergens.

Geld- en effectenhandel.

Gegevens werden ontvangen omtrent 81 kantoren, waar met personeel gewerkt wordt. In totaal waren op deze kantoren 523 personen werkzaam, zooals het onderstaande staatje aantoont.

Aantal^bedlenden pei Aantal kantoren. Totaal aantal bedienden.

1 14 lé

2 10 20

3 11 33

4 7 28 (van wie 1 in buitendienst).

5 10 50

6 9 54 (van wie 1 in buitendienst).

7 17

8 3 24

10 2 20

11 1 11

14 1 14

15 2 30

17 3 51 (van wie 2 in buitendienst).

18 2 36

19 2 38

22 1 22

35 1 35

36 1 36

Totaal ... 81 523 (van wie 4 in buitendienst)

Behoudens zeer enkele uitzonderingen ontvangen de bedienden vaste loonen, welke gaandeweg — veelal periodiek, doch ook wel op willekeurige tijdstippen naar de inzichten van den patroon — verhoogd worden. Bekwaamheid, ijver en anciënniteit zijn bij de bepaling van de salarissen in den regel de hoofdfactoren. Boven het vaste salaris ontvangt het personeel in de meeste ondernemingen (+ 20 uitgezonderd) toeslagen, hetzij — en dit komt wel het meest voor — in den vorm van een aandeel in of een gratificatie uit de winst, hetzii willekeurige of vaste gratificaties onafhankelijk van'de gemaakte winst.

Omtrent de grootte der salarissen werden van 37 ondernemingen de inlichtingen ontvangen, welke zijn vervat in het volgende staatje.

Aantal n . Aantal

bedien- Salaris per jaar. nfimin^ bedien- Salaris per jaar.

den. neming. den * j

3 Minimum f240,—; maximum f540,—. 6 6 Boekhouders fl 500—f3 000,—.

15 Loopersfll—f 15,— p. week; overi- Looper f18,— per week.

geus niet opgegeven. 7 5 Looper f 10,— per week.

19 Loopers, jongste bedienden en daar- De overigen tusseben f 150,— en

mede.gelijkstaanden f10—f15,— f 1500,—.

p.w.De overigen verdienen f600— 8 2 le Bediende f20- f30,— ) . , ,

f 2 700,—per jaar (de procuratie- per maand. | met hulp

houder niet inbegrepen). 2e Bediende f 10—f20,— ( . "S

36 Inl908bedroeghetminimumfl50,— • per maand. / stuclle'

en het maximum f 3 500,—. 9 8 f 120—f 1 000, .

5 Op het oogenblik, dat de vragenlijst 10 1 Bediende f3,— per week.

werd ingevuld, bedroeg het laag- 11 8 Op het oogenblik tussohen f 180,—

ste loon f 20,— en het hoogste en f1230,—.

f 100,— per maand. Indien een 12 18 Tussehen f400,— en f2 000,—.

loopjongen in dienst is, wordt deze 13 5 Minimum f 600,—; maximum

betaald met f 1,50—2,50 p. week. f 2000,—.