is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bron: Redactie van „de Aannemer".

Aanbestedingen.

(Adjudications.)

Source: Rédaction „de Aannemer".

Aanbestedingen van (Adjudications de Woningbouw-

MAAND. maat vereenigingen.

(Mois.) Particulieren. schappijen. sociétés Gemeente- poldertLs6t" n Totaal-

f t n . autonsees vour besturen. * oiaerDesturen. (Total)

particuliers.) ™m—s la eZZSn municipalitcs.) Wat et des

^ d'habitations polders.)

-— 'er'' ouvrières.)

December 1Q9J. _ ——————————

» 1923 ! ' ' " 2) «noms f 28qq9j7 f ioü!?ï™ f 1745 804 f 10237692 f 17930535 " 1922 • . ' 3 ?SPO?5 «?ko7 omïHS 3212 620 4 476 156 137&3657 ti looi * * ' öyuqod 31624 2 212 487 1461451 fi 87^» 9*^8 19 471 IQP „ • • • . 4) 3 230013 208 396 4 294 440 2 830561 5 054 748 15 6181KR » 1919 ' ' r! 885832 10369 679 3 379506 4 603 185 21627 9^7 1914 • • " ' 8)4152 150 2 497 500 9 744 973 4 015 473 10 969 893 31379 989 " - ' 5710oB 186 608 S05 090 864 557 2 368 245 4 795 555

2) eSlePen t 278456, zijnde 10,59 pCt., alleen voor fabrieksbouw (incl. verbouw enz.).

3) " » -I's 872, „ 0,41 „ i >

J » » 96 694, „ 5 12 " !" " " j'

1 . „ 228135; n" 7 06 » » " " '

8 » » 142 490, „5196 . . " " " " » '

NB " " B®8' » 17>57 » " " " ( * " )

nnhPï®"' °S6hketZi!e^LnejHatHlVa,f,Zaken in deJ3°uwbed4j ven altijd nog ié'ts bete"r kan geacht worden dan de cijfers publiek gemaakt worden, te veraamelen eeSeTöns betreffende onderhandsche aanbestedingen, die in vele gevallen niet

Werkloosheid en werkloosheidsverzekering.

(Chómage et assurance contre le chömage.)

verZ?Lr0JerZichwn °Vei; Aug,ustu,s 1924 betreffende de werkloosheid onder weeens o-fi'ei\melt-verzekerde arbeiders en de verstrekte uitkeeringen moeten,

de vouJ;,rell,aai1 ]jers,oneel' ditmaal achterwege blijven en zullen eerst in sentte ailevering kunnen worden opgenomen.

mede'ho|001 °°^?'l c''^'ers betreffende de werkloosheid in December 1924, alsover lin,. overzi®ht nopens het aantal werkloozen enz. in de groote gemeenten eember 1924, volgt hierachter.

loosheid onder de leden van de gesubsidieerde werklozenkassen; Dee. 1924. ')

wmage pa) mi les membres des caisses-chómage d'ussociations subsidiées; décembre 1924.)

8—13 Decembor (décembre) 1924. 22—27 December (décembre) 1924.

BEROEPSGT?r>T?PT?\T Aantal werkloozen. Aantal werkloozen.

r*jJN- (Chómeurs.) (Chómeurs.)

(Groupes profess.) Leden. Minder , " ^eden. Minder In pro.

(Membres.) 6 dagen. g „ centen. (Membres.) 6 dagen. fi centen.

<6^" > (MoS <«» ("Jours.) m

6 jours.) Pourc-> 6 jours.) P°"rc-)

4 B^uk\ersbodrtjven ' ' 17 f^O 24 6,1 6085 856 25 6,3

-Bouwbedrijven ' ' }1W. 1405 708 12r 17489 1413 074 12r

6 schilders'. ' ' „I4 9 263 1 263 24,7 42 579 10317 946 26,5

• Hout-, kurk- en strooi 1896 369 ^r9 7S17 2325 308 34,5

9 &d'!en re'miging' ' 1??5 134 12>4 10972 !332 137 13,4

ll'12 ^'Wasdoek enf' ' q£2 21f 190 23,- 1767 237 226 26,2

15'Metaalbew enz' „c68 220 S'1 3538 109 200 8,7

17' v>Sj'® Jverheid S 3£4e 141 10.1 36175 3004 124 10,3

en genot-- 21258 201 138 W 21318 225 163 1%

w-°-tabak-'en'sigal 23709 2 222 1 213 14,5 236G7 2 295 1 351 15,4

* ; ' mem 110i ss'1 12749 1 963 i m 25.'

tw ?portbedrijf ' 1066 779 9,8 18 988 1 860 1 057 15,4

24- Hanrii? 6nz' bedriif ' S5 2 774 1 76° !6,5 27 407 8460 1 941 10,7

__ bedienden" kant«°r: 2 10'" 819 109 2 13,0

Fabrieksarbeiders ' ' o2?2S 1178 27 5,2 23347 1 178 19 5,1

• • _aMB3_ 2765 809 8,8 87091 3013 846 9,1

Totaal (Total). . 271 I ^,or

r- ' ^'140,J I 26354 6 914 12,3 271192 29508 7 2U 18,5

sheidsverzekerjfjg eu^Arbéids^miJdeli'™ 1)6 gegevens z(jn verstrekt door den liijksdieriHt der Werk

5