is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling van de wedden voorzien In dee (h^n^®r der' ambtenaren, genoemd

behoorde te geschieden op denzelfden voet als de^rege g behandeling dezer wetsontwerpen

rr.»"?«?/rra"i*r«..ss... d... -«•— ■» •—» ^ —

worpen. vergadering ls verworpen een motie_ van^ orde jan ^

waarin als oordeel werd uitgesproken, dat de ^nnem B.jksambtenaren ten spoedigste aan een hSLrte^™trenetwfarin df Regeering werd uitgenoodigd daartoe aanstonds de noodige

stappen^^e^wiUen en led

président et des membres de ('\0ftam6re ®é"/™^ QntWerp tot wijziging van de wet van 5 October werd medegedeeld, dat de behandehng van het Rekenkamer, zooals die wet is gewijzigd,

1841 (Stbl. no. 40), houdende instructie voo g geschorst was. Nadat het wetsontwerp weer

" de vergadering van 23 December 1924

^^hLd^la^rrS de vergadering van 23 December

1924 verworpen. (330.) Zie afl. 11, 19^'b^r®e' salaires de la magistrature civile.) Nadat de

I)e jaarwedden der recl.terl«ke ambtenaren. (Les salaires ae y ^ ^ (StM. no. 181)

behandeling van het wetsontwerp tote *11 B fc Gerechtshoven, de Arrondiasements-

swffi r * «s-'rïriï-s

sursr.t; s^rjssrrs ü» »™»- <■»•>n- *"■ "•

1924, blz. ee. , , rp„hterliike macht. (Les salaires de la magistrature

De jaarwedden van de leden der militair-re Sj n-(iere wijziging van de wet Aan 20 Juni

militaire.) Nadat de behandeling van het wetso p Regtspleging bij de Landmagt, van de

1913 (Stbl. no. 292), tot voorzieningen betreffende

Provisionele Instructie voor het Hoog Militair uerecntsiioi e d bij de wet van 5 juli

de jaarwedden van de leden der militairrechte y 1 Q24 „es(.horgt was, is het wetsontwerp

iqo-i (Stbl. no. 840) in de vergadering van 11 December ±»_* gescuui ,

in de vergadering van 23 December 1924 verworpem ( y,(n 23' December' 1924 is zonder

Staatsbegrootingr 1925. (Budget 192->.) In tpllin^ van de Wet op de Middelen der

hoofdelijke stemming aangenomen het wetsontwerp tot vaststelling van de op

Staatsbegroting 1925 <**> s„„ VassuranCe contre les aceidents du travail de 1921.) In de verOngevallenwet 19-1 '/f ' T,ve(^e Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen

gadering van 23 December 19-4 heeft de ^ 1924, blz. 1331 en blz. ff.

liet wetsontwerp tot wijziging der ^ngeva n^ , vpr^aderin^ van °3 December 1924 nam de Tweede Staatsbeg root in j;' 1933. (Budget tSII.) In de vergadering Aan 23 Decen ^ Hoof(Jgtuk Va der

..„rssrrs, een wetsontwerp tot

» (Modifieation des dispositwns su< l ' Minister van Arbeid ingezonden een Nota van

w ijziging van ^^lingen der Arbeidswet 1919 betreffende den arbeid in broodbakkerijen. (348.) Zie afl. 12, 1924. bl, .. en b^ ^ afsiuiting

Tegemoetkoming aan de * >"

- "«** berolikenen- (281> zie blz-82 van

deze aflevering. . «.„„oentratie en de gevolgen daarvan voor het

Onderzoek naar de vormen van on i,«„«iinir(™ betreflende een). (Proposition de

economische leven (Wetsvoorstel tot vasts e ng va. entrepreneurs et les conséquences de

loi réglant une enquête sur les tormes de concentraten des entrepreneurs e^ ^ ^ yan der

ce mouvement sur la vie économique.) Bu 8®*"-dv - Voorl'oopig Verslag inzake het door hem

Waerden ingezonden de Memorie van Antwoord' P , treffend(T een onderzoek door de Staatsingediende wetsvoorstel tot vaststelling P , vormen van samenwerking

ar- ™"e

gevolgen daarvan voor hrtwMmiitoA 'de la loi sur lès retraites des fonetionnairesj

Op 16^fanuar*1925^9 vast gesteld het Voorloopig Versiag inzake het wetsontwerp tot walging van de Pensioenwet 1922. (191.) Zie afl. 10, 1924, blz. oa en blz. 1167.)

nieuw verschenen statistieken en boekwerken.

(Statistiques et oeuvres qui viennent de paraltre.)

(Bijgehouden tot 24 Januari 1925.)

Werkloosheid en werkloosheidsverzekering. Le problème du chömage en Gra'ideit o+nrrT1. Ftnrl<s et Documents, No. 9, du Bureau International du Travail. Genève, 1924.' Arbeldersbeschernilng'. Verslag van den Arbeidsraad en de Fabneksinspeet.e m

(Vervolg op blz. 48.)