is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metaalbewerkers te Rotterdam hebben de bij die geschillen betrokken Rijksbemiddelaars partijen tot het geven van inlichtingen opgeroepen. Alvorens die bijeenkomsten plaats vonden, waren de geschillen echter reeds beëindigd.

In verband met een staking van houtbewerkers te Blokzijl is een bespreking met elk van beide partijen afzonderlijk gehouden. Die bespreking heeft niet tot eenig resultaat geleid, omdat de patroon weigerde met de door de arbeiders als hun vertegenwoordigers aangewezen hoofdbestuurders te onderhandelen.

In verband met een staking van hoepelmakers te Giessendam en Hardinxveld zijn besprekingen met beide partijen afzonderlijk en gezamenlijk gevoerd. |1j'ke poging tot toenadering is echter afgestuit op de weigering van de patroons om met de hoofdbestuurders der arbeidersorganisaties te onderhandelen en op de weigering van de arbeiders om die onderhandelingen door de bestuurders der plaatselijke afdeelingen van hun organisaties te doen geschieden.

De staking van visschers te IJmuiden, waarvan in het vorige overzicht sprake is geweest, is thans tengevolge van rechtstreeksche onderhandelingen der partijen beëindigd.

Vakbeweging.

[Organisalion patronale et ouvrière.)

. Oprichting, opheffing, samensmelting en afscheiding van vakorganisaties.

(Création, dissolution, fusion et séparation de syndicats.)

A. Patroonsvereenigingen. (Syndicats patronaux.)

Aansluiting:

De Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland en de Nederl. Vereeniging van Werkgevers op Tramgebied bij Centraal Overleg (1 Januari 1925).

B. Yereenigingen van werknemers. (Syndicats de salariés.)

Oprichting:

De Onderwijs-Centrale (10 Januari 1925). Hierbij sloten zich aan: toet Nederl. Onderwijzers-Genootschap, de Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland, de Unie van Clir. Onderwijzers en Onderwijzeressen, de Vereeiniging voor M.U.L.O. (geen vakvereeniging) en de Bond van Onderwijzeressen bij het Fröbelonderwijs.

Aansluiting:

1. De Grondwerkersvereeniging te Hattein bij den Alg. Nederl. Bouwiarheidersbond (1 Februari 1925).

2. De Chr. Vereeniging van Verzekeringsagenten te Rotterdam bij het Chr. Nat. Vakverbond (1 Januari 1925).

Samensmelting:

De Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Gymnastiek, de Vereeniging van Leeraren in de lichamelijke opvoeding aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweekscholen en Opleidings-Instituten, de Amsterdamsche en de Utrechtsohe Gymnastiekonderwijzers-Vereeniging (Januari 1925).

Voornaamste besluiten der vakorganisaties. (Décisions principales des syndicats.)

A. Patroonsv ere en i gingen. (Syndicats patronaux.)

De vergadering van het K. K. Verbond van werkgeversvakvereeniSin gen, gehouden op 7 Januari 11. te Utrecht, hield zich bezig met de eventueele amendementen op het verkiezingsprogram der R. K. Staatspartij, die door de leden van St. Miohaël en anderen wellicht zouden worden voorgesteld niet betrekking' tot de z.g. bedrijfsorganisatie.

Besloten werd aan het hoofdbestuur van den bond van Kiesvereenigingen mede te doelen, dat de bij het R.K. Verbond aangesloten organisaties zich stellen op het standPunt, dat Mgr. Nolens in de Tweede Kamer heeft uiteengezet. Met Mgr. Nolons zijn die Bonden op grond van hun ervaringen van oordeel, dat de 'eenig mogelijke wijze, waarop de arbeidsvoorwaarden in afzienbaren tijd goed geregeld kunnen worden, bestaat in cie tot stand koming' van een contract. De vaststelling van de arbeidsvoorwaarden door ten verordening afkomstig van een bedrijfsraad, gelijk „St. Michaël" dat wil, of van »colle,ges", samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werknemers gelijk — blijkens een publicatie in de dagbladen — het R.K. Werkliedenverbond aanbeveelt, achtte de vergadering onaannemelijk en wel in hoofdzaak op ide navolgende gronden:

lo. De historische lijn der ontwikkeling eischt, dat de contractueel e vorm van ^aststelling der arbeidsvoorwaarden wordt gehandhaafd. Alleen door dit voorop te "tellen, kan men komen tot hetgeen Mgr. Nolens voorstelt „een wettelijke regeling van e collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief de mogelijkheid tot bindendverklaring".

Het systeem der bindendverklaring, dat blijkens de dagbladen door het R.K. Werkledenvei-bond wordt aanvaard, is onvereenigbaar met een stelsel, waarbij de arbeids-