is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indexcijfer der 6 steden *) Amsterdamsch indexcijfer **)

(ongewogen, 1913 = 100). (gewogen, 1913 = 100),

1933. 1934. 1935. 1923. 1934. 1925.

Januari .... 148 150 156 144,6 148 1 1« 3

Februari .... 149 151 157 146,4 147,9 1599

i^a-i J49 152 157 144,8 145,0 '

149 152 155 143,0 144 0 _

October 145 153 — 1471 1541

November .... 149 155 — 1462 1543 —

December . ... 149 156 — 144,1 154^0 _

mi ^,Haiar!eI?' Arnhem, Utrecht, Leeuwarden en 's-Gravenhage.

) Berekend door liet Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam.

In de vorige Kroniek werd reeds medegedeeld, dat in de 2e helft van Januari de Raad van Amsterdam B. en W. opnieuw machtigde bloem aan te .koopen, ter handhaving van den bestaanden broodprijs en dat het nog niet tot uitvoering van dien maatregel was gekomen, daar Gedeputeerde Staten van iN oord-Holland hun beslissing hadden opgeschort. Deze is inmiddels bekend geworden. Gedeputeerde Staten onthielden hun goedkeuring aan het Raadsbesluit. legen deze beslissing werd geen beroep bij de Kroon ingesteld.

Onderstaand staatje geeft een overzicht van den gemiddelden broodprijs in de vier grootste gemeenten in het le en 2e halfjaar van 1923 en 1924 en in het le kwaï taal van 1925, De prijs voor elke gemeente is berekend uit de opgaven van een vijftal bakkers; het dividend is van den winkelprijs afgetrokken, zoodat het staatje de prijzen bevat, die de consumenten werkelijk voor het brood bij de betrokken bakkers hebben betaald. Men houde intusschen in het oog dat de genoemde prijzen slechts de gemiddelden zijn van de prijsopgaven'van enkele, zij het dan ook groote bakkerijen, maar geenszins van alle bakkers.

Gemiddelde prijzen in ets. per K.G. *)

„ Amsterdam. Rotterdam.

Broodsoort. J933. 1934. 1935. 1923. 1924. 19,5

M lehalfj. 2e halfj. lehalfj. 2ehalfj. le kwart. lehalfj. 2ehalfj. lehalfj. 2ehalfj. le kwart

■ • • 29,30 28,95 28,95 30,25 32,26 30,42 30 42 30 48 qnJ ofoi

Tarw»rtb?0<i * * * 23-95 23'44 23'44 24'73 26 59 24 61 24 57 24 62 24 93 9«5Q

tarwebrood .... 19,29 19,29 19,29 20,65 23,17 21,06 5ï;06 tl,tl 22% ilo6

, 's-Gravenhage. Utrecht

: : B8 B# RS &8S SS «8 SS 88' 88 S3

Tarwebrood .... 25,23 24,53 23.'82 24^5 2?$ ïlfs l|s6 floe 1928 I?'™

18,98

vn *) Verhooging van dividend heeft er in verschillende gevallen toe bijgedragen dat de verhooging van de wmkelprozen in deze cijfers niet steeds geheel tot uitdrukking komt. veinooging

De prijzen van brood in het le kwartaal van 1925 stonden, zooals uit deze cijters Wijkt m alle vier gemeenten boven die van de vorige perioden

??,a^ijzing d00r de Ee"'cei'in- van h<3t verzoek van de besturen van N.V.V en fe.D.A.P. tot instelling van een prijzen-contróle-commissie heeft deze besturen aanleiding gegeven zich met een nieuw adres tot de Regeering te rich7'n; By een daarna met den Minister van Arbeid gehouden bespreking werd de bedoeling van adressanten verduidelijkt. Zij wilden niet zoozeer aandringen op het nemen van regeeringsmaatregelen tegen de duurte, doch veeleer op het benoemen van een commissie, welke van de prijsstijging op allerlei gebied studie zou maken, van haar bevindingen aan de Regeering rapport zou uitbrengen en, zoo daartoe aanleiding bestaat, voorstellen zou doen voor eventueel te nemen maatregelen. De aangelegenheid is daarna nader door de Regeering overwogen. Zij was ten slotte van oordeel, dat een onderzoek als door de deputatie werd geopperd, inderdaad nuttige gegevens zou kunnen opleveren. De Regeering besloot derhalve in beginsel, dat een kleine commissie voor het houden van een dergelijk onderzoek zou worden ingesteld.

De samenwerking ter bestrijding van de duurte tot stand gekomen tusschen het R.-K.W.V., het C.N.V. en het A.N.Y. heeft geleid tot de publicatie van een rapport nopens het stijgen van de prijzen van de eerste levensbenodigdheden in den winter van 1924—1925. Daarin zijn tevens voorstellen geformuleerd tot beteugeling van onredelijke prijsbepaling. De door bovengenoemde jakcentralen aanbevolen maatregelen zijn vermeld in het Maandschrift, afl.

Welke de stand is van de totale kosten van levensonderhoud in1 Amsterdam en Den Haag, kan blijken uit de volgende indexcijfers, berekend door de gemeentelijke statistische bureaux.

31,70

25,86 21,36