is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 2, 29-02-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijkspostspaarbank. Januari 1912. Het bedrag der gezamenlijke inlagen was f 8 319 349,71 of f 668 189,815 meer dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Het bedrag der terugbetalingen beliep f 7 374 034,62 of f 536 981,715 meer dan in Januari 1911. In den loop der maand werden afgegeven 15 543 spaarbankboekjes en 451 staatsschuldboekjes (resp. 15128 en 402 in Januari 1911). Afbetaald werden in den loop der maand 6 600 spaarbankboekjes en 158 staatsschuldboekjes (resp. 7 642 en 154 in Januari 1911). Op het einde der maand waren in omloop 1 566 118 spaarbank- en 19080 staatsschuldboekjes (resp. 1517 519 en 15 895 op uit. Januari 1911). Het saldo tegoed per inlegger beliep f 106,98 (f 106,16 in Januari 1911).

Het aantal op het einde der maand in omloop zijnde staangeldboekjes bedroeg 5407 (5 293 einde December 1911). Het grootste aantal wordt geteld in Noord-Holland, n.1. 3 349, daarop volgt Zuid-Holland met 1 297, Gelderland met 178, Overijssel met 151, Limburg met 130, Utrecht met 102, Noord-Brabant met 61, Drenthe met 54, Friesland met 46, Groningen met 24 en Zeeland met 15.

Het aantal in den loop der maand nieuw afgegeven staangeldboekjes bedroeg 156 (124 in December 1911). Hiervan stonden 98 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (80 in Noord-Holland, 10 in Zuid-Holland, 5 in Utrecht, 2 in Gelderland, 1 in Drenthe), en 58 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (32 in Zuid-Holland, 25 in Noord-Holland, 1 in Groningen).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — Januari 1912. Ingeklaard werden 826 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 2 489 976 M3., tegen 789 schepen, metende 2 355 830 M3., in Januari 1911. In Januari 1912 derhalve 37 schepen en 134 146 M3. meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 821 schepen, metende 2 556 700 M3., tegen 795 schepen met 2 361 740 M3. inhoud in Januari 1911. In Januari 1912 derhalve 26 schepen en 194 960 M3. meer dan in Januari 1911.

Zeeschepen te Amsterdam. — Januari 1912. Ingeklaard werden 175 zeeschepen, metende 868 475 M3., tegen 188 schepen met een inhoud van 868 413 M3. in Januari 1911. In eerstgenoemde maand derhalve 13 schepen minder doch 62 M3. meer dan in laatstgenoemde.

Uitgeklaard werden 189 schepen, metende 852 471 M3., tegen 184 schepen, metende 824 858 M3., in Januari 1911. In Januari 1912 derhalve 5 schepen en 27 613 M3. meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Spoorwegen. ') September 1911. Door de Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorwegen werden in totaal 788 896 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, bedroeg 452 254. Het vervoer van reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis naar het buitenland, bedroeg 74 915 en van een retourbiljet 22 015. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden bedroeg 32 012. Door de S. S. werden in totaal 944 113 tonnen goederen vervoerd (waarvan 332 056 tonnen steenkolen, briketten en cokes).

Door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 978 550 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, beliep 503 552. In verkeer met vreemde spoorwegen werden 129 697 plaatsbewijzen enkele reis uitgegeven, terwijl het aantal verstrekte retourbiljetten 10 479 bedroeg. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 12 571. In het geheel werden 456 613 tonnen goederen vervoerd, waarvan 173 948 tonnen steenkolen, briketten en cokes

Het aantal reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis, door de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij vervoerd, beliep 182 858 (waarvan 76 naar het buitenland), dat van reizigers, voorzien van retourbiljetten 78 647 (waarvan 19 naar het buitenland). Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 2 784. In totaal werden 60 262 tonnen goederen vervoerd, waarvan 7 730 tonnen steenkolen, briketten en cokes.

]) Tengevolge van de op 1 Januari 1911 ingevoerde nieuwe personentarieven is vergelijking met de opgaven over vroegere perioden niet mogelijk.