is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 3, 29-03-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië.

• {Italië.)

Arbeidscommissies. ')

(Comités du travail.)

Tegen het eind van Januari werden door de permanente arbeidscommissie verschillende kwesties betreffende de toepassing der bestaande sociale wetten behandeld; de commissie vereenigde zich met het rapport aangaande het wetsontwerp op de mijnen, dat binnenkort aan den Oppersten Arbeidsraad zal voorgelegd worden, en benoemde een commissie ter redactie der voorstellen, welke aan dien Raad zullen gedaan worden betreffende de toepassing der beginselen en der voorschriften van den leerplicht op de wet nopens den arbeid van vrouwen en kinderen.

Arbeidswetgeving. ')

(Lëgislation ouvrière.)

Bij koninklijk besluit van 26 November 1.1., n°. 1382, zijn de voorschriften ter uitvoering der wet van 17 Juli 1910 op de moederschapskassen goedgekeurd.

Patroons» en werkliedenorganisatie. ')

(Organisation patronale et ouvrière.)

In de vakbeweging viel — voor zoover het consulair ressort Venetië betreft — gedurende het tijdvak December 1911—Februari 1912 niet veel belangrijks voor. Nieuwe werkliedenvereenigingen werden opgericht te Udine door courantenventers en karrevoerders. De Kamer van Arbeid te Venetië behartigde de belangen van de verplegers in ziekenhuizen en krankzinnigengestichten en van het personeel der stoombootjes voor plaatselijk verkeer. Vooral de patroons- en de katholieke organisaties gaven weinig teekenen van leven.

Oostenrijk.

{Autriche.)

Gewijzigd wetsontwerp betreffende de sociale verzekering. 2)

(Projet de loi modifié sur l'assurance sociale.)

Nadat een permanente commissie aangaande het 3 November 1908 ingediende wetsontwerp betreffende de sociale verzekering 3) advies had uitgebracht, werd den 5en October 1911 door de Oostenrijksche regeering een nieuw ontwerp bij het Huis van Afgevaardigden ingediend, dat in hoofdzaak op de volgende punten van het eerste afwijkt.

De samenstelling van het bestuur der Bezirksstellen is thans in de algemeene bepalingen aldus geregeld: voor '/3 zal het bestaan uit vertegenwoordigers der werkgevers en voor 13 uit vertegenwoordigers der verzekerde werklieden; de overige leden worden door de „politischen Landesbehörde" gekozen, doch zóó, dat een deel er van tot den kring der zelfstandige verzekerden behoort. Het aantal loonklassen is op zeven gebracht.

Bij de ziekteverzekering is de verzekeringsplicht uitgebreid tot alle arbeidende personen, die niet meer dan 3 600 K. per jaar verdienen; uitgezonderd worden echter zij, die tegen maand- of jaarloonen werken en wier jaarlijksche verdiensten 2 400—3 600 K. bedragen, mits hun loon ingeval van ziekte gedurende 6 maanden wordt doorbetaald. Van de verplichte verzekering tegen ziekte zijn ook vrijgesteld leden van het gezin van den arbeider, die zonder daarvoor loon in geld te ontvangen dezen bij zijn werk helpen. De verzekering omvat enkele nieuwe categorieën werk-

Mededeelingen van den Consul-Generaal te Venetië d.d. 13 Maart 1912.

2) Soziale Rundschau van October 1911.

3) Zie afl. 4, 1909, bladz. 467.