is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(—) Stakingen in het consulair ressort Antwerpen.l) (Grèves dans le ressort consulaire (TAnvers.) In Februari 1912 kwamen voor:

1°. een staking van scheepstimmerlieden iri de droogdokken; zij eischten in verband met de duurte der levensmiddelen een dagloon van 7 in plaats van 6 frs.;

2°. een op 7 Februari begonnen staking in een rijtuigfabriek, waarbij 27 werklieden betrokken waren. Geëischt werd loonsverhooging en ontslag van een ongeorganiseerde. Dit geschil eindigde den 13en Februari met een schikking;

3°. een in het begin der maand uitgebroken staking van schilders. Geëischt werd een loonsverhooging van 5 centimes per uur en levering van de benoodigde gereedschappen door den patroon. Dit geschil eindigde ten gunste der werklieden.

Den 15den April brak te Mechelen een staking van houtbewerkers uit om een loonsverhooging van 15 pCt. te verkrijgen. Het aantal stakers, dat aanvankelijk ruim 700 bedroeg, steeg in eenige dagen tot 2000; ongeveer 1000 personen waren toen nog aan het werk. De patroonsorganisatie, waarvan 22 van de ± 90 werkgevers lid zijn, bood aan het loon te verhoogen, doch de werklieden gingen op dit voorstel niet in, omdat het niet uit naam van alle patroons was gedaan en de grootte der verhooging niet werd aangegeven.

Omstreeks 24 April ging een aantal bouwvakarbeiders in staking om een loonsverhooging van 4 centimes per uur te. verkrijgen. Deze staking zal zich waarschijnlijk uitbreiden, daar de vereeniging van bouwvakarbeiders den eisch gesteld heeft dat het uurloon van 38 op 42 centimes wordt gebracht.

Canada. Februari 1912. 2) Aantal geschillen: 11 (7 nieuwe), tegen 9 in Januari 1912. Aantal betrokken ondernemingen: ± 50, betrokken werklieden: +

1 200, verloren arbeidsdagen: ± 10 080, tegen ± 12 875 in Januari 1912en32525 in Februari 1911. Verdeeling der nieuwe geschillen naar de bedrijven of beroepen: bouwbedrijven 1, metaalbewerking 1, kleedingindustrie 3, transportbedrijf 1, werklieden zonder vakkennis 1. Twee der geschillen waren solidariteitsstakingen, bij vier ging het resp. om loonsverhooging, tegen verlenging van den arbeidsduur, tegen het in dienst hebben van ^bepaalde personen en tegen veranderingen in de regeling van het werk; één geschil brak om andere redenen uit. Aantal geëindigde geschillen: 3. Afloop: ten gunste der werklieden 2, voorloopig geschikt 1.

Duitschland. (Allemagne.) 1911. 3) Stakingen. In 1911 eindigden 2 566 stakingen met 217 809 stakers, en wel in 10 640 ondernemingen met 594 860 werklieden;

2 900 ondernemingen (27,3 pCt.) werden geheel tot stilstand gebracht. Het aantal indirect betrokken werklieden bedroeg 20 356. 2 391 stakingen (93,2 pCt.) waren van offensieven, 175 (6,8 pCt.) van 'defensieven aard.

Bijna een vierde van alle stakingen (22,9 pCt.) brak uit in de bouwbedrijven. Het grootste aantal stakers kwam voor in de machinenindustrie enz. (15,9 pCt.); daarop volgden de metaalbewerking (14,6 pCt.), de bouwbedrijven (13,6 pCt.), de kleedingindustrie (13 pCt.), de houtbewerking (8,4 pCt.), de mijnbouw enz. (7,1 pCt.), de aardewerk- en steenfabricage (5,5 pCt.) en de textielnijverheid (5 pCt.). In elk der andere bedrijfsgroepen bedroeg het aantal stakers minder dan 5 pCt. van het totaal.

Van de 2 566 stakingen vielen 869 (33,9 pCt.) in het voorjaar (Maart—Mei), 845 (32,9 pCt.) in den zomer (Juni—Augustus), 517 (20,1 pCt.) in den herfst (September—November) en 335 (13,1 pCt.) in den winter.

De gestelde eischen zijn als volgt te verdeelen: geen loonsverlaging 129, loonsverhooging, vaststelling van minimumloonen 1 753, betaling of betere betaling van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid 281, bijzondere betaling van bijkomend werk enz. 115, andere Iooneischen 271, geen verlenging van den arbeidsduur 16, verkorting van den arbeidsduur 657, afschaffing of vermindering van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid 22, verkorting van den werktijd 's Zaterdags of vóór hooge feestdagen 93, geen invoering van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid 3, invoering van een bepaalde regeling van den arbeidsduur 11, andere eischen betreffende den arbeidsduur 94, afschaffing of niet-invoering van stukwerk 63, invoering of behoud van stukwerk 13, wederindienstneming van ontslagen werklieden 394, ontslag of niet-aanneming van bepaalde personen of groepen van

') Mededeelingen van den Consul-Generaal te Antwerpen d.d. 4, 12, 19 en 25 April 1912.

-') Labour Gazette van Canada van Maart 1912.

3i Streiks und Aussperrungen im Jahre 1911. (Statistik des Deutschen Reichs. Band 259.) Zie voor 1910 afl. 4, 1911, bladz. 302. -

8