is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 5, 30-05-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1904 — 1910. 1909.

1. Timmerman 103,5 in plaats van 99 104 in plaats van 99,5

2. Arbeider met middelm. inkomen .... 102 » » » 95,5 102,5 » » » 96

3. Budget van den werkman, ! kleinh. prijzen 99 » » « 89,5 98,5 » » » 88,5

die zwaren arb. verricht | aanbest. prijzen. 95 » » » 85,5 95,5 » » » 86

Geconstateerd wordt ten slotte, dat de afschaffing van de rechten op wijn -het totaal der uitgaven voor voedingsmiddelen van een gezin van 4 personen met 5 a 10 pCt. heeft doen dalen.

In een volgend hoofdstuk worden eenige beschouwingen gewijd aan den loop der prijzen van woninghuren. In de eerste plaats wordt, op grond van een uitgebreid materiaal, opgemerkt, dat in het algemeen de huurwaarde van 1833 tot 1889, over geheel Frankrijk gerekend, verdrievoudigd is, terwijl zij voor het Seine-departement (Parijs) nog niet ten volle verdubbelde. De betreffende verhoudingscijfers (voor het jaar i889 is het cijfer 100 aangenomen) zijn de volgende:

Seine-Dept.

Frankrijk. (Parijs).

1828 29,2 43,3

1833 33,5 51,4

1841 38,- 58,8

1889 100,- 100,-

1900 112,- 103,-

Bij het laatste cijfer voor het Departement der Seine (Parijs) zij opgemerkt, dat volgens een andere berekening .de huurwaarde der belastbare eigendommen te Parijs van 1889 tot 1900 zelfs gedaald zou zijn (verhoudingscijfers: 100—94). Dit wordt hierdoor verklaard, dat in de onmiddellijke omgeving van Parijs, waar het wonen minder duur is dan in de stad zelve, gedurende de laatste tientallen jaren veel gebouwd werd.

Met betrekking tot Parijs wordt vervolgens, op grond van een nieuwe serie gegevens, voor het jaar 1910 het verhoudingscijfer 109 verkregen, terwijl ten slotte hier nog vermelding vinde het volgende vergelijkende overzicht van de huren der goedkoope woningen te Parijs.

Gemiddelde jaarltjksche huurprijs per woning in

Groepen. 1852 1862 1876 1900 1908

Ten hoogste 100 fr 59 87 91 89 S7

101 a 250 » 95 145 160 186 190

251 a 500 » 176 266 294 338 350

501 a 1000 » 416 617 630 689 701

Alle groepen te zamen . . . 164 233 255 290 300

Verhoudingscijfers (1900 = 100)

Ten hoogste 100 fr 06,3 97,8 102,2 100

101 a 250 » 51,1 78,0 86,0 100 102,

251 a 500 » 52,1 78,7 87,0 100 103,5

501 a 1000 » 60,4 89,5 91,4 100 101,7

Alle groepen te zamen ... » 56,6 80,3 88,0 100 103,4

Bij berekening van den gemiddelden jaarlijkschen huurprijs, door een arbeidersgezin te Parijs in 1900 betaald — waarbij alleen de huren beneden 500 fr. in aanmerking zijn genomen — komt men tot een som van 242 fr., tegen 249 fr. in 1908 en omstreeks de jaren 1841, 1852, 1863, 1878 en 1889 respectievelijk 144, 157, 184, 213 en 230 fr.

In het laatste hoofdstuk van het tweede deel worden de uitgaven voor voeding, woning enz. samengevoegd en o. m. gerecapituleerd in de volgende tabellen.