is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De totale opbrengst der middelen over de eerste acht maanden van 1912 en over dezelfde periode van het vorige jaar, resp. f119 728 219,91 en f 114 773 486,675 bedragende, bleef met resp. f 1 841 946,17 en f 2 419 779,405 beneden het s/l2 der ramingen over de jaren 1912 en 1911. In de eerste acht maanden van 1912 werd f 4 954 733,235 meer ontvangen dan in dezelfde periode van 1911.

De hoogere opbrengst van de invoerrechten in de maand Augustus 1912 is een gevolg van den toenemenden invoer van belaste goederen. De hoogere opbrengst van den accijns op suiker en op binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd moet worden toegeschreven aan eenigszins meer verbruik. De mindere opbrengst van den accijns op bieren en azijnen is waarschijnlijk een gevolg van het ongunstige zomerweder. De hoogere opbrengst der belasting op gouden en zilveren werken hangt samen met den welstand der bevolking. De lagere opbrengst der successierechten is een gevolg van het feit, dat waarschijnlijk minder belangrijke nalatenschappen zijn opengevallen.

Rijkspostspaarbank. Augustus 1912. Het bedrag der gezamenlijke inlagen was f 7 139 925,73 of f 5 855,945 minder dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Het bedrag der terugbetalingen beliep f 6 314 286,805 of f 441 621,47 meer dan in Augustus 1911. In den loop der maand werden afgegeven 9 904 spaarbankboekjes en 345 staatsschuldboekjes (resp. 9 500 en 286 in Augustus 1911). Afbetaald werden in den loop der maand 6 042 spaarbankboekjes en 126 staatsschuldboekjes (resp. 5 230 en 99 in Augustus 1911). Op het einde der maand waren in omloop 1 591 649 spaarbank- en 21058 staatsschuldboekjes (resp. 1 540 481 en 17 747 op uit. Augustus 1911). Het saldo tegoed per inlegger beliep f 108,56® (f 107,96 in Augustus 1911).

Het aantal op het einde der maand Juli in omloop zijnde staangeldboekjes bedroeg 5 702 (5 672 einde Juni 1912). Het grootste aantal wordt geteld in Noord-Holland, n.1. 3 536, daarop volgt Zuid-Holland met 1403, Gelderland met 176, Overijssel met 141, Limburg met 132, Utrecht met 97, Drenthe met 59, NoordBrabant met 58, Groningen met 43, Friesland met 42 en Zeeland met 15.

Het aantal in den loop der maand Juli nieuw afgegeven staangeldboekjes bedroeg 179 (178 in Juni 1912). Hiervan stonden 141 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (104 in Noord-Holland, 22 in Zuid-Holland, 9 in Drenthe, 5 in Utrecht en 1 in Zeeland) en 38 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (33 in Noord-Holland, 4 in Zuid-Holland en 1 in Groningen).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — Augustus 1912. Ingeklaard werden 966 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 3 328 713 M3., tegen 947 schepen, metende 3 221 096 M3., in Augustus 1911. In Augustus 1912 derhalve 19 schepen en 107 617 M3. meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 1 006 schepen, metende 3 487 262 M3., tegen 943 schepen met 3 215 145 M3. inhoud in Augustus 1911. In Augustus 1912 derhalve 63 schepen en 272 117 M3. meer dan in Augustus 1911.

Zeeschepen te Amsterdam. — Augustus 1912. Ingeklaard werden 226 zeeschepen, metende 1 009 632 M3., tegen 186 schepen met een inhoud van 851 319 M3. in Augustus 1911. In eerstgenoemde maand derhalve 40 schepen en 158 313 M3. meer dan in laatstgenoemde.

Uitgeklaard werden 243 schepen, metende 1 097 972 M3., tegen 204 schepen, metende 935 790 M3., in Augustus 1911. In Augustus 1912 derhalve 39 schepen en 162 182 M3. meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Spoorwegen. ') April 1912. Door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 887 692 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, beliep 514 587. In verkeer met vreemde spoorwegen werden 104884 plaatsbewijzen enkele reis uitgegeven, terwijl het aantal verstrekte retourbiljetten 10 695 bedroeg. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 17 288. In het geheel

*) De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij kunnen de maandelijksche opgaven betreffende het vervoer van reizigers en goederen niet meer verstrekken.