is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 11, 30-11-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden zal deze bepaling niet van toepassing zijn. Aan de gezellen, die op Zondag meer dan 3 uur gewerkt hebben, moet den volgenden Zondag of op een weekdag minstens 24 uur vrijaf gegeven worden; ook kan hun in dat geval op twee weekdagen telkens een verlof van 6 uren worden toegestaan, op voorwaarde, dat deze vrije tijd onmiddellijk aansluit aan den gewonen rusttijd.

Overwerk is in bepaalde gevallen geoorloofd, doch alleen op weekdagen en als de minimum-rusttijd er niet door verkort wordt. Wegens drukte in het bedrijf mag de arbeidsduur gedurende hoogstens 40 dagen per jaar worden verlengd. Overwerk moet extra worden betaald, tenzij het door toedoen der werklieden noodig is. Bij overschrijding van den maximum-arbeidsduur is de patroon alleen verplicht van de reden en het aantal overuren aanteekening te houden.

Jeugdige arbeiders beneden 16 jaar zullen — behalve onder zekere voorwaarden de mannelijke in wittebroodbakkerijen, waar slechts eenmaal per etmaal gebakken wordt — geen nachtarbeid mogen verrichten.

De bepalingen nopens den arbeidsduur, de rusttijden en den Zondagsarbeid alsmede de overeenkomsten nopens de betaling der overuren zullen in de werklokalen moeten worden aangeplakt.

Bij alle bakkerijen zullen leerlingen, vóór zij aangenomen worden, door een arts moeten onderzocht worden, of zij lichamelijk voor het vak geschikt zijn. Op aanvraag behoort aan de leerlingen een verklaring nopens het resultaat van het onderzoek te worden uitgereikt; de patroons zijn verplicht dit stuk gedurende den leertijd te bewaren, het aan de inspecteurs van den arbeid op hun verlangen te vertoonen en het na het eindigen van den leertijd aan den betrokkene terug te geven. De werkgevers, die een niet tot hun gezin behoorenden .leerling in dienst nemen zonder dat zij zulk een verklaring omtrent zijn lichamelijke geschiktheid hebben ontvangen, zijn strafbaar. Kan naderhand een dergelijke verklaring niet alsnog worden overgelegd, dan is de arbeidsinspectie bevoegd ontbinding van het contract te eischen. Leerlingen beneden 18 jaar mogen geen brood en andere bakkerswaren rondbrengen.

Overtredingen van de bepalingen der wet zullen behandeld en gestraft worden als overtredingen der Gewerbeordnung.

De wet zal eventueel 6 maanden na haar afkondiging in werking treden.

Portugal.

Landverhuizing naar Lourenfo-Marques. ')

(Émigration pour Lourenfo-Marqaes.)

Blijkens eene mededeeling in de Unie Staatscourant van Zuid-Afrika van 1 October j.1. worden personen, die voornemens zijn naar Louren?o-Marques te emigreeren ten einde aldaar in dienst te treden, gewaarschuwd voor het risico, dat zij loopen, indien zij geen vast contract gesloten hebben met werkgevers. Daarom is het raadzaam vooraf eene verbintenis aan te gaan, waardoor de werkgever op zich neemt den overtocht naar Lourenso-Marques te bekostigen, zoomede de terugreis te betalen, wanneer hunne diensten niet meer noodig zijn.

Vereenigde Staten van Amerika.

(États-Unis.)

Wet tot instelling eener commissie tot onderzoek van toestanden in

de industrie. 2)

(Loi créant une commission d'enquéte sur des relations industrie/les.)

Door het Congres is een wet aangenomen betreffende de instelling eener commissie belast met het onderzoek van bepaalde toestanden in de industrie.

1) „Handelsberichten" van 7 November 1912, no. 295.

2) Een afdruk van dit wetsontwerp werd door den Gezant te Washington toegezonden.