is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vergelijking tot de voorgaande maand en het vorige jaar valt dus vermeerdering van de werkloosheid te constateeren. De cijfers der arbeidsbeurzen wijzen bij vergelijking met de voorgaande maand op sterken achteruitgang, doch bij vergelijking met November 1911 op vooruitgang. Bij alle arbeidsbeurzen, die vergelijkbare opgaven inzonden, kwamen n.1. in November 1912 op 100 aanvragen door patroons om mannelijke arbeidskrachten 173 aanbiedingen voor, tegen 182 in November 1911 en 148 in October 1912; voor de vrouwelijke arbeidskrachten zijn deze cijfers resp. 122, 106 en 133. De ontvangsten uit het goederenvervoer op de Duitsche spoorwegen bedroegen in November 1912 178868403 M., d. i. 5414270 M. meer dan in November 1911, hetgeen overeenkomt met een vermeerdering van 60 M. of 1,82 pCt. per K.M.

Frankrijk. (France.) October 1912.') Bij den wijnbouw in het zuiden nam de bedrijvigheid evenals alle jaren in October sterk af: de oogst eindigt in deze maand en het snoeien begint gewoonlijk eerst in den loop van November. Doordat de landbouwwerkzaamheden afgeloopen waren hadden ook de houthakkers wat minder werk dan de vorige maand; de houthak zal over het algemeen pas in November een aanvang nemen. Toch was de toestand in het houthakkersbedrijf heel wat beter dan verleden jaar om dezen tijd. De bedrijvigheid bij den tuinbouw om Parijs bleef bevredigend. Bij de textielnijverheid viel geen verande. ring waar te nemen; de werkloosheid in het noorden bleef betrekkelijk groot. In de metaalindustrie was nog steeds overvloed van werk, terwijl zich in het drukkersbedrijf eenige verslapping voordeed, 'welke te Parijs echter grooter was dan in de provincie. De werkloosheid in het bouwbedrijf, die de vorige maand bijzonder gering was, nam toe en overtrof zelfs die van October 1911 een weinig. Bij de leder- en huidenbewerking ging nog steeds meer om dan verleden jaar om dezen tijd.

989 vakorganisaties met 266 275 leden hebben voor October de vragenlijsten omtrent den stand der arbeidsmarkt en de werkloosheid beantwoord. Van deze organisaties gaven 769, met 206 561 leden, het aantal harer werkloozen op, n.1. 9 536 of gemiddeld 4,6 pCt. — de mijnwerkers in het departement Pas-deCalais medegerekend — en 5,2 pCt. wanneer dezen niet medegeteld worden. Dit laatste percentage bedroeg de voorgaande maand 4,5 en in October 1911 7,5. Door 24 pCt. der werkliedenorganisaties, met 35 pCt. der leden, werd geoordeeld dat er in October, vergeleken met de vorige maand, meer werk was, door 54 pCt. der organisaties, met 46 pCt. der leden, dat er evenveel, en door 22 pCt., met 19 pCt. der leden, dat er minder werk was. De vraag: „Acht gij den stand der arbeidsmarkt voor den tijd van het jaar bevredigend?" beantwoordden 620 vakorganisaties met 110 096 leden bevestigend, 204 met 74127 leden daarentegen ontkennend.

Groot-Britannië en Ierland. (Grande-Bretagne et Irlande.) November 1912. 2) De bedrijvigheid nam toe, vooral bij den scheepsbouw en in de drukkersbedrijven. Daarentegen viel in de bouwvakken en bij de steenfabricage een met den tijd van het jaar in verband staande verslapping waar te nemen. Bij den scheepsbouw was de vraag naar arbeiders groot en in de machine- en metaalindustrie bestond in sommige streken gebrek aan werklieden. In de katoen-, wol-, sajet-, linnen-, jute- en kleedingindustrie alsmede in de wasscherijen overtrof de vraag naar vrouwelijke werklieden het aanbod. Vergeleken met het vorige jaar ging in alle belangrijke takken van nijverheid — vooral in de ijzer-, staal-, machine- en glasindustrie en bij de steenfabricage — meer om. Het loon bleef stijgen. Bij de loonsveranderingen, die in November plaats hadden, waren 347 448 werklieden betrokken. Van 346 694 werd het loon verhoogd, van 754 verlaagd. Het gevolg van alle veranderingen was een stijging der loonen met in totaal £ 17 410 per week. Het percentage werklooze leden van trade unions was lager dan ooit in de laatste tien jaren. De trade unions, die opgaven verstrekten, telden einde November op een ledental van 887 350 personen 16 142 werkloozen, d. i. 1,8 pCt., tegen 2 pCt. einde October 1912 en 2,6 pCt. einde November 1911.

Luxemburg. (Luxembourg.) Eerste halfjaar 1912.3) De stand der arbeidsmarkt is nog gunstiger geworden dan hij in de tweede helft van het vorig jaar al was. De bloeiende toestand, waarin de ijzerindustrie sedert 1910 verkeert, komt den

1) Bulletin de 1'Office du Travail van November 1912.

2) Labour Gazette van December 1912.

*) Dit overzicht werd welwillend verstrekt door den Inspecteur van den Arbeid in Luxemburg.