is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overige mededeelingen van sociaal=economischen aard.

(Autres renseignements d'un caractère social-économique.)

Duitschland.

■ (Allemagne.)

De ongevallen- en invaliditeitsverzekering in 1911. ')

(L'assurance contre les accidents da travail et 1'invalidité en 19U.)

Ter uitvoering van de wettelijke ongevallenverzekering waren gedurende 1911 in Duitschland 114 bedrijfsvereenigingen (Berufsgenossenschaften) werkzaam (66 in de nijverheid — met 14 verzekeringsinstellingen — en 48 in den landbouw). Bovendien werkten 556 „Ausführungsbehörden" (210 staats- en 346 provinciale en gemeentelijke). De 66 bedrijfsvereenigingen in de industrie omvatten 322 afdeeüngen en 743 823 ondernemingen met gemiddeld 9 846 599 verzekerde personen of 8 653 302 type-arbeiders (Vollarbeiter). De 48 bedrijfsvereenigingen in den landbouw omvatten 599 afdeelingen en 5 434 100 ondernemingen met gemiddeld 17 179000 verzekerde personen. De werkzaamheid der staats-, provinciale en gemeentelijke „Ausführungsbehörden" strekte zich uit over gemiddeld 1 001 071 verzekerde personen of 760 633 type-arbeiders. Bij de 114 bedrijfsvereenigingen waren werkzaam 1 169 personen als leden van de besturen der vereenigingen en 5 867 als leden van de besturen der afdeelingen, 26 678 vertrouwensmannen, 4 538 beambten en 399 technische inspecteurs.

Door de bedrijfsvereenigingen werd 207 572 733,10 M. uitgegeven (waarvan 149820151,11 M. aan schadeloosstellingen), waartegenover 208803744,13M. ontvangen werd. Het kapitaal dezer vereenigingen bedroeg einde 1911 529 823 101,22 M. De uitgaven der staats-, provinciale en gemeentelijke „Ausführungsbehörden" beliepen 14124 421,22 M. (waarvan 13 619 454,73 M. aan schadeloosstellingen), die der 14 verzekeringsinstellingen 2 834 216,41 M. (1 931 017,30 M. aan schadeloosstellingen), waartegenover bij deze laatste een ontvangst van 4 382 061,77 M. stond. Het kapitaal der verzekeringsinstellingen bedroeg einde 1911 20 533 274,47 M.

Aan schadeloosstellingen werd door de bedrijfsvereenigingen, „Ausführungsbehörden" en verzekeringsinstellingen te zamen uitgekeerd in:

Mark. Mark.

1911. . . .165 370 623 1898. . . . 71 108 729

1910 .... 163326820 1897 .... 63973548

1909. . . .161 332 900 1896. . . . 57 154 398

1908. . . .157 062 870 1895. . . . 50125 782

1907. . . .150 325 292 1894. . . . 44 281 736

1906. . . .142 436 864 1893. . . . 38 163 770

1905. . . .135 437 933 1892. . . . 32 340178

1904. . . .126 641 740 1891. . . . 26 426 377

1903 . 117 246 500 1890 .... 20315320

1902 .... 107 443326 1889 .... 14464303

1901 .... 98555869 1888. . . . 9681 447

1900 . . . 86 649 946 1887 .... 5 932930

1899. . . . 78 680 633 1886. . . . 1915 366

Het aantal nieuwe ongevallen, waarvoor in 1911 voor de eerste maal schadeloosstellingen betaald werden, bedroeg 132 114. Hiervan hadden 9 443 den dood en 988 blijvende algeheele ongeschiktheid tot werken ten gevolge.

In 1911 werd aan 19 617 nagelaten betrekkingen (6 373 weduwen of weduwnaars, 12 953 kinderen of kleinkinderen en 291 verwanten in de opgaande linie) voor de eerste maal een rente betaald. „,eco>i

Het totaal aantal ongevallen, dat in 1911 gemeld werd, was 716 584

Ter uitvoering van de wettelijke invaliditeitsverzekering waren in 1911 31 verzekeringsbanken en 10 toegelaten kassen werkzaam. Door deze instellingen werden in dat iaar resp. 733 816 431 en 53 132 018 premies geïnd tot een totaal bedrag van resp. 192 560 609,99 M. en 17 245 013,49 M.. Het gemiddeld bedrag der premie is zoo goed als doorloopend gestegen: voor de eerstgenoemde

i) Amtliche Naclirichten des Reichs-Versicherungsamts van 10 Januari 1913. Zie voor 1910 aft-. 2, 1912, bladz. 156.